Aluehallitus, kokous 14.11.2023

§ 290 Alueellisen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan perustaminen

KEUHDno-2023-4373

Valmistelija

  • Sirkku Pekkarinen-Keto, palvelujohtaja, sirkku.pekkarinen-keto@keusote.fi

Perustelut

Alueellisen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan perustaminen

Perusteluosa
Valtioneuvosto on antanut asetuksen valtakunnallisesta sekä hyvinvointialueiden toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnista. Neuvottelukuntien tehtävistä on säädetty 1.1.2023 voimaantulleessa toimeentulotukilaissa (Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta 1023/2022). Toimeentulotukilain 4 § mukaan toimeentulotukitoiminnan yleinen johto, ohjaus ja kehittäminen kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Toimeentulotukitoiminnan toimeenpano jakautuu edelleen hyvinvointialueen ja Kansaneläkelaitoksen kesken, joten viranomaisten välinen yhteistyö on oleellista.
Neuvottelukunnat varmistavat jatkossa viranomaisten välisen yhteistyön toteutumista ja tuovat esiin mahdollisia kehittämistarpeita. Valtakunnallisen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on seurata toimeentulotukiasioiden soveltamiskäytäntöä ja viranomaisten välistä yhteistyötä sekä tehdä esityksiä toimeentulotukea koskevista asioista. Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa valtakunnallisen neuvottelukunnan. Hyvinvointialueen asettaman alueellisen neuvottelukunnan tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja toimeentulotukiasioiden käsittelyn kehittämisestä sekä yhteistyön toteuttamista koskevista asioista alueellaan.
Hyvinvointialueen tulee asettaa neuvottelukunta viimeistään syksyllä 2023. Alueellinen neuvottelukunta koostuu hyvinvointialueella toimivien viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan edustajista ja Kansaneläkelaitoksen edustajista. Neuvottelukunnan puheenjohtajan tulee olla hyvinvointialueen viranhaltija. Kansaneläkelaitos ilmoittaa neuvottelukunnalle edustajansa. Alueellisen neuvottelukunnan koosta on asetuksessa säädetty siten, että kokoonpanoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta tulee henkilökohtainen varajäsen. Alueellinen neuvottelukunta nimetään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, muu jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, hyvinvointialue nimeään hänen tilalleen jäljelle jääväksi toimikaudeksi uuden jäsenen.
Alueellinen neuvottelukunta päättää itsenäisesti toimintansa järjestämisestä koskevista menettelytavoista. Neuvottelukunnan tulee raportoida toiminnastaan sosiaali- ja terveysministeriöön vuosittain. Alueellisten neuvottelukuntien kautta tavoitellaan toimeentulotukilain käytännön soveltamista koskevan tiedon saamista valtakunnallisen neuvottelukunnan työhön sekä sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotukiasioita koskevaan valmistelutyöhön. Alueen erityispiirteet, jotka vaikuttavat toimeenpanoon, kuten palveluverkko tai työllisyyteen liittyvät yhteistyökysymykset, tulee huomioida neuvottelukunnan työskentelyssä.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueelliseen toimeentulotukiasioiden neuvottelukuntaan tullaan nimeämään hyvinvointialueelta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäseniksi (vakituinen ja varajäsen) edustajat työikäisten ja ikääntyneiden asiakasohjauksesta, työikäisten sosiaalipalveluista, lapsiperheiden sosiaalipalveluista sekä sosiaaliasiamiestoiminnasta. Lisäksi pyydetään seuraavat tahot nimeämään edustajansa 15.12.2023 mennessä: Kansaneläkelaitos, TE-toimisto, seurakuntien diakoniatyö sekä Sininauhaliitto ry.
Hyvinvointialue vastaa neuvottelukunnan kokousjärjestelyistä ja tarvittavista sihteeripalveluista. Neuvottelukunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Organisaatiot vastaavat omien edustajiensa matkakuluista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää:

  1. perustaa alueellisen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan vuosille 2024–2027 edellä esitetyn mukaisesti.
  2. valtuuttaa Mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut ja lapset, nuoret ja perheet palvelualueen (MIELA) palvelujohtajan nimeämään neuvottelukunnan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.