Aluehallitus, kokous 14.11.2023

§ 289 Sisäisen tarkastuksen pitkän aikavälin suunnitelma 2023-2025 ja vuosisuunnittelu 2023-2024

KEUHDno-2023-4121

Valmistelija

  • Jarkko Westman, tarkastuspäällikkö, jarkko.westman@keusote.fi

Perustelut

Aikaisempi käsittely
Aluehallitus, 31.10.2023
§ 278 Sisäisen tarkastuksen pitkän aikavälin suunnitelma 2023-2025 ja vuosisuunnittelu 2023-2024

Valmistelija

Jarkko Westman, tarkastuspäällikkö, jarkko.westman@keusote.fi

Perustelut
Hyvinvointialueen sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa, jonka avulla tuotetaan organisaatiolle lisäarvoa ja kehitetään hyvinvointialueen toimintaa, edistetään sen strategisten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamista,  uudistumiskykyä ja yhdenmukaisia tehokkaita prosesseja ja palveluja.  

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan sisäisen tarkastuksen tehtävä on arvioida, varmistaa ja tukea hyvän johtamis- ja hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä, asianmukaisuutta ja tuloksellisuutta sekä antaa kehittämissuosituksia näiden parantamiseksi.  Lisäksi sisäinen tarkastus tuottaa arviointi- ja varmistus sekä konsultointipalveluja, joiden riippumattomuus ja objektiivisuus tulee varmistaa. Konsultointipalvelut eivät saa vaarantaa sisäisen tarkastuksen riippumattomuutta ja objektiivisuutta.

Sisäinen tarkastus on laatinut valtuustokauden pitkän aikavälin suunnitelmansa painopisteet  vuosille 2023-2025 riskikartoitukseen perustuen, jossa on esitetty tarkastusalueet ja -teemat ylätasolla. Valtuustokauden suunnitelmaa tarkennetaan vuosisuunnitelmassa 2023-2024 sekä myöhemmin päätettävässä alustavassa vuoden 2025 suunnitelmassa, joiden mukaiset tarkastuskohteensa ja muut sovitut tarkastus-, arviointi ja konsultointitoimeksiantonsa sisäinen tarkastus toteuttaa ja raportoi. Aluehallitus hyväksyy valtuustokauden pitkän aikavälin suunnitelman ja vuosisuunnitelmat joihin hyvinvointialuejohtaja voi päättää tarpeellisista tarkennuksista suunnitelmakauden aikana. Vuosisuunnitelmaa toteuttavien tarkastusten tulokset sisäinen tarkastus raportoi tarkastuskohteille ja niiden johdolle, johtoryhmälle sekä hyvinvointialuejohtajalle. Lisäksi sisäinen tarkastus raportoi yhteenvedon tarkastuksista aluehallitukselle.

 

 

 

 

Pitkän aikavälin suunnitelman painopisteet vuosille 2023-2025

Sisäinen valvonta Hyvä hallinto- ja johtamistapa Riskienhallinta
Hankinta- ja sopimusmenettelyjen sekä omaisuuden tehokkuuden ja riskienhallinnan varmistaminen Valmistelu- ja päätöksentekoprosessien strategisten ja toiminnallisten päätösten tekemisen tavoitteiden mukaisuuden varmistaminen Turvallisuus- ja riskienhallintaprosessien tuloksellisuuden ja tehokkuuden arviointi ja niiden kehittämisen edistämisen tukeminen
Yhdenmukaisten asiakkaiden palveluprosessien järjestämisen varmentaminen strategisten tavoitteiden ja tuloksellisuuden saavuttamiseksi Keskeisten toimintaketjujen riski-  ja valvontatiedon koordinoinnin raportointi ja tiedonkulku eri tasoilla  
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaation  rahoitusohjelmien ja hankkeiden valmistelun, toimenpanon ja tulosten järjestämisen ohjaamisen varmentaminen    
Henkilöstöhallinnon prosessien järjestämisen toimivuuden varmentaminen (henkilöstön saatavuus, pitovoima, palkitseminen, työkyvyn johtaminen)    
Taloushallinnon prosessien järjestämisen toimivuuden varmentaminen (talousseuranta, työnjako ulkoistamisessa)    
Tiedolla johtamisen menettelytavat ja digitaalisten palvelujen kehittäminen    

 

Vuosisuunnitelmassa vuosille 2023-2024 on riskienarvioinnin perusteella valittu pitkän aikavälin suunnitelman painopisteistä johdetut tarkastuskohteet ja muut tehtävät. Vuosisuunnitelma vuodelle 2025 päivitetään ja päätetään erikseen. Vuosisuunnitelman tarkastusaiheet ovat julkisuuslain (JulkL 24.1.§ 15k) mukaan salassa pidettäviä ja ovat erillisenä liitteenä.  

Hyvinvointialueen johtaja voi tehdä vuosisuunnitelmaan tarpeellisia tarkennuksia ja lisäyksiä.

Sisäisen tarkastuksen päällikkö osallistuu väärinkäytösten ilmoituskanavan jäsenenä mahdollisten ilmoitusten käsittelyyn, sisäisen valvonnan selonteon koordinointiin ja toteuttaa hyvinvointialuejohtajan kanssa sovitut muut mahdolliset erillistoimeksiannot.

Sisäinen tarkastus esittelee aluehallitukselle yhteenvedon tarkastuksista ja koonnin keskeisistä tarkastushavainnoista ja kehittämissuosituksista.
Vuosisuunnitelma 2023-2024 (ei julkinen) on tallennettu oheismateriaaliksi kokousjärjestelmään.

Ehdotus
Esittelijä

Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää

  1. hyväksyä liitteenä olevan pitkän aikavälin suunnitelman vuosille 2023–2025 ja vuosisuunnitelman vuosille 2023-2024,
  2. oikeuttaa hyvinvointialueen johtajan tekemään vuosisuunnitelmaan tarpeellisia tarkennuksia ja lisäyksiä

 

Käsittely:

Päätettiin yksimielisesti esittelijän ehdotuksesta jättää asia pöydälle.

Päätös
Päätettiin jättää asia pöydälle.

Tiedoksi
Ulkoinen tarkastus

***

Aluehallitus 14.11.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää

  1. hyväksyä liitteenä olevan pitkän aikavälin suunnitelman vuosille 2023–2025 ja vuosisuunnitelman vuosille 2023-2024,
  2. oikeuttaa hyvinvointialueen johtajan tekemään vuosisuunnitelmaan tarpeellisia tarkennuksia ja lisäyksiä

Käsittely:

Sisäisen tarkastuksen tarkastuspäällikkö Jarkko Westman piti asiasta alustuksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Ulkoinen tarkastus