Aluehallitus, kokous 18.6.2024

§ 171 Hankintapäätös: palveluntuottajarekisterin (dps) sisäinen tarjouspyyntö luokka 1 henkilökohtainen apu

KEUHDno-2022-254

Valmistelija

  • Sari Pesu, vammaispalvelujen koordinoiva esihenkilö, sari.pesu@keusote.fi
  • Mira Rantanen, vammaispalvelujen koordinoiva esihenkilö, ostopalvelu + hankinta, mira.rantanen@keusote.fi

Perustelut

Hankintamenettely ja hankintailmoitus

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue perusti vammaisten henkilöiden palvelujen hankintaan liittyvän joustavan sähköisen palveluntuottajarekisterin (jatkossa palveluntuottajarekisteri) hankintailmoituksella ja osallistumispyynnöllä numero KEUDno-2022-254, joka julkaistiin 2.11.2023 ilmoituskanavissa Tarjouspalvelu.fi ja www.hankintailmoitukset.fi. 

Kyseessä on vammaisten henkilöiden palvelujen hankinta hankintalain (1397/2016) liitteen E mukaisena sosiaali- ja terveyspalveluhankintana. Hankintaan sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä ja 3 §:n mukaisia hankintojen yleisiä periaatteita. Hankintamenettelyn valinnan tarkoituksena on turvata asiakasryhmän palveluiden toteuttaminen niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Kyseessä ovat asiakasryhmän perusoikeuksien ja itsemääräämisoikeuden toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut.

Palveluntuottajarekisteri on voimassa kahdeksan (8) vuotta sen perustamisesta lukien. Tänä aikana hankintayksikkö toteuttaa palveluntuottajarekisterissä sisäisiä kilpailutuksia. Hankintayksikkö voi jatkaa palveluntuottajarekisterin voimassaoloa uudella hankintailmoituksella.
Hyvinvointialue toteuttaa palveluhankinnan avulla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden välttämättömiä vammaispalveluja. Palvelut perustuvat vammaispalvelulakiin. Palveluja voidaan järjestää myös sosiaalihuoltolain perusteella. Kyseessä ovat Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen lakisääteisen järjestämisvastuun piiriin kuuluvat palvelut.

Hyvinvointialue huolehtii palvelujen saatavuudesta ja kattavuudesta muun muassa palvelun laatua, hinnoittelua, häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista sekä jatkuvuuden hallintaa koskevilla sopimusehdoilla.
Palveluntuottajarekisterin toimintaperiaatteet on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön liitteessä ” Palveluntuottajarekisterin periaatteet”.

Palvelun hankinnalle on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021, järjestämislaki) 12 §:n mukaiset edellytykset. Hyvinvointialue täyttää edellä mainitun lain mukaisen järjestämisvastuunsa monituottajamallilla ja omalla tuotannollaan. Hyvinvointialue on ottanut hankintasopimukseen järjestämislain 15 §:n mukaiset sopimusehdot ja varautunut sopimusehdoissa sopimuksen päättymiseen ja sopimusrikkomuksiin.

Hankinnan kohde ja ennakoitu arvo

Hankinnan kohteena ovat henkilökohtaisen avun palvelut. Palvelut perustuvat vammaispalvelulakiin.  

Palveluntuottajarekisterin sisäinen kilpailutus toteutuu seuraavissa osissa: 
-OSA 1 Henkilökohtainen apu
-OSA 2 Henkilökohtainen apu avustajaringillä
-OSA 3 Kiireellinen henkilökohtainen apu

Asiakkaan palvelun yksilöllinen palvelu perustuu kunkin asiakkaan sosiaalihuollon lainsäädännön tarkoittamaan palvelutarpeen arviointiin, asiakassuunnitelmaan ja tilaajan palvelupäätökseen.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin oheismateriaalina olevassa tarjouspyynnössä. 

Hankinnan hankintalain mukaisesti laskettu arvonlisäveroton vuosiarvo on noin 6 miljoonaa euroa. 

Tarkoituksena on, että sopimukset tulee voimaan 1.9.2024. Sopimukset ovat voimassa määräaikaisena 31.8.2026 asti.

Tilaajalla on lisäksi oikeus kahteen (2) yhden (1) vuoden optiovuoteen. Tilaaja päättää option käyttöönotosta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden tai optiokauden päättymistä.

Tarjouspyyntö ja saadut tarjoukset

Hankintayksikkö lähetti 15.4.2024 kaikille palveluntuottajarekisterin luokkaan 1 Henkilökohtainen apu hyväksytyille ehdokkaille palveluntuottajarekisterin sisäisen tarjouspyynnön. Tarjouspyyntö on päätöksen oheismateriaalina 1.

Hankintayksikkö sai tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan 13.5.2024 klo 10:00 mennessä tarjouksia seuraavasti: 

OSA 1 Henkilökohtainen apu 14 tarjousta
OSA 2 Henkilökohtainen apu avustajaringillä 12 tarjousta
OSA 3 Kiireellinen henkilökohtainen apu 9 tarjousta 

Saadut tarjoukset ilmenevät liitteestä 1 Avauspöytäkirja.

Kaikki tarjoajat jättivät tarjouksensa asetettuun määräaikaan mennessä.

Tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Hankintalain 113 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. 

Tarjousten tarkastuksessa havaittiin, että saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Ne hyväksytään tarjousvertailuun.

Tarjousten vertailu

Tarjousvertailu suoritetaan erikseen kussakin palveluntuottajarekisterin osassa. Tilaaja valitsee kaikki tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset täyttävät ja tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehneet palveluntuottajat. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus seuraavasti.

HINTA
Painoarvo 70 %


Halvimman vertailuhinnan antanut tarjoaja saa vertailuun 70 pistettä. Muiden tarjoajien hinta suhteutetaan halvimman tarjouksen hintaan kaavalla halvimman tarjouksen hinta / tarjoajan hinta * 70. 

LAATU 
Painoarvo 30 %


Laatuvertailua varten tarjoajan laatuvertailussa saamat laatuperustekohtaiset pisteet lasketaan yhteen, jolloin saadaan tarjoajan laadun raakapisteet. Eniten raakapisteitä saanut saa tarjousvertailussa täydet 30 pistettä. Muiden tarjousten laatupisteet suhteutetaan kaavalla tarjoajan raakapisteet / suurimmat raakapisteet * 30 
Laatuperusteet  osissa 1–3 olivat

  • A Vastuuhenkilön työkokemus
  • B Vastuuhenkilön esihenkilötyö 

Tarjoajan edellä mainitulla tavalla muodostetut hinta- ja laatupisteet lasketaan yhteen. Tarjoajien valinta tapahtuu hinnan ja laadun mukaisessa etusijajärjestyksessä. Hinta- ja laatuperusteet ja niiden pisteytys on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä.

Tarjouspyynnössä annetun ohjeen mukaan tarjoajan tuli kuvata laatuperusteiden toteutuminen. Kuvaus tuli laatia niin, että hankintayksikkö voi todeta kuvauksesta, että laatuperusteen työkokemusvaatimus täyttyy. Tarjouspyynnön mukaan puuttuvan tai selvästi puutteellisen lisälaadun kuvauksen esittänyt tarjoaja saa kyseisen laatuperusteen osalta vertailuun 0 pistettä. Laatupisteytyksen muutokset on perusteltu tarkemmin tarjoajakohtaisissa kirjeissä, jotka sisältävät liikesalaisuuksia. Ne annetaan tiedoksi vain kyseiselle tarjoajalle itselleen. Yhden tarjoajan laadun toteutumisen kuvaus oli puutteellinen ja hankintayksikkö on antanut sille laadusta puutteellisin osin 0 pistettä osissa 1-3, laatuperusteen A Vastuuhenkilön työkokemus osalta.

Tarjousvertailun lopputulos, valitut palveluntuottajat ja palveluntuottajien etusijajärjestys kussakin palveluntuottajarekisterin osassa on liitteen 3 Valitut palveluntuottajat osat 1–3 mukainen. 

Hankintasopimus ja ilmoitus 

Hankintasopimus syntyy erillisen kirjallisen sopimuksen tekemisellä. Hankintalain 25 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisen kansallisen kynnysarvon ylittävässä liitteen E palveluhankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinta-asiaan muutosta hakevalle asetettu hankintalain 148 §:ssä velvollisuus ilmoittaa hankintayksikölle kirjallisesti asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.  Hankintayksikkö pyytää toimittamaan mahdollisen muutoksenhakua koskevan ilmoituksen osoitteeseen kirjaamo.hva@keusote.fi.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Aluehallitus päättää 

  1. valita henkilökohtaisen avun palveluntuottajiksi liitteen 3 Valitut palveluntuottajat osat 1 – 3 mukaiset palveluntuottajat, liitteen mukaisessa etusijajärjestyksessä,
  2. valtuuttaa hyvinvointialueen ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtajan allekirjoittamaan valittujen palveluntuottajien kanssa sopimukset,
  3. valtuuttaa hyvinvointialueen ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtajan päättämään mahdollisen hankintapäätöstä koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen, 
  4. valtuuttaa hyvinvointialueen ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtajan tekemään päätöksen mahdollisen option käytöstä hankinnassa ja
  5. että pykälä tarkastetaan välittömästi kokouksessa ja että päätös voidaan panna täytäntöön, kun se on tehty ja allekirjoitettu.

Käsittely:

Koordinoiva esihenkilö Mira Rantanen piti asiaesittelyn.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Tarjoajat palveluntuottajarekisterin luokassa 1 henkilökohtainen apu,
Liite 2 Tarjoajakohtainen kirje annetaan tiedoksi vain sille tarjoajalle, jota se koskee,
Hankintapalvelut

Liitteet

Oheismateriaali