Aluehallitus, kokous 19.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Hyvinvointialuejohtajan viran perustaminen

KEUHDno-2022-53

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi
  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 42 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Hyvinvointialuejohtajan toimivallasta ja tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Hyvinvointialuelain 45 § mukaan hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto. Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen. Jos hyvinvointialuejohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi. Hyvinvointialuejohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa aluehallituksen puolesta sekä saada hyvinvointialueen viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Hyvinvointialuelain 46 §:n mukaan hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyy aluehallitus. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä hyvinvointialuejohtajan ja aluehallituksen puheenjohtajan työnjaosta hyvinvointialueen johtamisessa. Otettaessa sopimukseen työnjakoa koskevia määräyksiä on otettava huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla johtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet 47 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta ratkaistaan. Johtajasopimuksessa voidaan tällöin menettelyn ohella sopia johtajalle maksettavasta erokorvauksesta.

Hyvinvointialuelain 47 §:n mukaan aluevaltuusto voi irtisanoa hyvinvointialuejohtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt aluevaltuuston luottamuksen. Asia tulee vireille aluehallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen. Asiaa valmisteltaessa johtajalle on ilmoitettava, mihin luottamuksen menetys perustuu, ja varattava hänelle tilaisuus tulla kuulluksi. Irtisanomisen tai muihin tehtäviin siirtämisen edellytyksenä on, että sitä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa kaikista valtuutetuista. Päätös voidaan panna heti täytäntöön. Samalla johtaja voidaan vapauttaa tehtäviensä hoidosta.

Hyvinvointialuelain 93 §:n mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää aluevaltuusto tai hyvinvointialueen hallintosäännössä määrätty muu toimielin. Kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkautetaan. Hallintosäännön 51 §:n mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan ja aluehallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää aluevaltuusto. 

Hallintosäännön 54 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Silloin, kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on aluevaltuusto, viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi kuitenkin aluehallitus.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu hyvinvointialueesta annetun lain 113 §:ssä säädetyllä tavalla. Edelleen lain 5 §: n mukaan "sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta." Hyvinvointialuejohtajaa ei siten ole mahdollista valita suostumusmenettelyllä, vaan jokaisen hakijan on jätettävä virallinen hakemus julkisen hakumenettelyn kautta.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää perustaa hyvinvointialuejohtajan viran.

Käsittely:

Pirjo Laitinen-Parkkonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallintoL 28 § 1 mom. 7 kohta "yleislausekejäävi"). 

Monica Hostio oli paikalla asian käsittelyn ajan. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Aluevaltuusto 28.4.2022