Aluehallitus, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Talousarvio 2022

KEUHDno-2022-67

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, § 22,15.09.2021
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, § 30,29.09.2021
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, § 8, 19.01.2022
§ 8
Muutos hyvinvointialueen talousarvioon 2021-2022

KEU-2021-16063

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, 15.09.2021, § 22

Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
rahoitus-ja talousjohtaja

Liitteet

1 Vate talousarvio 2021 ja 2022

Hyvinvointialueille on valtiovarainministeriön päätöksellä VN/14629/2021 myönnetty 
valtionavustusta yhteensä 14 973 000 euroa. Tästä Keski-Uudenmaan 
hyvinvointialueen osuus on 525 857 euroa. Vuonna 2022 avustuksen suuruus on 
tämänhetkisen tiedon mukaan 47 146 000,josta Keski-Uudenmaan osuus olisi n. 1,66 
milj. euroa.  

Liitteenä oleva talousarvio sisältää ainoastaan valmistelun yleisavustuksella katettavat 
kulut. Kulut sisältävät arvonlisäveron,koska hyvinvointialue ei kuulu arvonlisäveron 
palautusjärjestelmän piiriin. Valmistelun yleisavustuksen lisäksi hyvinvointialueiden 
tiedonhallinnan,tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun,
suunnitteluun ja toteutukseen myönnetään valtionavustusta yhteen n. 440 milj. euroa 
vuosina 2021–2026. Vuoden 2021 avustus on tulossa haettavaksi 30.9.2021 
mennessä. Talousarvio täydentyy tältä osin avustuspäätöksen jälkeen. 

Valtionavustus on siirtomäärärahaa. Talousarvio on liitteenä. Valtionavustuksen 
käyttökohteet tarkentuvat syksyn 2021 aikana toimeenpanon valmistelun myötä.

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy vuosien 2021 ja 2022 talousarviot. 
Talousarvioita tarkennetaan ICT-avustuspäätöksen jälkeen.

Päätös
Merkittiin tiedoksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle saatavat valtionavustusten 
osuudet vuosille 2021 ja 2022. Talousarviota tarkennetaan ja se tuodaan uudestaan 
valmistelutoimielimen käsiteltäväksi. Valmistelutoimielimelle tuodaan keskusteltavaksi 
myös kuntayhtymän taseelle merkityt investoinnit.

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, 29.09.2021, § 30

Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
rahoitus-ja talousjohtaja

Liitteet

1 Talousarvio vuosille 2021 ja 2022

Hyvinvointialueille on valtiovarainministeriön päätöksellä VN/14629/2021 myönnetty 
valtionavustusta yhteensä 14 973 000 euroa. Tästä Keski-Uudenmaan 
hyvinvointialueen osuus on 525 857 euroa. Vuonna 2022 avustuksen suuruus on 
tämänhetkisen tiedon mukaan 47 146 000,josta Keski-Uudenmaan osuus olisi n. 1,66 
milj. euroa. Väliaikainen toimielin merkitsi tiedoksi valtionavustustilanteen 
kokouksessaan 15.9.2021 §22. 

Liitteenä oleva talousarvio sisältää ainoastaan valmistelun yleisavustuksella katettavat 
kulut. Kulut sisältävät arvonlisäveron,koska hyvinvointialue ei kuulu arvonlisäveron 
palautusjärjestelmän piiriin. Valmistelun yleisavustuksen lisäksi hyvinvointialueiden 
tiedonhallinnan,tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun,
suunnitteluun ja toteutukseen myönnetään valtionavustusta yhteen n. 440 milj. euroa 
vuosina 2021–2026. Vuoden 2021 avustus on tulossa haettavaksi 30.9.2021 
mennessä. Talousarvio täydentyy tältä osin avustuspäätöksen jälkeen. 

Valtionavustus on siirtomäärärahaa. Talousarvio on liitteenä. Valtionavustuksen 
käyttökohteet tarkentuvat syksyn 2021 aikana toimeenpanon valmistelun myötä. 

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy vuosien 2021 ja 2022 talousarvion. 
Talousarviota tarkennetaan ICT-avustuspäätöksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, 19.01.2022, § 8

Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
rahoitus-ja talousjohtaja

Liitteet

1 Päivitetty hyvinvointialueen talousarvio 2021_2022

Sosiaali-ja terveysministeriö (STM) on 20.12.2021 päättänyt myöntää sosiaali-ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvään ICT-muutokseen 
valtionavustusta. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue haki alun perin valtionavustusta 
45.230.120 euroa ja tarkensi haettavaa summaa 30.552.594 euroon. STM myönsi 
avustusta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle yhteensä 6.998.006,84 euroa,josta 
1.491.884,61 euroa heti käytettäväksi ja 5.506.122,23 euroa ehdollisena valtion 
vuoden 2022 talousarvion vahvistamisen jälkeen. Valtionavustus on tarkoitettu 
käytettäväksi aikavälillä 1.7.2021-31.12.2025 syntyviin kustannuksiin. Avustus on 
käytettävissä myös hankkeen raportointiin liittyviin kustannuksiin aikavälillä 1.1.2026-
30.4.2026. 

Vuoden 2022 talousarviota on tarkistettu seuraavasti: 

Toimintatuotot: 

 • ICT-avustus 6.998.007 euroa lisätty toimintatuottoihin tuet ja avustukset - ryhmään 
 • vuodelle 2021 saadusta avustuksesta arvioidaan siirtyvän 308.000 euroa vuodelle 2022 
 • toimintatuottojen kasvu yhteensä 7.306.007 euroa 

Toimintakulut: 

 • henkilöstökuluihin on lisätty 198.000 euroa luottamuselinten kokouspalkkioihin 
 • palvelujen ostoja on vähennetty 383.000 euroa (esitetty tarkemmin liitteessä) 
 • ICT-hankkeelle kohdennettiin 7.491.007 euroa 
 • toimintakulujen kasvu yhteensä 7.306.007 euroa 

ICT-hanke 

ICT-hanke sisältää mm. taloushallinnon järjestelmien uusimisen,Keusoten HR-tietojen 
siirtämisen hyvinvointialueelle,asiahallintajärjestelmän perustamisen 
hyvinvointialueelle,APTJ:n hankinnan sekä perustietotekniikan uudistamisen.  

STM:n avustuspäätöksen jälkeen tarkennetussa kustannusarviossa hankkeen 
kokonaiskustannusten arvioidaan olevan n. 17,5Me vuosina 2022-2025. Vuoden 2022 
kustannusarvio on n. 8 Me,joten saatu avustus ei kata kaikkia kustannuksia. Osittain 
kustannuksia saadaan katettua vuodelta 2021 siirtyvästä Vate-avustuksesta (siirtyvä 
avustus 308.000 euroa,josta ICT-hankkeeseen käytettävissä 110.000 euroa) sekä 
vuoden 2022 palvelujen ostojen tarkentuneesta määrärahasta (383.000 euroa). 

ICT-hankkeeseen saatiin siis avustusta n. 7 Me ja aiemmasta Vate-avustuksesta 
hankkeelle voidaan kohdentaa n. 0,5Me,joten yhteensä hankkeelle on käytettävissä 
avustusta n. 7,5Me. Kustannusarvio on kuitenkin 8 Me. Valtiovarainministeriö on 
pyytänyt hyvinvointialueilta talousarvio 2022 tietoja sekä arviota 
lisämäärärahatarpeesta vuodelle 2022. Valtiovarainministeriölle on ilmoitettu 0,5Me:n 
lisämäärärahatarve vuodelle 2022. 

Valtion ICT-jatkorahoituksesta ei ole tässä vaiheessa tarkempaa tietoa. 

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy vuoden 2022 talousarvion muuttamisen 
liitteen mukaan. 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
 

Rahoitus- ja talousjaosto, 4.5.2022, § 6 

Vuoden 2022 talousarviomuutos


VM on myöntänyt 28.3.2022 hyvinvointialueille, Hus-sairaanhoitopiirille ja Helsingin kaupungille  yhteensä noin 154 Me valtionavustusta  voimaanpanolain 15 §:n mukaisesti.  Valtionavustuksessa on painotettu ns. sirpalehyvinvointialueita, joiden valmistelu on hyvin alkuvaiheessa.  Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle myönnetty osuus on siten pienempi, 1 192 285 euroa.  Valtionavustus ei ole korvamerkittyä, vaan alue voi käyttää sitä päätöksen ehtojen rajoissa ICT-valmisteluun, ns. perusvalmisteluun ja valtuustoryhmien tukeen. Valtuustoryhmien tuki tarkoittaa valtuustoryhmien sisäisen toiminnan tukemista sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Koko maan tasolla aluevaltuutettujen tukeen on osoitettu 5,8 Me ja aluevaltuutettukohtainen euron 5000 määräraha on osoitettu 10 kuukauden toimintakaudelle. 

Nyt myönnettyä valtionavusta voi käyttää vuoden 2023 loppuun saakka syntyviin kustannuksiin. 

Nyt esitettävässä talousarviomuutoksessa toimintatuottoihin on lisätty em. avustus sekä lisäksi tarkennettu vuodelta 2021 siirtynyttä avustusta, joka edellisessä talousarviomuutoksessa arvioitiin liian pieneksi. Näin ollen toimintatuottoja on syytä lisätä yhteensä 1 221 402 euroa.

Henkilöstökulujen muutoksessa on huomioitu hyvinvointialueelle perustetut neljä määräaikaista virkaa ajalle 1.3.-31.12.2022 (hyvinvointialueen johtaja, rahoitus- ja talousjohtaja, henkilöstöjohtaja sekä hallintojohtaja). Henkilöstökuluissa on huomioitu virkojen täyttö 50 %:n työpanoksella. Lisäksi henkilöstökulujen muutoksessa on huomioitu kokoaikaisen hallituksen puheenjohtajan palkkio ajalla 1.5.2022 alkaen. Näiden lisäksi henkilöstökuluissa on huomioitu projektikoordinaattorin ja osa-aikaisen asiantuntijan palkkakustannukset.

Avustuksissa on huomioitu valtuustoryhmien tukea 287 500 euroa.

Loppuosa avustuksesta on kohdennettu palvelujen ostoihin, jonne kirjataan mm. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä ja alueen kunnilta valmisteluun ostettu työpanos.

Edellä kerrotut talousarviomuutokset on esitetty liitteessä 1 tuloslaskelmamuodossa.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Talous- ja rahoitusjaosto päättää esittää aluehallitukselle, että se päättää esittää aluevaltuustolle hyvinvointialueen talousarvion muuttamista edellä esitetyn mukaisesti.
 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

 • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle hyvinvointialueen talousarvion muuttamista edellä esitetyn mukaisesti.

Käsittely:

Olli Savela teki Maiju Tapiolinnan  kannattamana muutosehdotuksen että "siirretään valtuutettujen tuki 345 000 euroa hyvinvointialueen valmisteluun."

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiassa on äänestettävä.

Äänestys 1

JAA = esittelijän ehdotus

EI = Olli Savelan muutosehdotus

Äänestyksen tulos: 14 JAA -ääntä, 3 EI -ääntä

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan äänestyksen jälkeen.

Äänestystulokset

 • Kyllä 14 kpl 82%

  Taneli Kalliokoski, Annika Kokko, Tiia Lintula, Jussi Salonen, Jaakko Rainio, Tarja Edry, Aila Koivunen, Helinä Perttu, Irma Pahlman, Kimmo Behm, Reija Taupila, Virpi Räty, Arto Lindberg, Heta Ravolainen-Rinne

 • Ei 3 kpl 18%

  Olli Savela, Maiju Tapiolinna, Jorma Piisinen

Tiedoksi

Aluevaltuusto 16.6.