Aluehallitus, kokous 28.11.2023

§ 308 HUS-yhtymän vuoden 2024 talousarvio, toimintaohje yhtymäkokoukseen 14.12.2023

KEUHDno-2023-3323

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

KEUH-2023-3323

Aiempi käsittely:

Rahoitus- ja talousjaosto 23.11.2023 

Hallintosäännön 158 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
HUS-yhtymän vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelma käsitellään yhtymäkokouksessa 14.12.2023 HUS-yhtymän  yhtymäkokouksen 15.6.2023 hyväksymä talousarviokehys vuodelle 2024 on 2 200 967 427 euroa.

Tuolloin yhtymäkokous päätti seuraavista valmistelua ohjaavista periaatteista:

  • HUSin kehyslaskennassa nyt määritelty pohja muodostaa kulujen kasvun maksimin. Hyvinvointialueuudistuksen periaatteiden ja rahoituksen määräytymisen periaatteet huomioiden on taloudenpidossa varmistuttava siitä, että HUS- yhtymän todelliset kustannukset eivät kasva nopeammin kuin hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sotekustannukset.
  • HUS- yhtymän tulee kattaa vuonna 2023 mahdollisesti syntyvät alijäämät hyvinvointialuelain edellyttämässä määräajassa taloussuunnitelmassaan 2024-2026.
  • HUSin talouden tasapainottamiseen liittyvät esitykset välttämättömistä palveluverkko- tai - tasomuutoksista tulee valmistella yhteistyössä hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa.

Syksyn aikana on käyty neuvotteluja hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUSin välillä liittyen HUSin esittämiin talousarviokehyksen tarkistustarpeisiin ja neuvottelut ovat vielä kesken.  HUSin yhtymähallitus päätti esittää kokouksessaan 13.11.2023 jäsenkuntien kehyksen loppusummaksi 2 212 902 000 euroa eli n. 12,5 Me euroa enemmän kuin kesäkuussa hyväksytyssä kehyksessä. Samalla hyväksyttiin lisäys, että mikäli yhtymäkokous ei hyväksy yhtymähallituksen esittämää talousarvioesitystä, niin yhtymähallitus edellyttää toimitusjohtajalta esitystä siitä, millä konkreettisilla toimenpiteillä talousarvioesitys saadaan tasapainoon.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen heikon taloudellisen tilanteen vuoksi olisi tärkeä pysyttäytyä alkuperäisessä kesäkuussa hyväksytyssä kehyksessä. VM:n  10.10.2023 julkaisemissa hyvinvointialueiden  rahoituslaskelmissa  Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen rahoitus laski aiemmista laskelmista  7 Me  vuodelle 2024, mikä on vaikeuttanut edelleen talousarvion tasapainoiseksi saattamista.

HUSin omistajaohjauksellisia tavoitteita on valmisteltu hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin yhteistyöllä. Tavoitteet liittyvät tuottavuuden parantamiseen, investointien kokonaistasoon sekä hoitovelan pienentämiseen:

  • Tuottavuutta parannetaan vähintään 2 % vuodessa ja valtion rahoitukseen perustuva talouden tasapaino saavutetaan viimeistään vuonna 2025 hidastamalla kustannusten kasvua suhteessa palvelutarpeen kasvuun. Lisäksi edistetään painotuksen siirtämistä HUS-yhtymän jäsenten ennaltaehkäisevään työhön.
  • Investointien kokonaistaso mitoitetaan rahoituksellisesti kestävälle tasolle.
  • HUS tuottaa talousarviomäärärahojensa puitteissa kaikki sen vastuulla olevat lakisääteiset erikoissairaanhoidon palvelut.


Esitys: 
Rahoitus- ja talousjaosto päättää
•    että asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, vaikka se on lisätty esityslistalle kokouskutsun lähettämisen jälkeen.
•    esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy ensisijaiseksi toimintaohjeeksi  HUSin yhtymäkokouksessa 14.12. 2023  noudattaa kesäkuussa hyväksytyn talousarviokehyksen mukaista tasoa. 

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää hyväksyä ensisijaiseksi toimintaohjeeksi HUSin yhtymäkokouksessa 14.12.2023 noudattaa kesäkuussa hyväksytyn talousarviokehyksen mukaista tasoa. 

Käsittely:

Annika Kokko poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallintoL 5 luku 28 § 5 kohta "yhteisöjäävi", HUS-yhtymähallituksen jäsen).

Päätös

Palautettiin yksimielisesti asia valmisteltavaksi.

Tiedoksi

AH 7.12.