Aluehallitus, kokous 28.11.2023

§ 313 Vuoden 2023 käyttösuunnitelman muuttaminen

KEUHDno-2023-442

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 8.12.2022 § 85. Talousarviossa on aluevaltuustoon kolme sitovuustasoa: oma palvelutuotanto, erikoissairaanhoito sekä pelastustoimi. Aluehallitus päättää käyttösuunnitelmassa määrärahojen ja tuloarvioiden jakautumisesta talousarviota alemmalle tasolle. Käyttösuunnitelmassa aluehallitukseen sitovia tasoja ovat:

 • Hyvinvointialueen johto sekä Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuus
 • Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue
 • Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue
 • Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualue
 • Erikoissairaanhoito
 • Pelastustoimi.

Käyttösuunnitelman taloudellisissa tavoitteissa sitova erä on toimintakate.

Käyttösuunnitelman toiminnalliset tavoitteet on johdettu vuoden 2023 talousarvion tavoitteista.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Rahoitus- ja talousjaosto päättää esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2023 käyttösuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 8.12.2022 § 85. Talousarviossa on aluevaltuustoon kolme sitovuustasoa: oma palvelutuotanto, erikoissairaanhoito sekä pelastustoimi. Aluehallitus päättää käyttösuunnitelmassa määrärahojen ja tuloarvioiden jakautumisesta talousarviota alemmalle tasolle. Käyttösuunnitelmassa aluehallitukseen sitovia tasoja ovat:

Hyvinvointialueen johto sekä Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuus
Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue
Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualue
Erikoissairaanhoito
Pelastustoimi.
Käyttösuunnitelman taloudellisissa tavoitteissa sitova erä on toimintakate.

Käyttösuunnitelman toiminnalliset tavoitteet on johdettu vuoden 2023 talousarvion tavoitteista.

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2023 käyttösuunnitelman.

Käsittely:

Olli Savela teki seuraavan muutosehdotuksen: Sivulta 27 poistetaan tavoite ympärivuorokautisen palveluasumisen osuuden pienentämisestä epärealistisena. Muun muassa erikoissairaanhoidon siirtoviivepäivistä eroon pääsy edellyttää riittävää määrää ympärivuorokautisia palveluasumisen paikkoja.

Tiia Lintula ehdotti Olli Savelan kannattamana asian palauttamista valmisteluun. Saate: Tuodaan strategiset painopisteet näkyviin käyttösuunnitelmatavoitteiden yhteyteen, lisätään suorite- ja budjettivertailut edelliseen vuoteen jos mahdollista, halutaan tulosaluekohtaiset eurot näkyviin vaikkeivat ole sitovuustasoa sekä parannetaan dokumentin luettavuutta.

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavalla tavalla:

Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2023 käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmaa tarkennetaan 
erikoissairaanhoidon osalta myöhemmin.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutettu ehdotus otettiin kokouksen pohjaehdotukseksi.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, asiasta on äänestettävä.

Savelan ehdotuksen todettiin rauenneen, koska sitä ei ollut kannatettu.

Äänestysjärjestys:

JAA = esittelijän muutettu ehdotus

EI = Lintulan ehdotus asian palauttamisesta valmisteltavaksi.

Äänestyksen tulos:

15 JAA-ääntä, 2 EI-ääntä

Päätös

Aluehallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2023 käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmaa tarkennetaan 
erikoissairaanhoidon osalta myöhemmin.

Äänestystulokset

 • Kyllä 15 kpl 88%

  Taneli Kalliokoski, Jaakko Rainio, Annika Kokko, Maiju Tapiolinna, Helinä Perttu, Arto Lindberg, Nina Pietilä, Sirkka Rousu, Jorma Piisinen, Virpi Räty, Irma Pahlman, Kimmo Behm, Tarja Edry, Heta Ravolainen-Rinne, Jussi Salonen

 • Ei 2 kpl 12%

  Tiia Lintula, Olli Savela

Valmistelija

 • Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Vuoden 2023 käyttösuunnitelman muuttaminen

KEUHDno-2023-442

Aikaisempi käsittely

Rahoitus- ja talousjaosto, 23.11.2023

Valmistelija

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi
Perustelut
Aluehallitus hyväksyi vuoden 2023 käyttösuunnitelman kokouksessaan 14.2.2023 § 39.

Aluevaltuusto päätti vuoden 2023 talousarviomuutoksesta kokouksessaan 9.11.2023 § 57. Talousarvion muuttaminen edellyttää myös käyttösuunnitelman muuttamista. Nyt päätöksentekoon tuotavassa käyttösuunnitelman muutoksessa huomioidaan paitsi talousarviomuutoksen vaikutus, tehdään myös määrärahasiirtoja käyttösuunnitelman sitovuustasojen välillä. Seuraavaksi on kerrottu kunkin muutoksen vaikutus käyttösuunnitelman sitovuustasoittain ja muutokset on kuvattu myös liitteessä.

 

Talousarviomuutoksen vaikutus käyttösuunnitelmaan

Talousarviomuutos tehtiin syyskuun tilinpäätösennusteen perusteella ja muutoksia tuli sekä tuloarvioihin että määrärahoihin.

Hyvinvointialueen johdossa sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuudessa (Keukonserni) merkittävimmät määrärahoihin tehtävät muutokset aiheutuvat Sarastian palveluista, vartiointipalveluista, työterveyshuollosta sekä luottamustoimielinten arvioitua suuremmasta kokousmäärästä. Hankkeet aiheuttavat myös muutoksia tuloarvioihin ja määrärahoihin, mutta niiden toimintakatevaikutus on nolla. Talousarviomuutoksen vaikutus Keukonsernin käyttösuunnitelman toimintakatteeseen on n. -2,3 Me.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella (Ikva) talousarviomuutokset kohdentuivat kehitysvammaisten asumispalveluihin ja alle 65-vuotiaiden omaishoidon tukeen. Muutoksen vaikutus Ikvan käyttösuunnitelman toimintakatteeseen on n. -3,3 Me.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueella (Miela) talousarviomuutokset kohdentuivat lastensuojelun ympärivuorokautiseen hoitoon sekä työvoiman vuokraukseen. Vaikutus Mielan käyttösuunnitelman toimintakatteeseen on n. -4,3 Me.

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella (Tepasa) muutokset johtuvat koronakustannuksista, kuntoutuskeskuksen tuottojen alittumisesta, kuntoutuspalvelujen arviointi- ja kotikuntoutustoiminnan henkilöstökulujen ylittymisestä sekä avopalvelujen tuottojen alituksesta lääkäri- ja hammaslääkäripulasta johtuen. Vaikutus Tepasan käyttösuunnitelman toimintakatteeseen on n. -2,5 Me.

Erikoissairaanhoidon kustannusten arvioidaan ylittyvän n. 8,9 Me, josta n. 2,1 Me:n johtuu siirtoviivepäivistä. Valtuusto hyväksyi tämän talousarviomuutoksen ja erikoissairaanhoidon käyttösuunnitelmaan tehdään vastaava muutos.

Pelastustoimen ylityksen arvioidaan olevan n. 0,5 Me ja se johtuu pelastuslaitoksen antaman selvityksen mukaan henkilöstökuluista. Valtuusto hyväksyi tämän talousarviomuutoksen ja pelastustoimen käyttösuunnitelmaan tehdään vastaava muutos.

 

Palkkaharmonisointi

Vuoden 2023 käyttösuunnitelmassa palkkaharmonisointiin varatut määrärahat ovat olleet Keukonsernissa. Palkkojen toteutumat kirjataan ympäri organisaatiota, joten määrärahoja siirretään Keukonsernista muille palvelualueille. Harmonisointimäärärahan palvelualueittainen kohdentaminen on jossain määrin laskennallista, koska tarkkoja tietoja kustannuspaikkakohtaisesta vaikutuksesta ei ole ollut saatavilla. Voi olla, ettei määrärahojen muutos siis kohdennu aivan samassa suhteessa kuin harmonisoinnin aiheuttamat kustannukset kirjataan. Mielan palvelualueella terveydenhoitajien työn vaativuusarvioinnin myötä palkkoihin on tehty tasokorotus, jonka vaikutuksen arvioidaan olevan n. 0,5 Me. Tämä määrärahasiirto sisältyy palkkaharmonisointikokonaisuuteen. Harmonisointiin liittyvän käyttösuunnitelman muutoksen vaikutus toimintakatteeseen palvelualueittain:

 • Keukonserni 10,7 Me
 • Ikva -4,0 Me
 • Miela -3,8 Me
 • Tepasa -3,0 Me
   

Sotesopimuksen kertaerä

Sotesopimuksen vaikutus henkilöstökuluihin ei ollut tarkkaan tiedossa käyttösuunnitelmaa tehtäessä. Keukonserniin varattiin keskitetysti määrärahaa sotesopimuksen tuomiin korotuksiin. Sotesopimukseen sisältyi ns. kertaerä eli sopimuksen piirissä oleville maksettiin kesäkuussa 467 euroa. Tämän vaikutus hyvinvointialuetasolla oli n. 2,2 Me ja tähän liittyvä määräraha siirretään Keukonsernista palvelualueille. Siirron vaikutus toimintakatteeseen palvelualueittain:

 • Keukonserni 2,0 Me
 • Ikva -0,9 Me
 • Miela -0,5 Me
 • Tepasa -0,6 Me
   

Ulkoisten tilakustannusten siirto palvelualueilta tilahallintaan

Hyvinvointialueella otettiin käyttöön sisäiset vuokrat. Sisäisen vuokrauksen malli ja Modulo-järjestelmän käyttöönotto sisäisten vuokrien osalta valmistui kuitenkin vasta loppukesästä 2023, joten käyttösuunnitelmaa tehdessä tiloihin liittyvät määrärahat on sisältyneet palvelualueiden käyttösuunnitelmiin. Vuoden alusta lähtien tiloihin liittyvät kustannukset (mm. rakennusten vuokra, puhtaanapito, sähkö, vesi, jätehuolto, lämmitys) on kuitenkin kirjattu Keukonserniin tilahallinnan kustannuspaikalle. Käyttösuunnitelman muutoksessa tiloihin liittyvät määrärahat tulee siirtää palvelualueilta tilahallintaan. Muutoksen vaikutus toimintakatteeseen palvelualueittain:

 • Keukonserni -37,6 Me
 • Ikva 12,1 Me
 • Miela 8,5 Me
 • Tepasa 17,0 Me
   

Sisäiset vuokrat

Modulo-tilahallintajärjestelmään on syötetty vuoden 2023 tilakustannusten budjetiksi 40,2 Me. Tämä on arvio vuoden 2023 tiloihin liittyvistä kustannuksista eli edellisessä kohdassa mainituista eristä. Sisäinen vuokra kohdentuu Modulo-järjestelmään määriteltyjen tilojen käyttäjien perusteella. Koska vuoden 2023 sisäisen vuokrauksen malli rakentui niin myöhään, kohdennetaan sisäinen vuokra tilojen käyttäjille Modulon budjetin perusteella eikä vuoden lopussa tehdä ns. tasausajoa, kuten tulevina vuosina tullaan tekemään. Tasausajossa kunkin kiinteistön toteutuneet kustannukset viedään Moduloon ja tasausajon jälkeen nähdään, miten toteutuneet tilakustannukset kohdentuvat käyttäjille ja miten se poikkeaa budjetissa kohdistetuista tilakustannuksista. Koska tätä ajoa ei vuonna 2023 tehdä, tulee lopullinen sisäinen vuokra olemaan 40,2 Me eli Moduloon määritellyn budjetin suuruinen. Käyttösuunnitelman muutoksessa sisäisten vuokrien palvelualueittainen kohdentuminen on määritelty siten, että tammi-lokakuun kirjattujen sisäisten vuokrien perusteella on laskettu kunkin tilankäyttäjän (kustannuspaikan) suhteellinen osuus kokonaisuudesta ja koko vuoden budjetti 40,2 Me on kohdennettu kustannuspaikoille näillä suhteellisilla osuuksilla. Sisäisten vuokrien käyttösuunnitelman vaikutus palvelualueiden toimintakatteeseen:

 • Keukonserni 39,1 Me
 • Ikva -9,9 Me
 • Miela -10,1 Me
 • Tepasa -19,1 Me

Ehdotus 
Esittelijä: Päivi Tarsia,rahoitus-ja talousjohtaja

 
Rahoitus-ja talousjaosto esittää aluehallitukselle,että aluehallitus päättää muuttaa  
vuoden 2023 käyttösuunnitelmaa liitteen mukaisesti. 


Päätös 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päätää muuttaa vuoden 2023 käyttösuunnitelmaa liitteen mukaisesti. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.