Aluehallitus, kokous 28.11.2023

§ 312 Vuosien 2025-2028 Investointisuunnitelma

KEUHDno-2023-4063

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

  
Hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on vuosittain  
laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden  
aikana aloitettavista hyvinvointialueen investoinneista ja niiden  
rahoituksesta. Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä  
pelastustoimen osasuunnitelmista. Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot  
investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista. Lisäksi sen tulee sisältää  
tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten  
hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista.

Investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa hyvinvointialueesta annettavan lain  
15 §:ssä tarkoitetun hyvinvointialueen lainanottovaltuuden kanssa, eli  
lainanottovaltuuden perusteella otettavaksi suunnitellun lainarahoituksen sekä  
mahdollisen muun rahoituksen tulee kattaa suunnitelman sisältävät menot.  
Investointien ja niitä vastaavien sopimusten lisäksi suunnitelmassa tulee esittää  
kuvaus investointien rahoittamisesta pitkäaikaisilla lainoilla, omaisuuden  
luovutuksilla, kertyneillä rahavaroilla ja investointeihin kohdistuvilla tuilla.  
Investointien määrä ja tarvittava lainanottovaltuus eivät siis välttämättä vastaa  
suuruudeltaan toisiaan.  
Esityksessä on otettava huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain  
(612/2021) 36 §:ssä tarkoitetun yhteistyöalueen yhteistyösopimuksessa sovitut  
investoinnit. Esityksessä tulee siten yksilöidä hyvinvointialueen vastuulle  
yhteistyösopimuksessa sovitut hankkeet ja suunnitellut maksuosuudet. Jokainen  
investointiin osallistuva esittää oman maksuosuutensa investointimenona.  
Yhteistyösopimuksen mukaisesti päävastuussa oleva taho kuvaa investoinnin  
sisällön.  

Investointisuunnitelman ensimmäinen vuosi 2025 on sitova, loput vuodet 2026-2028 ovat ohjeellisia.  
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle vuodelle 2023 myönnetty  lainanottovaltuus on 162,4 Me mutta vuodelle 2024 lainanottovaltuutta ei ole myönnetty. Vuoden 2024 osalta lähdettäneen hakemaan lainanottovaltuuden muutosta välttämättömien investointitarpeiden vuoksi. Talousarviovalmistelussa tämänhetkinen vuoden 2025 vuosikate on 38,3 Me, minkä valossa lainanottovaltuutus näyttäisi olevan mahdollista.
Yleisen hyvinvointialueen ohjausta koskevan vuosiaikataulun mukaan vuoden 2025–2028 investointisuunnitelmaa tarkastellaan  
hyvinvointialueen ja ministeriöiden välisissä ohjausneuvotteluissa marraskuussa. Hyvinvointialueen on vuoden 2023 loppuun mennessä
toimitettava lopullinen v. 2025–2028 investointisuunnitelmaa koskeva esitys ministeriöille.  

Liitteenä luonnos v. 2025–2028 investointisuunnitelmaan sisältyvistä eristä.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee alustavan investointisuunnitelman 2025-2028 valmistelutilanteen tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Perustelut

Hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma, mikä sisältää tiedot seuraavaa tilikautta seuraavien neljän vuoden aikana aloitettavista investoinneista ja investointeja vastaavista sopimuksista. 

Investointisuunnitelma on valmisteltu vuosille 2025–2028. Suunnitelmassa on esitetty erikseen sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelma sekä pelastustoimen osasuunnitelma. Investointisuunnitelma on jaoteltu pysyviin vastaaviin ja investointeja vastaaviin sopimuksiin. Pysyvien vastaavien kokonaisuus sisältää suunnitelmakaudella ainoastaan ICT-investointeja. Investointeja vastaavat sopimukset sisältävät rakennuksiin liittyvät uudet vuokrasopimukset sekä kaluston ja laitteiden leasing-sopimukset.

Suunnitelmakauden merkittävimpiä ICT-investointeja ovat yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän konsolidointi, tietoaltaan ja tiedolla johtamisen kehittäminen, hoitajakutsujärjestelmä, vanhojen asiakas- ja potilastietojärjestelmien Kanta-arkistointi, digi- ja älykkäät palvelupolut sekä asiakasohjauksen työvälineiden kehittäminen. Useat ICT-investoinnit ovat jatkoa jo aiemmin aloitetuille hankkeille. Tarkempi erittely ICT-investointikokonaisuudesta on esitetty investointisuunnitelmassa. ICT-investoinnit ovat yhteensä vuonna 2025 n. 6 Me; vuonna 2026 n. 7,9 Me; vuonna 2027 n. 6,3 Me ja vuonna 2028 n. 2,3 Me. 

Investointeja vastaavia sopimuksia ovat uudet vuokrasopimukset sekä laitteiden ja kaluston leasingsopimukset. Vuokratiloista investointisuunnitelmassa on esitetty uusien tilojen vuokravastuiden kokonaismäärä sille vuodelle, jona sitoumus on tehty. Investointisuunnitelma sisältää uuden vuokrasopimuksen yhteisöllisen asumisen palveluyksikköön Hyvinkäälle. Yksikön on tarkoitus valmistua ja tulla palvelukäyttöön alkuvuonna 2025. Vuosittaiset vuokrakustannukset ovat arviolta n. 800 000 € ja arvioitu sitoutumisaika on 20 vuotta. Kokonaissitoutumissumma on täten 16 M €. Kyseinen yksikkö toteutetaan osana hyvinvointialueohjelmaan kuuluvaa palvelurakenteen keventämistä ikäihmisten asumispalveluissa. Uudet paikat tulevat korvaamaan ostettuja asumispalveluja ikääntyneille. 

Laite- ja kalustohankinnat tehdään pääasiassa leasing-rahoituksella. Uuden yhteisöllisen asumisen yksikön kalustamiskustannuksiksi on arvioitu n. 200 000 € ja Tuusulassa sijaitsevan hyvinvointikeskuksen kalustamiskustannuksiksi 5 Me vuodelle 2026. Leasing-rahoituksella hankitaan lisäksi mm. ajoneuvoja sekä ICT-laitteita. Neljän vuoden suunnitelmakauden laite- ja kalustohankinnat ovat yhteensä arviolta noin 7,2 Me.
Pelastustoimen osasuunnitelmassa investointeja vastaavissa sopimuksissa on vuonna 2027 Mäntsälän paloasema. Paloasema ollaan ottamassa käyttöön vuonna 2027 ja sopimuksen arvoksi on arvioitu 15 Me. 
Suunniteltujen investointien toteuttamiseen ei ole tarpeen ottaa lainaa, koska Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuosikate on taloussuunnitelman mukaan positiivinen vuodesta 2025 alkaen. 
Hallintosäännön mukaan palvelujen järjestämisen lautakunta antaa lausunnon investointisuunnitelmasta. Lautakunnan kokous on 27.11.

Liitteenä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma vuosille 2025–2028.

Ehdotus 

Esittelijä: Päivi Tarsia,rahoitus-ja talousjohtaja 
Rahoitus-ja talousjaosto esittää aluehallitukselle,että aluehallitus esittää edelleen  aluevaltuustolle vuosien 2025-2028 investointisuunnitelman hyväksymistä. 

Päätös 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy vuosien 2025-2028 investointisuunnitelman.

Käsittely:

Kokouksesta poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisinä seuraavat henkilöt: Arto Lindberg, Leni Niinimäki, Tarja Edry ja Tom Boman (HallintoL 5 luku 28 § 7 kohta "yleislausekejäävi", kunnan hallituksen jäsenyys)

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

AV 14.12.