Aluehallitus, kokous 4.6.2024

§ 156 Omavalvontaohjelman seurantaraportti 1-4/2024

KEUHDno-2024-2412

Valmistelija

  • Minna-Maarit Immonen, laatupäällikkö, minna-maarit.immonen@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen hallintosäännön 90 §:n mukaan aluehallitus hyväksyy omavalvontaohjelman ja raportin sekä antaa johtopäätökset ja selvityksen omavalvontaohjelman toimeenpanosta.
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki (741/2023 §23) velvoittaa palvelunjärjestäjää varmistamaan omavalvonnalla sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviensä lainmukainen hoitaminen. Palvelunjärjestäjän on valvottava toimintaansa siten, että sosiaali- ja terveydenhuolto on sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaista kuin asiakkaiden ja potilaiden tarve ja turvallisuus edellyttävät. Palvelunjärjestäjän on otettava toiminnassaan huomioon, että sosiaalihuollon asiakkaiden ja potilaiden palvelut toteutetaan yhdenvertaisesti. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki (741/2023 §26) omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaan perustuvien havaintojen ja niiden perusteella tehtävien toimenpiteiden julkaisua 4 kuukauden välein julkisessa tietoverkossa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja on kehitettävä omavalvontaohjelman toteutumisen seurannassa tehtyjen havaintojen perusteella sekä asiakastyöhön osallistuvan henkilöstön riittävyyden seurannan sekä asiakkailta ja potilailta, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä palveluyksiköiden henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelman seurantaraportti 1-4/2024 (Liite 1) perustuu aluehallituksen 29.11.2022 hyväksymään omavalvontaohjelmaan 2023-2025 sekä sen liitteenä olevaan laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelmaan 2023-2024. Omavalvontaohjelman seurantaraportti sisältää tilannekatsauksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvontahavainnoista, laadusta, turvallisuudesta sekä asiakkaiden ja potilaiden palvelujen yhdenvertaisuudesta sekä havaittujen puutteiden korjaavista toimenpiteistä. Laatutavoitteet vuosille 2023–2024 on määritelty osana vaikuttavuusperusteista järjestämistä ja palvelutuotannon ohjausta viidestä eri näkökulmasta; asiakaskokemus, henkilöstö, prosessit ja saatavuus, valvonta ja omavalvonta sekä asiakas- ja potilasturvallisuus. Palvelujen ja toiminnan laadun kehittämisessä on hyödynnetty valvontahavaintoja, asiakaskokemustietoa, muistutuksista ja kanteluista nousevia ilmiöitä sekä ilmoitetuista vaaratapahtumista saatavaa tietoa. Kehittämistyön tuloksia ja raportointitietoja hyödynnetään kaikissa toiminnoissa sekä laadun ja turvallisuuden jatkuvassa parantamisessa. 

Raportti julkaistaan Keusoten verkkosivuilla sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain (741/2023 §26) vaatimusten mukaisesti aluehallituksen kokouskäsittelyn jälkeen.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen julkisella verkkosivulla julkaistava omavalvontaohjelman seurantaraportti 1-4/2024 on päätöksen liitteenä. 
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Aluehallitus päättää

  1. hyväksyä ja merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelman julkisilla verkkosivuilla julkaistavan seurantaraportin 1-4/2024 (liite 1). 
  2. edellyttää, että palveluja kehittämisessä huomioidaan omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaraportissa tehdyt havainnot.  

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut; palvelujohtaja ja päälliköt, ikäihmisten ja vammaisten palvelut; palvelujohtaja ja päälliköt, terveyspalvelut ja sairaanhoito; palvelujohtaja ja päälliköt, tutkimus- ja kehitysjohtaja, integraatiojohtaja, laatupäällikkö, kehittämispäällikkö.