Aluehallitus, kokous 9.5.2023

§ 120 Ehdokkaiden nimeäminen Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n nimitystoimikuntaan

KEUHDno-2023-1558

Valmistelija

  • Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Aluehallitus on kokouksessaan 28.2.2023 § 49 päättänyt merkitä Hyvil Oy:n osakkeita ja hyväksyä yhtiön osakassopimuksen. 

Osakassopimuksessa osapuolet sopivat, että Yhtiön hallituksen jäsenten valinnan valmistelee nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on nimitysesitystä valmisteltaessa varmistua, että kaikilla Osakkailla on yhtäläinen vaikutusmahdollisuus osallistua Osapuolten yhteisten edustajien valintaan. Tällä määräyksellä turvataan sidosyksikköasemaan liittyvän määräysvaltaedellytyksen täyttymistä.

Osakkaat esittävät valinta-alueittain sekä miehen että naisen hallitusehdokkaaksi. Osakkailla on oikeus nimetä valinta-alueittain yhteisiä hallituksen jäseniä, joiden kautta nämä Osakkaat käyttävät yhdessä määräysvaltaa yhtiöön.

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen valinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita. Hallituksen vaihtuessa vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä on erovuorossa. Hallituksen jäsenistä vähintään kaksi (2) jatkaa myös toisen hallituskauden. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita myös uudelle kahden (2) vuoden kaudeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Osapuolet nimittävät hallitukseen jäseniä, joilla on Yhtiön toiminnan ja tarkoituksen kannalta tarvittavaa ja riittävää asiantuntemusta.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on

  • Kerätä 7.3 kohdassa (valinta-alueet ja HUS-yhtymä, katso kohta 3 Kokoonpano) mainittujen nimitysoikeudellisten tahojen esitykset;
  • Esitellä suositus yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen jäseniksi ja
  • Selvittää soveltuvia ehdokkaita seuraavista hallituksen jäsenistä toimikauden aikana Osakkailta.
  • Nimitystoimikunta toimittaa esityksen hallituksen jäsenistä hyvissä ajoin ennen Yhtiön varsinaista yhtiökokousta.

Helsingin kaupungin, Länsi-Uudenmaan, Vantaan ja keravan, Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueet ovat yhdessä valmistelleet ehdotuksen nimitystoimikunnan jäsenistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää nimetä valinta-alueen yhteisiksi ehdokkaiksi Daniel Sazonovin ja Inga Nyholmin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Hyvil Oy

Liitteet

Oheismateriaali