Aluevaltuusto, kokous 16.2.2023

§ 7 Sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenen valinta

KEUHDno-2022-74

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Mari Simelius-Hulmi on pyytänyt eroa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenen tehtävästä henkilökohtaisista syistä. 

Hyvinvointialueesta annetun lain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Hyvinvointialueesta annetun lain 79 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:  

"asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;
henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan hyvinvointialueen toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Jotta naisten osuus ei tipu alle 40 prosentin, tulee jaostoon valita jäseneksi nainen. 
 

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

  • myöntää Mari Simelius-Hulmille eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenen tehtävästä
  • valitsee Mari Simelius-Hulmin tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaostoon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää:

  • myöntää Mari Simelius-Hulmille eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenen tehtävästä
  • valitsee Mari Simelius-Hulmin tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaostoon.

Käsittely:

Helinä Perttu ehdotti, että Simelius-Hulmin tilalle valitaan Minna Aittakallio. Valtuusto kannatti ehdotusta yksimielisesti.

Päätös

Aluevaltuusto päätti:

  • myöntää Mari Simelius-Hulmille eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenen tehtävästä
  • valita Mari Simelius-Hulmin tilalle Minna Aittakallion uudeksi jäseneksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaostoon.

Tiedoksi

Asianosaiset