Aluevaltuusto, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Hallintosäännön päivittäminen 16.6.2022 lukien

KEUHDno-2022-3

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Vantaan ja Keravan aluevaltuusto on kokouksessaan 19.4.2022 § 40 hyväksynyt Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteisen pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on 28.4.2022 kokouksessaan § 31 osaltaan hyväksynyt Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteisen pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen.

Yhteistoimintasopimuksen hyväksymispäätöksien seurauksena on kunkin hyvinvointialueen hallintosääntöä päivitettävä yhteistoimintasopimuksessa sovittua vastaavaksi. 
Tämän vuoksi hallintosääntöä ehdotetaan päivitettävän seuraavilta osin:
•    2 § Hyvinvointialueen toiminta ja tehtävät: lisätään maininta ”Hyvinvointialueen pelastustoimen palvelut järjestetään kahden hyvinvointialueen yhteisenä toimintona. Yhteistyösopimuksella on sovittu, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastustoimi järjestetään Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen organisaation osaksi.”
•    § 16 Pelastuslautakunta: lisätään yhteistyösopimuksessa sovitut tiedot pelastuslautakunnan muodostamisesta: 
”Pelastuslautakunnassa on viisitoista (15) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä kahdeksan (8) jäsentä tulee Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta ja seitsemän (7) jäsentä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta. Jäseninä pelastuslautakunnassa voivat olla asianomaisten hyvinvointialueiden vaalikelpoiset henkilöt. Kummankin hyvinvointialueen jäsenistä sekä varajäsenistä vähintään puolet tulee olla aluevaltuuston jäseniä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsee pelastuslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsee pelastuslautakunnan jäsenistä varapuheenjohtajan.

Pelastuslautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus molempien hyvinvointialueiden aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla.”

Molempia hyvinvointialueita edustavan pelastuslautakunnan tehtävistä ja toimivallasta määrätään Keski-Uudenmaan pelastuslaitosta koskevassa yhteistoimintasopimuksessa. Pelastuslautakunnan toiminnan muodoista ja asioiden esittelystä pelastuslautakunnan kokouksissa sekä työskentelyssä noudatetaan muilta osin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosääntöä."

Varsinaiset muutosehdotukset on kuvattu liitteenä olevassa hallintosääntöluonnoksessa punaisella tekstillä.

Jotta hallintosääntöpäivityksessä määriteltävään pelastuslautakuntaan voidaan valita jäsenet 16.6.2022 kokouksessa, on hallintosäännön tarkoitus astua voimaan heti hyväksymisen jälkeen. 
Hallintosäännössä on kysymys hyvinvointialueen sisäisen hallinnon ja toiminnan järjestämisestä. Tästä syystä on vakiintuneesti katsottu, että hallintosääntöä voidaan soveltaa heti kun se tai sen muutos on hyväksytty. Jos hallintosäännön tai sen muutoksen hyväksymistä koskeva pykälä tarkastetaan heti valtuuston kokouksessa, on hallintosääntöä mahdollista soveltaa samassa kokouksessa tehtävissä päätöksissä.
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

  1. hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen päivitetystä hallintosäännöstä;
  2. että hallintosääntö astuu voimaan välittömästi hyväksymisen jälkeen ja pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta jo kokouksessa.

Käsittely:

Keskustelun aikana puheenjohtaja teki seuraavan muutosehdotuksen (lisäys tummennettuna):

Lisäysesitys §187
Toimielinten tiedotustilaisuuksista ja seminaareista maksetaan osallistujille kyseisen toimielimen jäsenen tai puheenjohtajan kokouspalkkion suuruinen erillispalkkio ilman korotuksia erikseen jokaiselta päivältä.

Puheenjohtajan tiedusteltua sitä aluehallitukselta, hallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esitetyn muutoksen.

Päätös

Hyväksyttiin lisäys pykälään 187 ja muutoin hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää:

  1. hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen päivitetystä hallintosäännöstä;
  2. että hallintosääntö astuu voimaan välittömästi hyväksymisen jälkeen ja pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta jo kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.