Aluevaltuusto, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouskutsu on lähetettävä hallintosäännön 105 §:n mukaan vähintään kuusi (6) päivää ennen aluevaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava hyvinvointialueen verkkosivuilla. 

Kutsu valtuutetuille on toimitettu 10.6.2022 ja esityslista on julkaistu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla 10.6.2022.

Aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Laki hyvinvointialueesta 108 § 1 momentti)

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.