Aluevaltuusto, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Tilintarkastuskertomus 1.7.-31.12.2021, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

KEUHDno-2022-99

Valmistelija

  • Kirsi Sova, tilintarkastaja, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Aikaisempi käsittely

Tarkastuslautakunta 1.6.2022

§ 10
Tilintarkastuskertomus 1.7.-31.12.2021, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 130 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava aluevaltuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Aluehallitus on 10.3.2022 § 7 hyväksynyt tilinpäätöksen 1.7.-31.12.2021.

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on 16.5.2022 antanut tilintarkastuskertomuksen 1.7.-31.12.2021.

Vastuullinen tilintarkastaja, JHT, KHT Jorma Nurkkala esittelee tilintarkastuskertomuksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää:

  1. merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilintarkastuskertomuksen 1.7.- 31.12.2021
  2. saattaa tilintarkastuskertomuksen hyvinvointialueen valtuustolle tiedoksi
  3. esittää hyvinvointialueen valtuustolle, että hyvinvointialueen väliaikaishallinnon vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja 
  4. esittää hyvinvointialueen valtuustolle, että vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille ajalta 1.7. - 31.12.2021.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää:

  1. merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
  2. hyväksyä hyvinvointialueen väliaikaishallinnon vuoden 2021 tilinpäätöksen ja 
  3. myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille ajalta 1.7. - 31.12.2021.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan kokouksessa todetuin pienin teknisin korjauksin tilinpäätöksen tekstiosaan.