Aluevaltuusto, kokous 22.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Eteva kuntayhtymän Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle antaman erityishuoltopiirin omaisuutta, sopimuksia ja vastuita koskevan selvityksen täydennys

KEUHDno-2022-24

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Keski-Uudenmaan kunnilta vastuu siirtyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Keski-Uudenmaan alueella sijaitsee myös erityishuoltopiiri ja kuntayhtymä Etevan toimintoja ja osa näistä siirtyy myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. Lain 20.1 §:n mukaan erikoissairaanhoitolain 7 §:ssä mainittujen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut erityishuoltopiirit siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023. 

Erityishuoltopiirin varat, velat ja sitoumukset liitetään siihen hyvinvointialueeseen, jonka alueeseen kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat. Jos kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat useampaan hyvinvointialueeseen, varat, velat ja sitoumukset on jaettava hyvinvointialueiden välillä jäsenkuntien omistusosuuksien suhteessa, paitsi jos varojen, velkojen ja sitoumusten siirrot olisivat hyvinvointialueiden taloudelliseen kantokykyyn nähden vähäisiä. Hyvinvointialueet voivat sopia varojen, velkojen ja sitoumusten jakamisesta myös toisin.

Eteva kuntayhtymän toiminnan ja henkilöstön siirtymisestä on säädetty voimaanpanolain 57 §:ssä.

Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys:1) kuntayhtymän omaisuudesta;2) hyvinvointialueen vastuulle siirtyvistä veloista ja muista sitoumuksista, vastuista ja sopimuksista; sekä3) sellaisista olennaisissa omaisuuserissä, sopimuksissa ja vastuissa tapahtuneista ja tiedossa olevista muutoksista sekä toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä, jotka eivät ilmene viimeisimmästä tilinpäätöksestä tai konsernitilinpäätöksestä. Hyvinvointialueella on oikeus saada käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisätietoja ja asiakirjoja (VPL 21 §).

Eteva kuntayhtymä toimii kuuden eri hyvinvointialueen alueella. Tämän johdosta Eteva kuntayhtymä on laatinut erillisen selvityksen jokaiselle hyvinvointialueelle, johon se tulee jakautumaan. Nämä alueet ovat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Kanta-Hämeen hyvinvointialue sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialue. 

Voimaanpanolain 20 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien omaisuus siirtyy hyvinvointialueelle voimaanpanolain nojalla. Voimaanpanolain 21 ja 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa (voimaanpanolaki 40 §).

Esityslistan liitteenä on Eteva kuntayhtymän yhtymähallituksen 28.2.2022 § 31 antama selvitys liitteineen.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää 

  1. merkitä tiedoksi Eteva kuntayhtymän antaman liitteen mukaisen selvityksen ja
  2. ehdottaa aluevaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi Eteva kuntayhtymän antaman liitteen mukaisen selvityksen.

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

   

Ehdotus

Aluevaltuusto merkitsee tiedoksi Eteva kuntayhtymän antaman liitteen mukaisen selvityksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. Lain 20.1 §:n mukaan erikoissairaanhoitolain 7 §:ssä mainittujen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut erityishuoltopiirit siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023. 

Erityishuoltopiirin varat, velat ja sitoumukset liitetään siihen hyvinvointialueeseen, jonka alueeseen kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat. Jos kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat useampaan hyvinvointialueeseen, varat, velat ja sitoumukset on jaettava hyvinvointialueiden välillä jäsenkuntien omistusosuuksien suhteessa, paitsi jos varojen, velkojen ja sitoumusten siirrot olisivat hyvinvointialueiden taloudelliseen kantokykyyn nähden vähäisiä. Hyvinvointialueet voivat sopia varojen, velkojen ja sitoumusten jakamisesta myös toisin. Eteva kuntayhtymän toiminnan ja henkilöstön siirtymisestä on säädetty voimaanpanolain 57 §:ssä.

Etevan kuntayhtymän yhtymähallitus on 28.2.2022 § 31 antanut hyvinvointialueille voimaanpanolain 21 §:n mukaisen selvityksen kuntayhtymän omaisuudesta, hyvinvointialueille siirtyvistä veloista, vastuista ja sopimuksista sekä sellaisista olennaisissa omaisuuserissä, sopimuksissa ja vastuissa tapahtuneista ja tiedossa olevista muutoksista sekä toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä, jotka eivät ilmene viimeisimmästä tilinpäätöksestä tai konsernitilinpäätöksestä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on kokouksessaan 31.3.2022 § 25 merkinnyt tiedoksi Eteva kuntayhtymän antaman selvityksen.

Hyvinvointialueella on oikeus saada käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisätietoja ja asiakirjoja. Voimaanpanolaissa ei erikseen säädetä erityishuoltopiirien tarpeesta täydentää voimaanpanolain nojalla annettuja selvityksiä, mutta Eteva kuntayhtymän toiminnan siirtämisen kannalta on tarkoituksenmukaista, että hyvinvoitnialueilla on käytössäänn viimeisimmät ja ajantasaiset tiedot siirttoon liittyvistä seikoista.

Eteva kuntayhtymä toimii kuuden eri hyvinvointialueen alueella. Tämän johdosta Eteva on laatinut erillisen selvityksen jokaiselle hyvinvointialueelle, johon se tulee jakautumaan. Nämä alueet ovat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Kanta-Hämeen hyvinvointialue sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialue.

Eteva kuntayhtymän yhtymähallitus on 17.6.2022 § 77 täydentää hyvinvointialueille antamiaan selvityksiä. Keski-Uudenmaan hyvinvoitnialueelle kohdistuvat selvityksen liitteet 3 (sopimukset) ja 9 (henkilöstö).

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää

  1. merkitä tiedoksi Eteva kuntayhtymän antaman liitteiden mukaisen selvityksen ja
  2. ehdottaa aluevaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi Eteva kuntayhtymän antaman liitteiden mukaisen selvityksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää merkitä tiedoksi Eteva kuntayhtymän antaman liitteiden mukaisen selvityksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Eteva kuntayhtymä

Liitteet

Oheismateriaali