Aluevaltuusto, kokous 22.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Hyvinvointialueen johtajan valinta

KEUHDno-2022-61

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Aluehallitus päätti (19.4 §38) esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää perustaa hyvinvointialuejohtajan viran (28.4.2022). Hyvinvointialueesta annetun lain 42 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Hyvinvointialuejohtajan toimivallasta ja tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Hyvinvointialuelain 45 § mukaan hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto. Hallintosäännön (§11, §38) mukaan Henkilöstöjaoston tehtävänä on valmistella ne palvelussuhteeseen ottamiseen liittyvät asiat, joissa päätösvalta on aluehallituksella tai aluevaltuustolla.  Henkilöstöjaosto tekee hallitukselle ehdotuksen viran kelpoisuusehdoista ja hakuilmoituksesta. 

Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen. Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu hyvinvointialueesta annetun lain 113 §:ssä säädetyllä tavalla. Edelleen lain 5 §: n mukaan "sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. Hyvinvointialuejohtajaa ei siten ole mahdollista valita suostumusmenettelyllä, vaan jokaisen hakijan on jätettävä virallinen hakemus julkisen hakumenettelyn kautta.”

Viran täyttöä ohjaavat perustuslain 125 §:n yleiset virkanimitysperusteet ja määritellyt kelpoisuusehdot. Virkanimitysperiaatteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Yleisen käytännön mukaan taidolla tarkoitetaan koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja, kyky viittaa henkilön tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin omaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävän hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin ja koeteltu kansalaiskunto tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.

Taustamateriaalina ovat hakuilmoitusluonnos ja hyvinvointialueen hallintosäännöstä tehty yhteenveto hyvinvointialuejohtajan tehtävistä ja toimivallasta, ehdotuksia kelpoisuusehdoiksi sekä valintaa tukeviksi muiksi kriteereiksi.

Ehdotus

Esittelijä

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Henkilöstöjaosto:

 1. päättää ehdottaa aluehallitukselle, että se ehdottaa aluevaltuustolle, että hyvinvointialuejohtajan kelpoisuusehdot ovat:
  1. soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (yliopisto)
  2. useamman vuoden johtamiskokemus
  3. toimialatuntemus
 2. päättää ehdottaa hallitukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan hakuilmoituksen ja valtuuttaa ma. henkilöstöjohtajan tekemään tarvittavat muutokset ilmoitukseen eri hakukanaviin

Päätös

 1. Päätti ehdottaa aluehallitukselle, että se ehdottaa aluevaltuustolle, että hyvinvointialuejohtajan kelpoisuusehdot ovat:
  1. soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
  2. useamman vuoden konsernitason johtamiskokemus
  3. toimialatuntemus
 2. valtuutti henkilöstöjohtajan tekemään tarvittavat muutokset liitteenä olleeseen ilmoitukseen eri hakukanaviin

Esteellisyys

Pirjo Laitinen-Parkkonen

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Aluevaltuusto perusti hyvinvointialuejohtajan viran (28.4.2022 § 33). Hyvinvointialueesta annetun lain 42 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Hyvinvointialuejohtajan toimivallasta ja tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Hyvinvointialuelain 45 § mukaan hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto. Hallintosäännön (§11, §38) mukaan Henkilöstöjaoston tehtävänä on valmistella ne palvelussuhteeseen ottamiseen liittyvät asiat, joissa päätösvalta on aluehallituksella tai aluevaltuustolla.  Henkilöstöjaosto tekee hallitukselle ehdotuksen viran kelpoisuusehdoista ja hakuilmoituksesta. Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen. Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu hyvinvointialueesta annetun lain 113 §:ssä säädetyllä tavalla. Edelleen lain 5 §: n mukaan "sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. Hyvinvointialuejohtajaa ei siten ole mahdollista valita suostumusmenettelyllä, vaan jokaisen hakijan on jätettävä virallinen hakemus julkisen hakumenettelyn kautta.”

Viran täyttöä ohjaavat perustuslain 125 §:n yleiset virkanimitysperusteet ja määritellyt kelpoisuusehdot. Virkanimitysperiaatteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Yleisen käytännön mukaan taidolla tarkoitetaan koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja, kyky viittaa henkilön tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin omaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävän hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin ja koeteltu kansalaiskunto tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.

Henkilöstöjaosto käsitteli kokouksessaan (5.5.2022 §3) kelpoisuusehtoja ja muita valintaa tukevia kriteereitä sekä päätti hakuilmoituksen sisällöstä. Hakuilmoitus liitteenä. 
 

Ehdotus

Esittelijä

Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää 

 1. että, hyvinvointialuejohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana
 2. hyväksyä liitteenä olevan hakuilmoituksen ja valtuuttaa ma. henkilöstöjohtajan tekemään tarvittavat muutokset ilmoitukseen eri hakukanaviin
 3. ehdottaa aluevaltuustolle, että hyvinvointialuejohtajan kelpoisuusehdot ovat: 
 • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
 • useamman vuoden konsernitasoinen johtamiskokemus 
 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimialatuntemus 
   

Käsittely:

Pirjo Laitinen-Parkkonen poistui kokoustilasta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa esteellisenä (HallintoL 5 luku 28 § 1 kohta "asianosaisjäävi").

Henkilöstöjohtaja Monica Hostio esitteli asiaa. 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että muutettu ehdotus kuului seuraavasti:

 1. hyväksyä liitteenä olevan hakuilmoituksen ja valtuuttaa ma. henkilöstöjohtajan tekemään tarvittavat muutokset ilmoitukseen eri hakukanaviin
 2. ehdottaa aluevaltuustolle,
  • että hyvinvointialuejohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana
  • että hyvinvointialuejohtajan kelpoisuusehdot ovat:
   • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
   • useamman vuoden konsernitasoinen johtamiskokemus 
   • sosiaali- ja/tai terveydenhuollon toimialatuntemus 

Esittelijän muutettu ehdotus otettiin kokouksen päätösehdotukseksi.

Maiju Tapiolinna teki Jorma Piisisen kannattamana ehdotuksen, että hyvinvointialuejohtajan virka täytetään määräaikaisena kahdeksaksi vuodeksi:
"Esitän kahdeksan vuoden määräaikaisuutta. Tuolloin johtajan valinta osuisi aluevaltuuston toiselle vuodelle, jolloin se ei olisi aluevaltuuston aloituskauden ensimmäinen tehtävä."

Olli Savela teki ehdotuksen, että täytetään hyvinvointialuejohtajan virka kuuden vuoden määräajaksi.

Puheenjohtaja totesi, että Savelan ehdotus raukesi kannattamattomana ja että koska oli tehty myös kannatettu muutosehdotus, asiasta on äänestettävä.

Äänestys 1

JAA = esittelijän muutettu ehdotus

EI = Tapiolinnan ehdotus 8 vuoden määräaikaisesta virasta

Äänestyksen tulos: 12 JAA-ääntä, 5 EI-ääntä

Päätös

Aluehallitus päättää

 1. hyväksyä liitteenä olevan hakuilmoituksen ja valtuuttaa ma. henkilöstöjohtajan tekemään tarvittavat muutokset ilmoitukseen eri hakukanaviin
 2. ehdottaa aluevaltuustolle,
  • että hyvinvointialuejohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana
  • että hyvinvointialuejohtajan kelpoisuusehdot ovat:
   • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
   • useamman vuoden konsernitasoinen johtamiskokemus 
   • sosiaali- ja/tai terveydenhuollon toimialatuntemus 

Äänestystulokset

 • Kyllä 12 kpl 71%

  Jaakko Rainio, Annika Kokko, Tiia Lintula, Helinä Perttu, Jussi Salonen, Aila Koivunen, Virpi Räty, Heta Ravolainen-Rinne, Reija Taupila, Irma Pahlman, Arto Lindberg, Kimmo Behm

 • Ei 5 kpl 29%

  Jorma Piisinen, Taneli Kalliokoski, Olli Savela, Maiju Tapiolinna, Tarja Edry

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää,

 1. että hyvinvointialuejohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana
 2. että hyvinvointialuejohtajan kelpoisuusehdot ovat:
 • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
 • useamman vuoden konsernitasoinen johtamiskokemus 
 • sosiaali- ja/tai terveydenhuollon toimialatuntemus

Käsittely:

Väliaikainen hyvinvointialuejohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 5 luku 28 § 7 kohta "yleislausekejäävi") asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Ma. henkilöstöjohtaja Monica Hostio esitteli asiaa.

Muutosehdotus 1

Maiju Tapiolinna teki Mimmi Launialan, Kenneth Moreliuksen, Mari Valveen, Arto Järvisen, Satu Lammen ja Johanna Jokisen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää hyvinvointialuejohtajan virkaa määräaikaiseksi. Määräaikaisuuden pituus olisi kahdeksan vuotta. Tuolloin seuraava johtajavalinta osuisi uuden aluevaltuuston toiselle vuodelle, eikä olisi aloituskauden ensimmäinen tehtävä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosehdotus asiassa on äänestettävä.

Äänestysjärjestys

JAA = aluehallituksen päätösehdotus

EI = Tapiolinnan muutosehdotus, että hyvinvointialuejohtaja valitaan määräaikaiseen kahdeksan vuoden virkaan

Äänestyksen tulos: 49 JAA -ääntä, 20 EI -ääntä

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan äänestyksen jälkeen.

Äänestystulokset

 • Kyllä 49 kpl 71%

  Ulla-Mari Karhu, Jussi Salonen, Annika Kokko, Matti Korkiakoski, Annika Lappalainen, Jaakko Haapamäki, Eemeli Peltonen, Pentti Puhakka, Leni Niinimäki, Tuija Linna-Pirinen, Sari Silventoinen, Tapio Havula, Aila Koivunen, Tommi Luhtaniemi, Sirkka Rousu, Reijo Tilvis, Anna-Liisa Lyytinen, Heta Ravolainen-Rinne, Pirjo Komulainen, Andeliina Cieslak, Arto Lindberg, Irma Pahlman, Harri Lepolahti, Tarja Vierikko, Willem van Schevikhoven, Marja-Leena Laine, Sara Peltola, Virpi Räty, Inka Utriainen, Pirjo Vainio, Pihla Keto-Huovinen, Mila Lehtonen, Helinä Perttu, Annina Nuutinen, Pirja Vitikka-Koponen, Ina Kuula, Antti Rinne, Kimmo Behm, Lassi Markkanen, Tuula Latosuo, Arto Hägg, Kalle Ikkelä, Sanna Kervinen, Tiia Lintula, Riina Mattila, Jaakko Rainio, Tuija Reinikainen, Mia Rundgren, Margita Winqvist

 • Ei 20 kpl 29%

  Jorma Piisinen, Taneli Kalliokoski, Arto Luukkanen, Mimmi Launiala, Henri Perälahti, Tarja Edry, Arto Järvinen, Olli Savela, Satu Lampi, Maiju Tapiolinna, Kenneth Morelius, Tom Boman, Onni Rostila, Johanna Jokinen, Johanna Linna, Ari Koponen, Mari Valve, Seppo Hakulinen, Jukka Anttila, Johanna Tukiainen

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 42 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Lain 45 §:n mukaan hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto. Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen. Lain 46 §:n mukaan hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyy aluehallitus.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on (28.4.2022 33 §) perustanut hyvinvointialuejohtajan viran. Henkilöstöjaosto (5.5.2022 38 §) on valmistellut kelpoisuusehtoja ja hakuilmoitusta aluehallituksen käsiteltäväksi (12.5.2022 51 §).  Aluevaltuusto päätti (19.5.2022 § 37) viran kelpoisuusehdot aluehallituksen esityksen mukaisesti siten, että yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi hyvinvointialuejohtajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja sosiaali- ja/tai terveydenhuollon toimialatuntemusta sekä useamman vuoden konsernitason johtamiskokemusta. Virka täytetään toistaiseksi. 

Hyvinvointialuejohtajan tehtävät ja toimivalta on määritetty hallintosäännön 26 §:ssä. Hallintosäännön 54§:n mukaisesti hyvinvointialuejohtajan viran julistaa haettavaksi aluehallitus. Valinnan suorittaa aluevaltuusto. Tavoitteena on, että aluevaltuusto suorittaa hyvinvointialuejohtajan valinnan virkaan viimeistään 22.9.2022 mennessä.

Hakuilmoitus on liitteenä.
 

Ehdotus

Esittelijä

Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Aluehallitus päättää

 1. julistaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen toistaiseksi voimassa olevan hyvinvointialuejohtajan viran haettavaksi ajalla 29.7-12.8.2022 
 2. valtuuttaa virantäyttöä valmistelevan valmisteluryhmän huolehtimaan rekrytoinnin käynnistymisestä, päättämään missä hakuilmoitus julkaistaan sekä henkilöarviointiprosessista

Käsittely:

Pirjo Laitinen-Parkkonen poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisenä (HallintoL 5 luku 28 § 7 kohta "yleislausekejäävi").

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 42 §:n mukaan hyvinvointialueen toimintaa johdetaan aluevaltuuston hyväksymän hyvinvointialuestrategian mukaisesti. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Keski-Uudenmaan aluevaltuusto perusti (28.4.2022 33 §) hyvinvointialuejohtajan viran. Henkilöstöjaosto (5.5.2022 38 §) valmisteli kelpoisuusehtoja ja hakuilmoitusta aluehallituksen käsiteltäväksi (12.5.2022 51 §).  Aluevaltuusto päätti (19.5.2022 § 37) viran kelpoisuusehdot aluehallituksen esityksen mukaisesti siten, että yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi hyvinvointialuejohtajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja sosiaali- ja tai terveydenhuollon toimialatuntemusta sekä useamman vuoden konsernitason johtamiskokemusta. Virka päätettiin täyttää toistaiseksi.

Aluehallitus julisti viran haettavaksi (24.5 § 55) ajalle 29.7 – 12.8.2022 ja valtuutti virantäyttöä valmistelevan valmisteluryhmän huolehtimaan rekrytoinnin käynnistymisestä, päättämään missä hakuilmoitus julkaistaan sekä henkilöarviointiprosessista. Valmisteluryhmään (5.4 § 36) oli nimetty    hallituksen ja valtuuston puheenjohtajisto ja lisäksi ma. henkilöstöjohtaja ja ma. hallintojohtaja osallistuivat työskentelyyn.

 Hyvinvointialuejohtajan virka on ollut haettavana aluehallituksen päätöksen mukaisesti. Hakuilmoitus julkaistiin Laura-rekrytointijärjestelmässä, Kuntarekryssä, Oikotiellä, TE-palveluiden internet-sivuilla, Helsingin Sanomissa, Kuntalehdessä sekä LinkedIn ja Instragram -tileillä.

 Hakuprosessi koostui useista eri vaiheista ja siinä hyödynnettiin ulkoisen rekrytointikonsultin palveluja. Hakuajan päättymiseen mennessä hyvinvointialue vastaanotti kahdeksan hakemusta. Kaikki hakijat täyttivät hakuilmoituksessa asetetut kelpoisuusehdot.

 Hyvinvointialuejohtajan virkaa hakeneet henkilöt:

-    sisältää henkilötietoja
-    sisältää henkilötietoja
-    sisältää henkilötietoja
-    sisältää henkilötietoja
-    sisältää henkilötietoja
-    sisältää henkilötietoja
-    sisältää henkilötietoja
-    sisältää henkilötietoja

Valmisteluryhmä kutsui viisi hakijaa haastatteluun perustuslain virkavalintaperusteiden, joita ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto, kelpoisuusehtojen ja yhteisesti sovittujen valintakriteerien perusteella.

 Haastatteluun kutsuttiin:

-     Komulainen Mikko
-     Laitinen-Parkkonen Pirjo
-     Louna Timo
-    sisältää henkilötietoja
-     Rintala Eija

Haastattelujen jälkeen kolme hakijaa kutsuttiin henkilöarviointiin, joka tehtiin ulkoisen rekrytointikonsultin toimesta. 

Henkilöarviointiin kutsuttiin:

-     Komulainen Mikko
-     Laitinen-Parkkonen Pirjo
-     Louna Timo

Henkilöarvioinnissa hyödynnettiin erilaisia menetelmiä, joita olivat työpersoonallisuus- ja kykytestit, syvähaastattelut ja johtamissimulaatiot. Henkilöarviointien tavoitteena oli tunnistaa hakijoiden vahvuudet ja mahdolliset riskit, jotka pitää ottaa huomioon henkilövalinnassa.

Aluehallitukselle ja poliittisten ryhmien puheenjohtajille pidettiin yhteinen tilaisuus, jossa käytiin henkilöarviointien tulokset läpi ja arviointikonsultti vastasi osallistujien kysymyksiin. Lisäksi kolme hakijaa on kutsuttu (13.9) hakijapaneeliin, jossa valtuuston puheenjohtaja kysyy hakijoilta valtuuston jäsenten lähettämiä kysymyksiä. Tilaisuus on avoin kaikille valtuuston jäsenille. Henkilöarviointien tulokset ovat salassa pidettäviä julkisuuslain 6 luvun 24 §:n 29 kohdan perusteella.

Hyvinvointialueesta annetun lain 45 §:n mukaan hyvinvointialuejohtajan valinnasta päättää aluevaltuusto.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 160 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. Tämän asian käsittelyn kohdalla erityisenä syynä on se, että esittelijä on itse esteellinen toimimaan asiassa esittelijänä.

Ehdotus

Esittelijä

Helinä Perttu, helina.perttu@keusote.fi

Aluehallitus päättää

 1. että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. 

Lisäksi aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

 1. suorittaa hyvinvointialuejohtajan virkavaalin,
 2. virka täytetään toistaiseksi ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa,
 3. todeta, että valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes valittu on esittänyt terveydentilastaan hyväksyttävän todistuksen

Käsittely:

Pirjo Laitinen-Parkkonen poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisenä. (HallintoL 5 luku 28 § 1 mom 1 kohta "asianosaisjäävi").

Merkittin tiedoksi, että yksi hakijoista (Timo Louna) on peruuttanut hakemuksensa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

 • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää 

 1. suorittaa hyvinvointialuejohtajan virkavaalin, 
 2. virka täytetään toistaiseksi ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa, 
 3. todeta, että valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes valittu on esittänyt terveydentilastaan hyväksyttävän todistuksen 

Käsittely:

Pirjo Laitinen-Parkkonen poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisenä. (HallintoL 5 luku 28 § 1 mom 1 kohta "asianosaisjäävi").

vt. henkilöstöjohtaja esitteli rekrytointiprosessia.

Kokous oli tauolla klo 19.20-19.30.

Puheenjohtaja teki ehdotuksen virkavaalin järjestämisestä suljettuna lippuäänestyksenä. Valtuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Puheenjohtaja totesi, että virkavaali toimitetaan enemmistövaalina suljetuin lipuin. Äänestyslippuun kirjoitetaan ehdokkaan koko nimi tai sukunimi. Hakijoiden nimet esitetään kokoukselle sukunimen mukaisessa järjestyksessä. 
Äänen voi antaa kenelle tahansa vaalissa mukana olevalle kelpoisuusehdot täyttävälle hakijalle. Myös tyhjää voi äänestää.

Ääntenlaskijoina toimivat hallintosäännön  130 §:n mukaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Äänestysliput jätetään ääniuurnaan pöytäkirjanpitäjän suorittamassa nimenhuutojärjestyksessä.

Virkavaalissa ehdokkaana olevat henkilöt ovat:

Komulainen Mikko
Laakkonen Mika-Petri
Laitinen-Parkkonen Pirjo
Niemi Merja
Pohjonen Tiina
Rintala Eija
Sandberg Juha

Puheenjohtaja käynnisti virkavaalin.

Kokous oli tauolla klo 21.03- 21.15 äänten laskun ajan.

Puheenjohtaja julisti vaalin tuloksen.

Virkavaalissa annettiin yhteensä 69 ääntä. Äänet jakautuivat seuraavasti:

Komulainen Mikko, 35 ääntä
Laakkonen Mika-Petri, 0  ääntä
Laitinen-Parkkonen Pirjo, 33 ääntä
Niemi Merja, 0 ääntä
Pohjonen Tiina, 0 ääntä
Rintala Eija, 0 ääntä
Sandberg Juha, 0 ääntä

TYHJÄÄ 1 ääni.

Koska vaalissa Mikko Komulainen on saanut yli puolet annetuista äänistä, hän on tullut valituksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajaksi.

 

 

Päätös

Aluevaltuusto päätti suoritetussa virkavaalissa valita hyvinvointialuejohtajaksi Mikko Komulaisen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Virkaa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes valittu on esittänyt terveydentilastaan hyväksyttävän todistuksen.

Tiedoksi

asianosaiset, hr-palvelu