Aluevaltuusto, kokous 22.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen valinta

KEUHDno-2022-74

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Kyösti Jauhiainen on pyytänyt eroa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton johdosta. 

Hyvinvointialueesta annetun lain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Hyvinvointialueesta annetun lain 79 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:  

 1. "asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;
 2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan hyvinvointialueen toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja, tulee
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen
varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Käytännössä lautakunnan nykyinen kokoonpano ei rajoita nyt käsillä olevaan tehtävään valintaa, joten siihen voidaan valita joko nainen tai mies.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

 • myöntää Kyösti Jauhiaiselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen tehtävästä
 • valitsee Kyösti Jauhiaisen tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan.
   

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

 • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

   

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää:

 • myöntää Kyösti Jauhiaiselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen tehtävästä.
 • valitsee Kyösti Jauhiaisen tilalle uuden jäsen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan.

Käsittely:

Jussi Salonen ehdotti, että jäseneksi valitaan Veikko Seuna.

Päätös

Aluevaltuusto päätti:

 • myöntää Kyösti Jauhiaiselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen tehtävästä.
 • valita Kyösti Jauhiaisen tilalle jäseneksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan Veikko Seunan.

Tiedoksi

Asianosaiset