Aluevaltuusto, kokous 22.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hyvinvointialueelle antaman selvityksen täydentäminen

KEUHDno-2022-24

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Miia Lahtinen, hallinnon asiantuntija, miia.lahtinen@keusote.fi

Perustelut

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Keski-Uudenmaan kunnilta vastuu siirtyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. Lain 26.1 §:n mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

Muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen pelastustoimea hoitaviin kuntayhtymiin sovelletaan, mitä kunnasta säädetään voimaanpanolain 22–26, 28–31 ja 42 pykälissä.

Voimaanpanolain mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle (VPL 28 §).

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa (VPL 26.2 §).

Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi (VPL 26.3 §).

Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §).

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 15.2.2022 § 20 päättänyt antaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen (liitteenä).  

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 159 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. Tämän asian käsittelyn kohdalla erityisenä syynä on se, että esittelijä ja esittelijän sijainen työskentelee 50 % työpanoksestaan selvityksen antaneelle Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle, eikä näin ollen voi toimia esittelijänä tämän asian kohdalla.

Ehdotus

Esittelijä

Helinä Perttu, helina.perttu@keusote.fi

Aluehallitus päättää

 1. että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen
  pohjalta ilman viranhaltijan esitystä ja että puheenjohtajan
  ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. 

Lisäksi aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto päättää:

 1. ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän antaman voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena
 2. valtuuttaa hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja
 3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.

Käsittely:

Pirjo Laitinen-Parkkonen, Petja Harakka (HallintoL 28 § 1 mom. 4 kohta "palvelussuhdejäävi"), Jaakko Rainio, Tiia Lintula, Irma Pahlman ja Heta Ravolainen-Rinne (HallintoL 28 § 1 mom. 5 kohta hteisöjäävi") poistuivat (klo 19.48-19.50) esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Hallinnon asiantuntija Miia Lahtinen oli paikalla asian käsittelyn ajan.

Puheenjohtaja toimi tämän pykälän ajan myös pöytäkirjanpitäjänä.

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Miia Lahtinen, hallinnon asiantuntija, miia.lahtinen@keusote.fi

Perustelut

  

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää:

 1. ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän antaman voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena
 2. valtuuttaa hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja
 3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.

Käsittely:

Petja Harakka, Monica Hostio ja Päivi Tarsia poistuivat paikaltaan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisinä (HallintoL 28 § 1 mom. 4 kohta "palveussuhdejäävi").

Puheenjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjänä asian käsittelyn ajan (klo 18.15-18.19).

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Miia Lahtinen, hallinnon asiantuntija, miia.lahtinen@keusote.fi

Perustelut

Selvityksen tausta ja täydentämisen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallitus on 15.2.2022 § 20 päättänyt antaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista sekä arvion hyvinvointialueelle siirtyvistä henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta. Selvityksen laatiminen perustuu sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettuun lakiin 616/2021 (jäljempänä voimaanpanolaki), joka tuli voimaan 1.7.2021. Lain 26.1 §:n mukaan kunnan on tullut tehdä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Kuntayhtymän yhtymähallitus on samalla valtuuttanut hallintopäällikön tekemään selvityksiin tarvittavat täydennykset ja muutokset.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on merkinnyt tiedoksi ja ottanut vastaan kuntayhtymän antamat, voimaanpanolain 22, 23 ja 25 §:ien mukaiset selvitykset.

Hyvinvointialueet voivat pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa (voimaanpanolaki 26.2 §). Lainsäädännön mukaan kunnan on täydennettävä edellä mainittuja selvityksiä viimeistään 30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi (voimaanpanolaki 26.3 §). Mikäli selvityksen sisältämissä tiedoissa tapahtuu olennaisia muutoksia 30.6.2022 jälkeen, on selvää että selvitystä täytyy olla mahdollista täydentää myös tässä tapauksessa.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintopäällikö on täydentänyt selvitystä 23.6.2022 § 3 tekemällään viranhaltijapäätöksellä. Selvitykseen on lisätty siirtyvään irtaimeen omaisuuteen 3 kpl Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n osakkeita. Edelleen hallintopäällikkö on 8.9.2022 § 5 tekemällään viranhaltijapäätöksellä täydentänyt listausta siirtyvistä sopimuksista. Täydennetty listaus korvaa aiemman sopimuslistauksen. 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 160 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. Tämän asian käsittelyn kohdalla erityisenä syynä on se, että esittelijä ja muut hyvinvointialueen viranhaltijat työskentelevät 50 % työpanoksestaan selvityksen antaneelle Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle.

Ehdotus

Esittelijä

Helinä Perttu, helina.perttu@keusote.fi

Aluehallitus päättää

 1. että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Lisäksi aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

 1. ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintopäällikön 23.6.2022 § 3 ja 8.9.2022 § 5 tekemät selvityksen täydennykset
 2. että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallituksen 15.2.2022 § 20 selvityksessä sekä hallintopäällikön edellä mainituissa täydennyksissä mainittu omaisuus, lomapalkkavelka, sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Käsittely:

Pirjo Laitinen-Parkkonen ja Petja Harakka (HallintoL 28 § 1 mom. 4 kohta "palvelussuhdejäävi"), Jaakko Rainio, Irma Pahlman, Heta Ravolainen-Rinne, Mari Valve, Virpi Räty, Tuija Reinikainen ja Tarja Edry (HallintoL 28 § 1 mom. 5 kohta yhteisöjäävi") poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtaja toimi tämän pykälän ajan myös pöytäkirjanpitäjänä.
 

Päätös

Hyväksyttii esityksen mukaan.

Valmistelija

 • Miia Lahtinen, hallinnon asiantuntija, miia.lahtinen@keusote.fi

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää 

 1. ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintopäällikön 23.6.2022 § 3 ja 8.9.2022 § 5 tekemät selvityksen täydennykset
 2. että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallituksen 15.2.2022 § 20 selvityksessä sekä hallintopäällikön edellä mainituissa täydennyksissä mainittu omaisuus, lomapalkkavelka, sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. 

Käsittely:

Petja Harakka, Monica Hostio, Päivi Tarsia ja Anu-Kaarina Suonpää poistuivat paikaltaan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisinä (HallintoL 28 § 1 mom. 4 kohta "palveussuhdejäävi").

Puheenjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjänä asian käsittelyn ajan (klo 18.14-18.17).

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

Oheismateriaali