Aluevaltuusto, kokous 22.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Vantaan kaupungin selvityksen täydennys Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle pelastustoimelta siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista

KEUHDno-2021-1

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Keski-Uudenmaan kunnilta vastuu siirtyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. 
Lainsäädännössä pelastustoimen järjestämisvastuu on säädetty siirtymään Keski-Uudenmaan ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueille. 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. Lain 26.1 §:n mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

Muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen pelastustoimea hoitaviin kuntayhtymiin sovelletaan, mitä kunnasta säädetään voimaanpanolain 22–26, 28–31 ja 42 pykälissä.

Voimaanpanolain mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle (VPL 28 §).

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa (VPL 26.2 §).

Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi (VPL 26.3 §).

Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §).

Vantaan kaupungin kaupunginhallitus on kokouksessaan 31.1.2022 § 12 päättänyt antaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen (liitteenä). Vantaan kaupunki on antanut vastaavan selvityksen myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto päättää:

 1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Vantaan kaupungin antaman voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena
 2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja
 3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.

Käsittely:

Kenneth Morelius poistui (klo 20.15-20.17) esteellisenä (HallintoL 28 § 1 mom. 4 kohta "palvelussuhdejäävi") asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

  

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää:

 1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Vantaan kaupungin antaman voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena
 2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja
 3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Vantaan kaupunginhallitus on hyväksynyt 31.1.2022 § 12 tekemällään päätöksellä Vantaan kaupungin selvityksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle pelastustoimelta siirtyvästä omaisuudesta, henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta (jäljempänä omaisuusselvitys). Selvityksen laatiminen perustuu sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettuun lakiin 616/2021 (jäljempänä voimaanpanolaki), joka tuli voimaan 1.7.2021. Lain 26.1 §:n mukaan kunnan on tullut tehdä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitosta koskevat selvitykset on annettu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto on käsitellyt edellä mainitut, voimaanpanolain 22, 23 ja 25 §:ien mukaiset selvitykset 29.3.2022 ja päättänyt (VAKEDno-2022-30 § 32) sen perusteella voimaanpanolain 22–25 §:ssä tarkoittamien irtaimen omaisuuden, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä 1.1.2023 hyvinvointialueelle (voimaanpanolaki 28 §) ja merkinnyt tiedoksi varatun oikeuden täydentää annettuja selvityksiä tarvittaessa voimaanpanolain 26 §:n mukaisesti.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on käsitellyt 31.3.2022 (KEUHDno-2021-1 § 24) kaupungin antaman selvityksen pelastustoimelta siirtyvästä omaisuudesta, henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on päättänyt ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi kaupungin antaman voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen ja valtuuttanut hyvinvointialueen hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 19.4.2022 (VAKEDno-2022-104 § 40 ) ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto 28.4.2022 (KEUHDno-2022-43 § 31) Yhteistoimintasopimuksen Keski-Uudenmaan sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueiden pelastustoimen järjestämiseksi. Yhteistoimintasopimuksella perustetaan 1.1.2023 alkaen yhteinen
pelastuslaitos, joka on osa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen organisaatiota. Sopimuksessa on sovittu, että Vantaan kaupunki siirtää hallinnossaan olevan pelastuslaitoksen irtaimiston Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistukseen ja sopimukset siirtyvät lainsäädännön tai sopimuskumppanin suostumuksella perustettavan Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vastuulle. Toimitilojen osalta on
sovittu, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toimitiloja hallitseva taho hallinnoi myös KeskiUudenmaan hyvinvointialueella pelastuslaitoksen käytössä olevia kiinteistöjä ja tekee niistä vuokrasopimukset. Yhteistoimintasopimus tulee voimaan 1.1.2023.  

Hyvinvointialueilla on edelleen oikeus pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa (voimaanpanolaki 26.2 §). Kunnan on täydennettävä edellä mainittuja selvityksiä viimeistään 30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi (voimaanpanolaki 26.3 §). Tällä esityksellä 31.1.2022 § 12 annettuun selvitykseen annetaan voimaanpanolain 26.3 §:n mukaiset täydennykset. Muutoksia ilmoitetaan siirtyvien ja jaettavien sopimusten, siirtyvän irtaimiston ja siirtyvien vastuiden osalta.

Siirtyvistä ulkoa vuokrattavista tiloista ja sosiaali- ja terveystoimen siirtyvistä sopimuksista ja irtaimesta omaisuudesta annetaan täydennykset tämän kokouksen eri päätösesityksissä.

Pelastustoimen siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta annetun selvityksen täydentäminen

Voimaanpanolain 23 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.

Pelastustoimen siirtyvän irtaimen osalta täydennyksenä ilmoitetaan uutta kalustoa sekä täydennetään
ajoneuvojen omistajuustietoja.

Siirtyvää irtainta omaisuutta koskevat täydennykset ovat välilehdellä “Siirtyvä irtaimisto”.

Pelastustoimen siirtyvistä sopimuksista annetun selvityksen täydentäminen

Voimaanpanolain 25 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 1.1.2023 pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueelle eivät siirry vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee ajalla 1.7.2021 – 31.12.2022.

Pelastustoimen siirtyviin sopimuksiin ilmoitetaan muutoksena sopimusten poistoja 22 sopimuksen osalta ja täydennyksinä uusia sopimuksia 24 kappaletta, sekä ICT-sopimusten listaan täydennyksiä 19 sopimuksen osalta. Siirtyviä vuokrasopimuksia täydennetään ilmoittamalla 14 uutta käytössä olevaa toimitilaa.

Siirtyvien sopimusten täydennyksistä on tiedot päätösesityksen liitteen välilehdillä ”Siirtyvät sopimukset”, “Siirtyvä toimitilat” ja ”ICT-sopimukset”.

Pelastustoimen siirtyvistä toimitiloista annetun selvityksen täydentäminen

Voimaanpanolain 22 §:n mukaan pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023 alkaen.

Kunta ja hyvinvointialue tekevät siirtymäkaudelle vuokrasopimuksen, joka on voimassa 1.1.2023 alkaen vähintään kolme vuotta, ja hyvinvointialueella on oikeus pidentää sopimuksen voimassaoloa vuodella. Valtioneuvosto ohjeistaa asetuksella siirtymäkauden vuokran laskentaperiaatteista kunnan ja hyvinvointialueen välissä vuokrasopimuksissa. Voimaanpanolain 22 §:n mukaan vuokran on katettava
kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokulut. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia vuokraamisesta tai vuokraajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen.

Kuntien markkinoilta sisään vuokraamien pelastustoimen käytössä olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan nykyisin ehdoin hyvinvointialueen vastuulle. Sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä eivät siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin sovi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella on toimitiloja kahdeksan kunnan alueella liitteen välilehdellä/otsikolla ”Siirtyvät toimitilat” mukaisesti.

Pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen ja vuokrasopimusten täydennyksistä on tiedot päätösesityksen liitteen välilehdellä “Siirtyvät toimitilat”.

Pelastustoimen siirtyvistä vastuista annetun selvityksen täydentäminen

Voimaanpanolain 25 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 1.1.2023 tietyt pelastustoimen järjestämiseen liittyvien sopimusten vastuut. Näitä leasing-sopimuksiin liittyviä euromääräisiä vastuita on täydennetty tällä selvityksellä Nordea Suomi Rahoitus Oyj:n osalta.
Siirtyvien vastuiden täydennyksistä on tiedot päätösesityksen liitteen välilehdellä ”Siirtyvät vastuut”.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

 1. ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Vantaan kaupungin selvityksen.
 2. merkitä tiedoksi varattu oikeus täydentää annettua selvitystä tarvittaessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

 • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää: 

 1. ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Vantaan kaupungin selvityksen. 
 2. merkitä tiedoksi varattu oikeus täydentää annettua selvitystä tarvittaessa. 

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Vantaan kaupunki