Aluevaltuusto, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Hallintosäännön päivittäminen

KEUHDno-2022-3

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Aikaisempi käsittely KEU-2022-1638
 
Väliaikainen valmistelutoimielin 16.2.2022 § 28

Valmistelija: Petja Harakka

Hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n mukaan

”Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:  
a) toimielimet ja johtaminen; 
b) aluehallituksen puheenjohtajan tehtävistä;  
c) henkilöstöorganisaatiosta;  
d) taloudenhoidosta;  
e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta;  
f) sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja sopimusten hallinnasta;

2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista:  
a) toimivallan siirtäminen;  
b) toimielinten kokoontumisesta;  
c) varajäsenten kutsumisesta;  
d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;  
e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta;  
f) aluehallituksen edustajan ja hyvinvointialuejohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa;  
g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa;  
h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten hyvinvointialue huolehtii, että sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä;  
i) esittelystä;  
j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta;  
k) asiakirjojen allekirjoittamisesta;  
l) tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestämisestä;  
m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista;  
n) 30 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista;
o) viestinnän periaatteista;  
p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi;  

3) aluevaltuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista:  
a) aluevaltuuston kokousmenettely;  
b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle;  
c) valtuutetun aloitteen käsittelystä;  
d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä; 
e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti;  
f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi.”

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö on rakennettu Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön ja Kuntaliiton laatiman hyvinvointialueen mallihallintosäännön pohjalle. Kuntayhtymän hallintosääntö sisältää pääosin sisällöltään vastaavat säännökset kuin mitä hyvinvointialueen mallihallintosäännössä on.

Hallintosäännöstä on käyty lähetekeskusteluja hyvinvointialueen poliittisessa seurantaryhmässä, väliaikaisessa valmistelutoimielimessä ja väliaikaisen valmistelutoimielimen alatyöryhmissä.  

Hallintosääntöä tullaan päivittämään vuoden 2022 aikana, koska sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu ja tuotanto siirtyvät hyvinvointialueelle vasta 1.1.2023 ja vuosi 2022 kuluu vielä hyvinvointialueen varsinaisen toiminnan käynnistymisen valmistelemisessa. Näin ollen etenkin henkilöstöorganisaatio on vuonna 2022 merkittävästi suppeampi.
 
Päätösehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää ehdottaa, että aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen hallintosäännön.  

Lisäksi aluevaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.   

Päätös:

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti tehdä hallintosääntöön seuraavat muutokset:

 • ”Terveydenhuollon toimintayksikön vastaavana lääkärinä toimii hyvinvointialuejohtaja, ellei aluehallitus toisin päätä” poistetaan hallintosäännön 2 §:stä ja siirretään 57 §:än, jossa on aluehallituksen toimivalta henkilöstöasioissa.
 • § 185: "Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna." muutetaan muotoon "Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle maksetaan vastaava palkkio kuin puheenjohtajalle."
 • § 187: "Kokouksessa esittelijänä tai pöytäkirjanpitäjänä toimivalle maksetaan palkkio 50 prosentilla korotettuna." muutetaan muotoon "Kokouksessa esittelijänä tai pöytäkirjanpitäjänä toimivalle maksetaan vastaava palkkio kuin puheenjohtajalle."

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti ehdottaa, että aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen hallintosäännön ja että hallintosääntö astuu voimaan välittömästi hyväksymisen jälkeen.  

Lisäksi aluevaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen hallintosäännön ja että hallintosääntö astuu voimaan välittömästi hyväksymisen jälkeen.   

Lisäksi aluevaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Käsittely:

Muutosehdotus 1 

Helinä Perttu esitti valtuustoryhmien, pois lukien SDP, yhteisen muutosehdotuksen Tarja Edryn kannattamana koskien pykälää 102:

Muutettu pykälä kuuluisi seuraavasti:

102 § Valtuustoryhmien neuvottelukunta

Valtuustoryhmien neuvottelukunnan kokoukseen kutsutaan valtuuston puheenjohtajisto, hallituksen puheenjohtaja ja muodostettujen valtuustoryhmien puheenjohtajat. Valtuuston puheenjohtaja toimii Valtuustoryhmien neuvottelukunnan puheenjohtajana. 

Puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuustoryhmien neuvottelukunnan kokouksissa on lisäksi hyvinvointialueen johtajalla sekä kokouksen pöytäkirjanpitäjällä valtuustoa edeltävissä kokouksissa tai muuten kokouksiin kutsuttaessa.

Muutosehdotus 2: 

Helinä Perttu esitti valtuustoryhmien yhteisen muutosehdotuksen Tarja Edryn kannattamana koskien pykälää 151:

Kohtaan 1 lisätään teksti: Läsnäolo-oikeus on myös palvelujohtajilla sekä hallintojohtajalla. Muita henkilöitä kutsutaan tarpeen mukaan kokouksiin.

Kohdasta 1 poistetaan maininta: Läsnäolo-oikeus on myös palvelujohtajalla, henkilöstöjohtajalla, rahoitus- ja talousjohtajalla, hallintojohtajalla, strategia, kehittäminen ja rahoitus -tulosalueen johtajilla.

Lisätään seuraavan sisältöinen kohta 3:

Mikäli Hyvinvointialueen vastaavana lääkärinä toimii muu kuin hyvinvointialueen johtaja, hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksessa ja muissa toimielimissä lääketiedettä ja terveyttä koskevissa asioissa. Ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä aluevaltuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa

Muutosehdotus 3 

Helinä Perttu esitti valtuustoryhmien, pois lukien PS, yhteisen ehdotuksen Tarja Edryn kannattamana koskien pykälää 175:

Lisätään pykälään seuraavat kohdat:

Sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto
•    Jaoston puheenjohtaja 200 €
•    Jaoston jäsen 150 €

Valtuustoryhmän neuvottelukunta
•    Valtuustoryhmän neuvottelukunnan puheenjohtajan palkkio 290 €
•    Valtuustoryhmän jäsenen palkkio 240 €

Tehdään lisäys kohtaan: Kokouksiksi katsotaan myös toimielimen iltakoulut, valtuustoryhmien yhteistyötoimikunnan kokoontumiset ja valmistelukokoukset, joka lisäyksen jälkeen kuuluu:
Kokouksiksi katsotaan myös toimielimen iltakoulut, valtuustoryhmien yhteistyötoimikunnan kokoontumiset ja valtuuston ja hallituksen kokousten valmistelukokoukset.

Muutosehdotus 4 

Helinä Perttu esitti valtuustoryhmien yhteisen muutosehdotuksen Tarja Edryn kannattamana koskien pykälää 188. 

Ehdotuksen mukaan palkkiot maksettaisiin joka toinen kuukausi ja myös niitä koskevat ilmoitukset tulee tehdä joka toinen kuukausi.

Ehdotuksen mukaan lisätään seuraava teksti:

Palkkiot on sidottu elinkustannusindeksiin ja niitä korotetaan 1.1. alkaen vuosittain. Jos indeksi on negatiivinen, ei palkkioihin tehdä muutoksia. Korotus tehdään aina seuraavaan täyteen euromäärään.

Pykälässä 189 nostetaan tuntikorvauksen enimmäismäärä 50 euroon.

Ja lisätään seuraava teksti:

Ansionmenetyskorvaukset laitetaan maksuun viimeistään 2 viikon kuluttua ansionmenetyksestä saadun todistuksen esittämisestä.

Muutosehdotus 5 

Helinä Perttu esitti valtuustoryhmien, pois lukien PS ja SDP,  yhteisen muutosehdotuksen Tarja Edryn kannattamana koskien pykälää 179:

Vuosipalkkiot maksetaan seuraavasti:
●    Aluevaltuuston puheenjohtaja 6000 €
●    Aluevaltuuston varapuheenjohtajat 3000 €
●    Aluehallituksen puheenjohtaja 7000 € 
●    Aluehallituksen varapuheenjohtajat 3500 €
●    Henkilöstöjaoston puheenjohtaja 3000 €
●    Rahoitus- ja talousjaoston puheenjohtaja 3000 €
●    Sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston puheenjohtaja 3000 €
●    Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 5000 €
●    Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja 2500 €
●    Tarkastuslautakunnan jäsen 1 500 €
●    Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja 4000 €
●    Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan varapuheenjohtaja 2000 €
●    Palvelujen järjestämisen lautakunnan puheenjohtaja 4000 €
●    Palvelujen järjestämisen lautakunnan varapuheenjohtaja 2000 €
●    Aluevaalilautakunnan puheenjohtaja (vaalivuosi) 3000 €
●    Aluehallituksen jäsenet 3000 €
●    Valtuustoryhmän puheenjohtaja 1000 €+ 200 €/valtuutettu

Muutosehdotus 6

Helinä Perttu esitti valtuustoryhmien yhteisen muutosehdotuksen Tarja Edryn kannattamana, jonka mukaan päätösehdotukseen lisätään kohta: 

Hallintosäännön käsittelyyn palataan riittävän usein seuraavissa valtuuston kokouksissa niin, että se on kokonaisuudessaan valmiina 1.1.2023 mennessä.

Muutosehdotus 7 

Irma Pahlman esitti Tuija Linna-Pirisen kannattamana SDP:n valtuustoryhmän muutosehdotuksen koskien pykälää 102:

Muutettu pykälä kuuluisi seuraavasti:

102 § Valtuustoryhmien neuvottelukunta

Valtuustoryhmien neuvottelukunnan kokoukseen kutsutaan valtuuston puheenjohtajisto, hallituksen puheenjohtajisto ja muodostettujen valtuustoryhmien puheenjohtajat. Valtuuston puheenjohtaja toimii Valtuustoryhmien neuvottelukunnan puheenjohtajana. 

Puhe- ja läsnäolo-oikeus Valtuustoryhmien neuvottelukunnan kokouksissa on lisäksi hyvinvointialueen johtajalla sekä kokouksen pöytäkirjanpitäjällä valtuustoa edeltävissä kokouksissa tai muuten kokouksiin kutsuttaessa.

Muutosehdotus 8

Irma Pahlman esitti Pinja Perholehdon kannattamana SDP:n valtuustoryhmän muutosehdotuksen koskien pykälää 179:

Vuosipalkkiot maksetaan seuraavasti:
●    Aluevaltuuston puheenjohtaja 6000 €
●    Aluevaltuuston varapuheenjohtajat 3000 €
●    Aluehallituksen puheenjohtaja 7000 € 
●    Aluehallituksen varapuheenjohtajat 3500 €
●    Henkilöstöjaoston puheenjohtaja 3000 €
●    Rahoitus- ja talousjaoston puheenjohtaja 3000 €
●    Sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston puheenjohtaja 3000 €
●    Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 5000 €
●    Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja 2500 €
●    Tarkastuslautakunnan jäsen 1 500 €
●    Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja 4000 €
●    Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan varapuheenjohtaja 2000 €
●    Palvelujen järjestämisen lautakunnan puheenjohtaja 4000 €
●    Palvelujen järjestämisen lautakunnan varapuheenjohtaja 2000 €
●    Aluevaalilautakunnan puheenjohtaja (vaalivuosi) 3000 €
●    Aluehallituksen jäsenet 3000 €
●    Valtuustoryhmän puheenjohtaja 1000 €

Muutosehdotus 9

Mari Valve esitti Jorma Piisisen kannattamana PS valtuustoryhmän muutosehdotuksen koskien pykälää 175:

Puolitetaan kaikkien kokouspalkkioiden määrät.

Muutosehdotus 10

Mari Valve esitti Jorma Piisisen kannattamana PS valtuustoryhmän muutosehdotuksen koskien pykälää 179:

Puolitetaan kaikkien vuosipalkkioiden määrät.

Muutosehdotus 11

Mari Valve esitti Jorma Piisisen kannattamana PS valtuustoryhmän muutosehdotuksen koskien pykälää 180:

Poistetaan koko pykälä. 

Muutosehdotus 12 

Johanna Jokinen esitti VAS valtuustoryhmän muutosehdotuksen, jota Reija Taupila kannatti, koskien pykälää 35 ja 36:

35 § Aluevaltuusto

Lisätään aluevaltuuston tehtäviin ja toimivaltaan päättää osakeyhtiön tai muun yhteisön perustamisesta”

36 § Aluehallituksen tehtävät ja toimivalta

Poistetaan kohta 2 (päättää osakeyhtiön tai muun yhteisön perustamisesta) ja siirretään se aluevaltuuston tehtäviin ja toimivaltaan (35 §)

Muutosehdotus 13

Sara Peltola esitti Tiia Lintulan kannattamana muutosehdotuksen koskien lukua 2, liittyen läsnäolo- ja puheoikeuksiin:

Annetaan nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajille läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuustoon, kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan ja palveluiden järjestämisen lautakuntaan. 

Muutosehdotus 14 

Olli Savela esitti muutosehdotuksen koskien pykälää 175:

Hyvinvointialuelain mukaisten toimielinten kokouksista maksetaan kokouspalkkiota jäsenille 160 euroa ja puheenjohtajalle 280 euroa. Kaksi viimeistä kappaletta pidetään ennallaan.

Muutosehdotus 15 

Olli Savela esitti muutosehdotuksen koskien pykälää 3:

Pykälästä jätetään pois viimeinen lause: aluehallituksen puheenjohtaja voi toimia myös osa-aikaisena tai päätoimisesti.

Muutosehdotus 16

Leni Pispala teki Annika Lappalaisen kannattamana muutosehdotuksen pykälään 189:

lastenhoitokorvauksen lisäksi omaishoitajille maksetaan korvausta, jos hän joutuu palkkaamaan hoitajan.

Lisäksi todettiin vt. hallintojohtajan esittämät tekniset korjaukset ja täydennykset erillisen liitteen mukaan.

Rauenneet ehdotukset

Puheenjohtaja totesi, että Olli Savelan muutosehdotukset koskien §:ä 3 ja 175 raukesivat kannatuksen puuttuessa.

Yksimielisesti hyväksytyt ehdotukset

Puheenjohtajan tiedusteltua voidaanko ehdotuksia hyväksyä yksimielisesti, todettiin yksimielisesti hyväksytyt ehdotukset seuraavasti:

 • Helinä Pertun esittämä valtuustoryhmien yhteinen muutosehdotus § 151
 • Helinä Pertun esittämä valtuustoryhmien yhteinen muutosehdotus § 188 ja 189
 • vt. hallintojohtajan esittämät tekniset korjaukset
 • Helinä Pertun esittämä valtuustoryhmien yhteisesti ehdottama lisäys päätösehdotukseen

Koska käsittelyn kuluessa oli tehty useita kannatettuja muutosehdotuksia, puheenjohtaja totesi, että asiassa on äänestettävä. Äänestystavaksi todettiin sähköinen äänestysjärjestelmä jota täydennetään nimenhuutoäänestyksellä.

Äänestyjärjestys

Äänestys 1

JAA = päätösehdotus
EI = Sara Peltolan muutosehdotus vaikuttamistoimielinten läsnäolo- ja puheoikeuksista

Äänestyksen tulos: 35 JAA-ääntä, 34 EI-ääntä 

Äänestys 2

JAA = päätösehdotus
EI= Johanna Jokisen muutosehdotus, lisätään valtuuston toimivaltaan osakeyhtiön ja muun yhteisön perustaminen

Äänestyksen tulos:30 JAA-ääntä, 39 EI-ääntä

Äänestys 3

JAA = Helinä Pertun muutosehdotus § 102

EI = Irma Pahlmanin muutosehdotus § 102

Äänestyksen tulos:49 JAA-ääntä, 20 EI-ääntä

Äänestys 4

JAA = päätösehdotus
EI = Helinä Pertun muutosehdotus § 102

Äänestyksen tulos: 3 JAA-ääntä, 64 EI-ääntä, 2 TYHJÄÄ

Äänestys 5

§ 175 kokouspalkkiot
JAA = Helinä Pertun muutosehdotus § 175 kokouspalkkiot
EI = Mari Valveen muutosehdotus kokouspalkkioiden puolittamisesta

Äänestyksen tulos: 56 JAA-ääntä, 12 EI-ääntä, 1 TYHJÄÄ

Äänestys 6

JAA = pohjaehdotus
EI = Helinä Pertun muutosehdotus kokouspalkkiot § 175

Äänestyksen tulos:1 JAA-ääntä, 68 EI-ääntä

Äänestys 7

JAA = Helinä Pertun muutosehdotus § 179 vuosipalkkiot
EI = Mari Valveen muutosehdotus vuosipalkkioiden puolittamisesta

Äänestyksen tulos: 55 JAA-ääntä, 14 EI-ääntä

Äänestys 8

JAA = Helinä Pertun muutosehdotus § 179 vuosipalkkiot
EI = Irma Pahlmanin muutosehdotus § 179 vuosipalkkiot (erona että valtuustoryhmän puheenjohtajan palkkio 1000 eur/v)

Äänestyksen tulos: 36 JAA-ääntä, 33 EI-ääntä

Äänestys 9

JAA = pohjaehdotus
EI = Helinä Pertun muutosehdotus § 179 kokouspalkkiot

Äänestyksen tulos: 2 JAA-ääntä, 67 EI-ääntä

Äänestys 10

JAA = pohjaehdotus
EI = Mari Valveen muutosehdotus § 180 aluehallituksen puheenjohtajan osa- tai kokoaikaisuus

Äänestyksen tulos: 45 JAA-ääntä, 24 EI-ääntä

Äänestys 11

§ 189 lisäys, että lastenhoitokorvauksen lisäksi korvausta maksetaan omaishoitajan palkkaamisesta
JAA = pohjaehdotus
EI = Leni Pispalan muutosehdotus § 189, korvaus myös omaishoitajalle

Äänestyksen tulos: 1 JAA-ääntä, 68 EI-ääntä
 

Päätös

Päätettiin hyväksyä hallintosääntö käsittely -kohdassa kuvatuin muutoksin. 

Päätettiin, että hallintosääntö astuu voimaan välittömästi hyväksymisen jälkeen ja tarkastettiin pöytäkirja tältä osin kokouksessa.

Lisäksi päätettiin, että hallintosäännön käsittelyyn palataan riittävän usein seuraavissa valtuuston kokouksissa niin, että se on kokonaisuudessaan valmiina 1.1.2023 mennessä.

 

Äänestystulokset

 • Jaa 35 kpl 51%

  Jussi Salonen, Willem van Schevikhoven, Virpi Räty, Annika Kokko, Jaakko Rainio, Pentti Puhakka, Tuija Linna-Pirinen, Riina Mattila, Sari Silventoinen, Mia Rundgren, Jaakko Haapamäki, Matti Vanhanen, Pirjo Vainio, Tommi Luhtaniemi, Mari Simelius-Hulmi, Helinä Perttu, Inka Utriainen, Leena Laine, Lauri Untamo, Irma Pahlman, Tuula Latosuo, Eemeli Peltonen, Ulla-Mari Karhu, Pihla Keto-Huovinen, Kenneth Morelius, Sanna Kervinen, Annina Nuutinen, Reija Taupila, Mila Lehtonen, Tuija Reinikainen, Arto Lindberg, Kalle Ikkelä, Pirjo Komulainen, Arto Hägg, Aila koivunen

 • Ei 34 kpl 49%

  Annika Lappalainen, Tapio Havula, Sara Peltola, Taneli Kalliokoski, Leni Pispala, Matti Korkiakoski, Tiina Karhunen, Johanna Linna, Pirja Vitikka-Koponen, Jorma Piisinen, Harri Lepolahti, Henri Perälahti, Hannu Lakee, Sirkka Rousu, Tom Boman, Olli Savela, Pinja Perholehto, Seppo Hakulinen, Lotta Vainiola, Arto Luukkanen, Tarja Edry, Anna-Liisa Lyytinen, Satu Lampi, Arto Järvinen, Mari Valve, Johanna Jokinen, Tarja Vierikko, Johanna Tukiainen, Heta Ravolainen-Rinne, Reijo Tilvis, Tiia Lintula, Lassi Markkanen, Ari Koponen, Margita Winqvist

 • Jaa 30 kpl 43%

  Jussi Salonen, Pentti Puhakka, Helinä Perttu, Willem van Schevikhoven, Jaakko Rainio, Riina Mattila, Annika Kokko, Sanna Kervinen, Tuija Linna-Pirinen, Tuija Reinikainen, Mia Rundgren, Pihla Keto-Huovinen, Inka Utriainen, Sari Silventoinen, Virpi Räty, Matti Korkiakoski, Pirjo Vainio, Taneli Kalliokoski, Kenneth Morelius, Jaakko Haapamäki, Mari Simelius-Hulmi, Lauri Untamo, Tommi Luhtaniemi, Tarja Edry, Tapio Havula, Leena Laine, Matti Vanhanen, Arto Lindberg, Arto Hägg, Kalle Ikkelä

 • Ei 39 kpl 57%

  Annika Lappalainen, Johanna Jokinen, Ulla-Mari Karhu, Olli Savela, Lotta Vainiola, Eemeli Peltonen, Henri Perälahti, Johanna Tukiainen, Arto Järvinen, Anna-Liisa Lyytinen, Leni Pispala, Johanna Linna, Sara Peltola, Reijo Tilvis, Tuula Latosuo, Seppo Hakulinen, Annina Nuutinen, Harri Lepolahti, Arto Luukkanen, Reija Taupila, Pirja Vitikka-Koponen, Tiina Karhunen, Satu Lampi, Mila Lehtonen, Heta Ravolainen-Rinne, Sirkka Rousu, Pinja Perholehto, Tarja Vierikko, Irma Pahlman, Tom Boman, Hannu Lakee, Jorma Piisinen, Mari Valve, Lassi Markkanen, Aila Koivunen, Pirjo Komulainen, Ari Koponen, Tiia Lintula, Margita Winqvist

 • Jaa 49 kpl 71%

  Jussi Salonen, Henri Perälahti, Pentti Puhakka, Tarja Edry, Taneli Kalliokoski, Johanna Jokinen, Inka Utriainen, Jaakko Rainio, Virpi Räty, Sari Silventoinen, Pirjo Vainio, Jorma Piisinen, Sanna Kervinen, Annika Kokko, Pihla Keto-Huovinen, Tommi Luhtaniemi, Reijo Tilvis, Tapio Havula, Johanna Linna, Matti Vanhanen, Mari Simelius-Hulmi, Lauri Untamo, Jaakko Haapamäki, Mia Rundgren, Olli Savela, Helinä Perttu, Lotta Vainiola, Willem van Schevikhoven, Kenneth Morelius, Arto Luukkanen, Riina Mattila, Tiina Karhunen, Satu Lampi, Tuija Reinikainen, Johanna Tukiainen, Mari Valve, Leena Laine, Matti Korkiakoski, Anna-Liisa Lyytinen, Arto Järvinen, Tom Boman, Hannu Lakee, Seppo Hakulinen, Reija Taupila, Mila Lehtonen, Arto Hägg, Kalle Ikkelä, Ari koponen, Margita Winqvist

 • Ei 20 kpl 29%

  Tuija Linna-Pirinen, Pirja Vitikka-Koponen, Eemeli Peltonen, Tuula Latosuo, Heta Ravolainen-Rinne, Ulla-Mari Karhu, Annika Lappalainen, Harri Lepolahti, Sirkka Rousu, Tarja Vierikko, Sara Peltola, Annina Nuutinen, Pinja Perholehto, Irma Pahlman, Leni Pispala, Arto Lindberg, Aila koivunen, Pirjo Komulainen, Tiia Lintula, Lassi Markkanen

 • Jaa 3 kpl 4%

  Matti Vanhanen, Irma Pahlman, Annina Nuutinen

 • Ei 64 kpl 93%

  Jussi Salonen, Jorma Piisinen, Johanna Jokinen, Mila Lehtonen, Lotta Vainiola, Annika Kokko, Pentti Puhakka, Taneli Kalliokoski, Annika Lappalainen, Helinä Perttu, Tommi Luhtaniemi, Sari Silventoinen, Arto Luukkanen, Reija Taupila, Riina Mattila, Kenneth Morelius, Willem van Schevikhoven, Heta Ravolainen-Rinne, Virpi Räty, Sanna Kervinen, Olli Savela, Inka Utriainen, Lauri Untamo, Johanna Linna, Tuija Reinikainen, Mia Rundgren, Jaakko Rainio, Reijo Tilvis, Pihla Keto-Huovinen, Pirjo Vainio, Anna-Liisa Lyytinen, Mari Simelius-Hulmi, Eemeli Peltonen, Sirkka Rousu, Satu Lampi, Henri Perälahti, Tuula Latosuo, Tarja Vierikko, Leni Pispala, Tom Boman, Sara Peltola, Tiina Karhunen, Hannu Lakee, Ulla-Mari Karhu, Matti Korkiakoski, Jaakko Haapamäki, Tapio Havula, Leena Laine, Seppo Hakulinen, Tarja Edry, Pirja Vitikka-Koponen, Tuija Linna-Pirinen, Mari Valve, Harri Lepolahti, Johanna Tukiainen, Pinja Perholehto, Arto Lindberg, Arto Hägg, Kalle Ikkelä, Aila Koivunen, Pirjo Komulainen, Ari Koponen, Tiia Lintula, Margita Winqvist

 • Tyhjä 2 kpl 3%

  Arto Järvinen, Lassi Markkanen

 • Jaa 56 kpl 81%

  Jussi Salonen, Tuija Reinikainen, Tuija Linna-Pirinen, Annika Kokko, Tarja Edry, Pentti Puhakka, Kenneth Morelius, Inka Utriainen, Annika Lappalainen, Jaakko Haapamäki, Sara Peltola, Leni Pispala, Ulla-Mari Karhu, Virpi Räty, Helinä Perttu, Leena Laine, Sari Silventoinen, Lotta Vainiola, Reijo Tilvis, Willem van Schevikhoven, Tommi Luhtaniemi, Matti Korkiakoski, Lauri Untamo, Taneli Kalliokoski, Riina Mattila, Johanna Jokinen, Jaakko Rainio, Tapio Havula, Eemeli Peltonen, Mari Simelius-Hulmi, Irma Pahlman, Tuula Latosuo, Matti Vanhanen, Anna-Liisa Lyytinen, Annina Nuutinen, Johanna Linna, Harri Lepolahti, Tarja Vierikko, Pirjo Vainio, Sirkka Rousu, Mia Rundgren, Heta Ravolainen-Rinne, Seppo Hakulinen, Johanna Tukiainen, Reija Taupila, Pinja Perholehto, Pihla Keto-Huovinen, Sanna Kervinen, Arto Lindberg, Arto Hägg, Kalle Ikkelä, Aila Koivunen, Pirjo Komulainen, Tiia Lintula, Lassi Markkanen, Margita Winqvist

 • Ei 12 kpl 17%

  Arto Järvinen, Henri Perälahti, Arto Luukkanen, Jorma Piisinen, Mila Lehtonen, Tiina Karhunen, Tom Boman, Satu Lampi, Mari Valve, Pirja Vitikka-Koponen, Hannu Lakee, Ari Koponen

 • Tyhjä 1 kpl 1%

  Olli Savela

 • Jaa 1 kpl 1%

  Henri Perälahti

 • Ei 68 kpl 99%

  Jussi Salonen, Tuija Reinikainen, Tuija Linna-Pirinen, Kenneth Morelius, Lauri Untamo, Tarja Edry, Tommi Luhtaniemi, Pihla Keto-Huovinen, Annika Kokko, Pentti Puhakka, Eemeli Peltonen, Jaakko Haapamäki, Inka Utriainen, Jaakko Rainio, Annika Lappalainen, Matti Vanhanen, Leni Pispala, Irma Pahlman, Pirjo Vainio, Sara Peltola, Sanna Kervinen, Riina Mattila, Tuula Latosuo, Sari Silventoinen, Ulla-Mari Karhu, Leena Laine, Virpi Räty, Mia Rundgren, Seppo Hakulinen, Reijo Tilvis, Johanna Linna, Harri Lepolahti, Reija Taupila, Sirkka Rousu, Johanna Jokinen, Lotta Vainiola, Heta Ravolainen-Rinne, Willem van Schevikhoven, Mari Simelius-Hulmi, Tarja Vierikko, Taneli Kalliokoski, Helinä Perttu, Arto Luukkanen, Johanna Tukiainen, Anna-Liisa Lyytinen, Hannu Lakee, Pirja Vitikka-Koponen, Jorma Piisinen, Annina Nuutinen, Tiina Karhunen, Pinja Perholehto, Matti Korkiakoski, Tapio Havula, Olli Savela, Tom Boman, Mila Lehtonen, Satu Lampi, Mari Valve, Arto Järvinen, Arto Lindberg, Arto Hägg, Kalle Ikkelä, Aila Koivunen, Pirjo Komulainen, Ari Koponen, Tiia Lintula, Lassi Markkanen, Margita Winqvist

 • Jaa 55 kpl 80%

  Jussi Salonen, Jaakko Haapamäki, Tommi Luhtaniemi, Tapio Havula, Kenneth Morelius, Pentti Puhakka, Matti Korkiakoski, Pihla Keto-Huovinen, Virpi Räty, Lotta Vainiola, Inka Utriainen, Irma Pahlman, Leni Pispala, Sari Silventoinen, Annika Kokko, Annika Lappalainen, Leena Laine, Sara Peltola, Riina Mattila, Willem van Schevikhoven, Helinä Perttu, Pirjo Vainio, Taneli Kalliokoski, Ulla-Mari Karhu, Tuija Linna-Pirinen, Pinja Perholehto, Lauri Untamo, Tuija Reinikainen, Tuula Latosuo, Harri Lepolahti, Jaakko Rainio, Mari Simelius-Hulmi, Reijo Tilvis, Tarja Edry, Anna-Liisa Lyytinen, Eemeli Peltonen, Johanna Jokinen, Matti Vanhanen, Mia Rundgren, Tarja Vierikko, Sirkka Rousu, Annina Nuutinen, Johanna Tukiainen, Johanna Linna, Reija Taupila, Sanna Kervinen, Heta Ravolainen-Rinne, Arto Lindberg, Arto Hägg, Kalle Ikkelä, Aila Koivunen, Pirjo Komulainen, Tiia Lintula, Lassi Markkanen, Margita Winqvist

 • Ei 14 kpl 20%

  Jorma Piisinen, Arto Luukkanen, Arto Järvinen, Satu Lampi, Olli Savela, Pirja Vitikka-Koponen, Henri Perälahti, Tiina Karhunen, Tom Boman, Mila Lehtonen, Hannu Lakee, Seppo Hakulinen, Mari Valve, Ari Koponen

 • Jaa 36 kpl 52%

  Jussi Salonen, Annika Kokko, Matti Korkiakoski, Tarja Edry, Sanna Kervinen, Helinä Perttu, Willem van Schevikhoven, Inka Utriainen, Kenneth Morelius, Pentti Puhakka, Jaakko Rainio, Reijo Tilvis, Sari Silventoinen, Matti Vanhanen, Leena Laine, Lauri Untamo, Virpi Räty, Mia Rundgren, Taneli Kalliokoski, Annika Lappalainen, Anna-Liisa Lyytinen, Mari Simelius-Hulmi, Pirjo Vainio, Tommi Luhtaniemi, Tuija Reinikainen, Pihla Keto-Huovinen, Riina Mattila, Tapio Havula, Sara Peltola, Johanna Tukiainen, Leni Pispala, Tom Boman, Arto Hägg, Kalle Ikkelä, Tiia Lintula, Margita Winqvist

 • Ei 33 kpl 48%

  Henri Perälahti, Jaakko Haapamäki, Pirja Vitikka-Koponen, Pinja Perholehto, Ulla-Mari Karhu, Arto Luukkanen, Annina Nuutinen, Lotta Vainiola, Satu Lampi, Eemeli Peltonen, Irma Pahlman, Johanna Linna, Tuula Latosuo, Olli Savela, Reija Taupila, Tarja Vierikko, Sirkka Rousu, Harri Lepolahti, Seppo Hakulinen, Mila Lehtonen, Heta Ravolainen-Rinne, Jorma Piisinen, Johanna Jokinen, Mari Valve, Tuija Linna-Pirinen, Tiina Karhunen, Arto Järvinen, Hannu Lakee, Arto Lindberg, Aila Koivunen, Pirjo Komulainen, Ari Koponen, Lassi Markkanen

 • Jaa 2 kpl 3%

  Tuija Linna-Pirinen, Olli Savela

 • Ei 67 kpl 97%

  Jussi Salonen, Helinä Perttu, Annika Lappalainen, Tapio Havula, Tarja Edry, Reijo Tilvis, Willem van Schevikhoven, Tuija Reinikainen, Pentti Puhakka, Inka Utriainen, Matti Korkiakoski, Lauri Untamo, Pirjo Vainio, Kenneth Morelius, Leni Pispala, Mia Rundgren, Jaakko Rainio, Matti Vanhanen, Sari Silventoinen, Sanna Kervinen, Virpi Räty, Mari Simelius-Hulmi, Sara Peltola, Taneli Kalliokoski, Pihla Keto-Huovinen, Tuula Latosuo, Annika Kokko, Leena Laine, Tarja Vierikko, Seppo Hakulinen, Jaakko Haapamäki, Riina Mattila, Sirkka Rousu, Tommi Luhtaniemi, Lotta Vainiola, Heta Ravolainen-Rinne, Johanna Tukiainen, Irma Pahlman, Annina Nuutinen, Reija Taupila, Tom Boman, Jorma Piisinen, Eemeli Peltonen, Henri Perälahti, Mila Lehtonen, Johanna Jokinen, Arto Luukkanen, Hannu Lakee, Ulla-Mari Karhu, Satu Lampi, Anna-Liisa Lyytinen, Arto Järvinen, Tiina Karhunen, Harri Lepolahti, Pinja Perholehto, Pirja Vitikka-Koponen, Mari Valve, Johanna Linna, Arto Lindberg, Arto Hägg, Kalle Ikkelä, Aila Koivunen, Pirjo Komulainen, Ari Koponen, Tiia Lintula, Lassi Markkanen, Margita Winqvist

 • Jaa 45 kpl 65%

  Annika Kokko, Inka Utriainen, Pentti Puhakka, Leena Laine, Annika Lappalainen, Kenneth Morelius, Tapio Havula, Taneli Kalliokoski, Jussi Salonen, Tarja Edry, Leni Pispala, Tommi Luhtaniemi, Sara Peltola, Sari Silventoinen, Matti Vanhanen, Willem van Schevikhoven, Riina Mattila, Mari Simelius-Hulmi, Helinä Perttu, Tuula Latosuo, Ulla-Mari Karhu, Lauri Untamo, Jaakko Rainio, Mia Rundgren, Tuija Reinikainen, Virpi Räty, Harri Lepolahti, Eemeli Peltonen, Pirjo Vainio, Irma Pahlman, Lotta Vainiola, Matti Korkiakoski, Pihla Keto-Huovinen, Mila Lehtonen, Reija Taupila, Sanna Kervinen, Johanna Jokinen, Annina Nuutinen, Arto Lindberg, Tiia Lintula, Margita Winqvist, Arto Hägg, Kalle Ikkelä, Aila Koivunen, Pirjo Komulainen

 • Ei 24 kpl 35%

  Tuija Linna-Pirinen, Jorma Piisinen, Satu Lampi, Arto Luukkanen, Henri Perälahti, Arto Järvinen, Hannu Lakee, Olli Savela, Jaakko Haapamäki, Seppo Hakulinen, Tiina Karhunen, Mari Valve, Johanna Linna, Tarja Vierikko, Reijo Tilvis, Tom Boman, Heta Ravolainen-Rinne, Sirkka Rousu, Pirja Vitikka-Koponen, Johanna Tukiainen, Pinja Perholehto, Anna-Liisa Lyytinen, Ari Koponen, Lassi Markkanen

 • Jaa 1 kpl 1%

  Jaakko Rainio

 • Ei 68 kpl 99%

  Sara Peltola, Virpi Räty, Willem van Schevikhoven, Annika Lappalainen, Jorma Piisinen, Johanna Jokinen, Taneli Kalliokoski, Riina Mattila, Arto Järvinen, Tuija Linna-Pirinen, Sanna Kervinen, Arto Luukkanen, Tuula Latosuo, Tapio Havula, Pirjo Vainio, Pirja Vitikka-Koponen, Annika Kokko, Johanna Linna, Jussi Salonen, Pihla Keto-Huovinen, Tuija Reinikainen, Heta Ravolainen-Rinne, Leni Pispala, Anna-Liisa Lyytinen, Henri Perälahti, Reijo Tilvis, Inka Utriainen, Tiina Karhunen, Sirkka Rousu, Tom Boman, Sari Silventoinen, Mari Valve, Mari Simelius-Hulmi, Matti Vanhanen, Reija Taupila, Seppo Hakulinen, Kenneth Morelius, Hannu Lakee, Mila Lehtonen, Tarja Vierikko, Satu Lampi, Olli Savela, Jaakko Haapamäki, Mia Rundgren, Ulla-Mari Karhu, Lotta Vainiola, Pentti Puhakka, Annina Nuutinen, Lauri Untamo, Johanna Tukiainen, Helinä Perttu, Eemeli Peltonen, Leena Laine, Matti Korkiakoski, Tarja Edry, Irma Pahlman, Tommi Luhtaniemi, Harri Lepolahti, Pinja Perholehto, Arto Lindberg, Arto Hägg, Kalle Ikkelä, Aila Koivunen, Pirjo Komulainen, Ari Koponen, Tiia Lintula, Lassi Markkanen, Margita Winqvist

Valmistelija

Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 3.3.2022 § 4 alueelle hallintosäännön. Kokouksen yhteydessä todettiin, että hallintosääntöä tullaan vuoden aikana täydentämään useita kertoja.

Hallintosääntövalmistelua on jatkettu ja nyt päätöksentekoon tuodaan ensimmäiset korjaukset ja täydennykset. Hallintosääntö on tulossa päivitettäväksi vielä uudelleen jo keväällä, johtuen valmistelun vaiheittaisuudesta. Esimerkiksi mahdollinen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa solmittava pelatuslaitoksen yhteistoimintasopimus edellyttää muutoksia hallintosääntöön.

Valtuustolle ehdotetaan, että hallintosääntöön otetaan kokonaan uusi pykälä ( § 104) koskien valtuustoryhmien toiminnan tukemista. Lisäyksen taustalla vaikuttaa hyvinvointialuelain 27 §, joka mahdollistaa sen, että hyvinvointialue voi tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tähän lisäykseen liittyvät muutokset koskevat useita hallintosäännön pykäliä.

Muutoksia ehdotetaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

 • § 25 / palvelualueiden joukkoon lisättäisiin aluevaltuuston 31.3.2022 § 26 mukaisesti uusi erikoissairaanhoidon palvelualue
 • § 26 / hyvinvointialuejohtajan toimivaltaan esitetään lisättäväksi avustusten myöntäminen ja niiden takaisinperiminen
 • § 36 / aluehallituksen toimivaltaan ehdotetaan lisättäväksi päättäminen valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteista
 • § 54 / viran haettavaksi julistaminen kohdasta esitetään poistettavaksi maininta, jonka mukaan "Hyvinvointialuejohtajan virkaan voidaan ottaa suostumuksensa nojalla sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys." Tämä mahdollisuus koskee vain kunnanjohtajan hakua. Laissa tämä mahdollisuus on poissuljettu hyvinvointialueelta, koska on haluttu korostaa valintaprosessin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.
 • § 104 uusi pykälä koskien valtuustoryhmien toiminnan tukemista

Hallintosääntöön ehdotetut muutokset ovat näkyvissä oheisessa liitteessä punaisella värillä. Seuraavan kerran hallintosääntöä on suunniteltu käsiteltävän touko-kesäkuussa, jolloin päätöksentekoon on tulossa mahdolliset pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen tuomat muutokset.

Hallintosääntö esitetyin muutoksin on liitteenä. Pöytäkirjaan liitetään aluevaltuuston hyväksymä hallintosääntö.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto päättää

 • hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön, jota sovelletaan 1.5.2022 lukien. 
 • että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Muutosehdotus 1

Maiju Tapiolinna teki Onni Rostilan kannattamana muutosehdotuksen siitä, että ehdotettu § 104 poistetaan hallintosäännöstä:

Muutosesitys § 35 Hallintosäännön päivittäminen
Poistetaan hallintosäännöstä §104.

Perustelut: Hyvinvointialueella ei ole omaa verotusoikeutta. Kaikki rahoitus tulee valtiolta. Demokratiaraha eli valtuustoraha ei tule mistään erillisestä kukkarosta, vaan se on samaa valtion maksamaa määrärahaa, joka on tarkoitus korvamerkitä hallintosäännön pykälässä 104. Jo pelkästään Keski-Uudenmaan alueella tämä tarkoittaisi 414 000 e tukea aluevaltuutetuille vuodessa. Jos valtuustorahaa ei oteta käyttöön, voidaan se ohjata budjetoinnin yhteydessä uusien työntekijöiden palkkaamiseen, palvelutoimintaan tai vaikkapa omaishoitajien tukiin. Vastuullisessa päätöksenteossa on huomioitava hyvinvointialueen kireä taloustilanne. Aluevaltuusto on jo hyväksynyt entiseen Keusoteen verrattuna tuplakokouspalkkiot, joten rahasäkin suu on ollut jo riittävästi auki.

Muutosehdotus 2

Olli Savela teki Maiju Tapiolinnan kannattamana muutosehdotuksen:

Hyvinvointialueen johtajan toimivaltaa (§ 26) muutetaan siten, että kohdissa 1 ja 2 mainittujen sopimusten, sitoumusten ja hankintojen osalta hyvinvointialueen johtajan päätösvalta rajataan kahteen (2) miljoonaan euroon ja kohdissa 3 ja 4 mainittujen irtaimen omaisuuden myynnin ja osakkeiden hankkimisen ja myynnin osalta hyvinvointialueen johtajan päätösvalta rajataan 200 000 euroon. Lisäksi aluehallitus valmistelee esityksen näiden muutosten aiheuttamista korjaustarpeista hallintosääntöön muiden toimielinten ja viranhaltijoiden päätösvallan osalta.

Muutosehdotus 3

Olli Savela teki Maiju Tapiolinnan kannattamana muutosehdotuksen:

Muutetaan § 176 Palkkio lisätunneilta muotoon: ”Kokouksesta, jossa toimielimen jäsen tai varajäsen on ollut saapuvilla yli kolme (3) tuntia, suoritetaan lisäpalkkiona 50 prosenttia peruspalkkiosta.”

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty useita kannatettuja muutosehdotuksia asiassa on äänestettävä. Äänestystavaksi todettiin äänestäminen sähköistä kokousjärjestelmää käyttäen, jota täydennetään nimenhuutoäänestyksellä.

Äänestysjärjestys

Äänestys 1

JAA = esittelijän ehdotus

EI = Tapiolinnan muutosehdotus koskien § 104 poistamista

Äänestyksen tulos: 12 JAA -ääntä, 3 EI -ääntä, 1 TYHJÄÄ.

Äänestys 2

JAA = esittelijän ehdotus

EI = Savelan muutosehdotus § 26

Äänestyksen tulos: 13 JAA -ääntä, 3 EI -ääntä.

Äänestys 3

JAA = esittelijän ehdotus

EI = Savelan muutosehdotus § 176

Äänestyksen tulos: 12 JAA -ääntä, 4 EI -ääntä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan äänestysten jälkeen.

Äänestystulokset

 • Jaa 12 kpl 75%

  Jaakko Rainio, Irma Pahlman, Tarja Edry, Annika Kokko, Heta Ravolainen-Rinne, Kimmo Behm, Arto Lindberg, Sirkka Rousu, Virpi Räty, Helinä Perttu, Tiia Lintula, Kenneth Morelius

 • Ei 3 kpl 19%

  Onni Rostila, Olli Savela, Maiju Tapiolinna

 • Tyhjä 1 kpl 6%

  Nina Pietilä

 • Jaa 13 kpl 81%

  Jaakko Rainio, Helinä Perttu, Irma Pahlman, Arto Lindberg, Tarja Edry, Sirkka Rousu, Virpi Räty, Heta Ravolainen-Rinne, Kimmo Behm, Annika Kokko, Nina Pietilä, Tiia Lintula, Kenneth Morelius

 • Ei 3 kpl 19%

  Olli Savela, Maiju Tapiolinna, Onni Rostila

 • Jaa 12 kpl 75%

  Jaakko Rainio, Annika Kokko, Irma Pahlman, Helinä Perttu, Tarja Edry, Sirkka Rousu, Arto Lindberg, Kimmo Behm, Nina Pietilä, Virpi Räty, Heta Ravolainen-Rinne, Kenneth Morelius

 • Ei 4 kpl 25%

  Olli Savela, Onni Rostila, Maiju Tapiolinna, Tiia Lintula

Valmistelija

 • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

                 

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää

 • hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön, jota sovelletaan 1.5.2022 lukien. 
 • että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Muutosehdotus 1

Mimmi Launiala teki Olli Savelan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Hyvinvointialueen johtajan toimivaltaa (§ 26) muutetaan siten, että kohdissa 1 ja 2 mainittujen sopimusten, sitoumusten ja hankintojen osalta hyvinvointialueen johtajan päätösvalta rajataan kahteen (2) miljoonaan euroon ja kohdissa 3 ja 4 mainittujen irtaimen omaisuuden myynnin ja osakkeiden hankkimisen ja myynnin osalta hyvinvointialueen johtajan päätösvalta rajataan 200 000 euroon. Lisäksi aluehallitus valmistelee esityksen näiden muutosten aiheuttamista korjaustarpeista hallintosääntöön muiden toimielinten ja viranhaltijoiden päätösvallan osalta.

Muutosehdotus 2

Mimmi Launiala teki Olli Savelan kannattaman muutosehdotuksen:

Muutetaan § 176 Palkkio lisätunneilta muotoon: ”Kokouksesta, jossa toimielimen jäsen tai varajäsen on ollut saapuvilla yli kolme (3) tuntia, suoritetaan lisäpalkkiona 50 prosenttia peruspalkkiosta.”

Muutosehdotus 3

Mari Valve teki Maiju Tapiolinnan, Olli Savelan, Arto Järvisen, Satu Lammen ja Arto Luukkasen kannattamana muutosehdotuksen:

Poistetaan hallintosäännöstä kohta §104 koskien valtuustoryhmien toiminnan tukemista.
Pykälän tarkoitus on kohdentaa valtion maksamaa tukea ns demokratiarahana aluevaltuustoryhmien käyttöön. Euroiksi muutettuna, tämä tarkoittaa pelkästään Keski-Uudenmaan alueella yli 400 000e lisää rahanmenoa. Onko se paljon vai vähän? Riippuu mihin verrataan. Jo nyt olemme tuplanneet kokous- ja vuosipalkkiot verrattuna keusoteen, eikä hyvinvointialueiden toiminta ole vielä edes kunnolla alkanut. Kun huomioidaan kokonaisuudessaan kireä taloustilanne, ei meidän mielestämme tämänkaltaisia lisämenoja pitäisi edes miettiä tässä vaiheessa."

Pidettiin neuvottelutauko klo 21.11-21.30.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty useita kannatettuja muutosehdotuksia asiassa on äänestettävä. Äänestystavaksi todettiin äänestäminen sähköistä kokousjärjestelmää käyttäen, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä.

Äänestysjärjestys

Äänestys 1

JAA = aluehallituksen ehdotus
EI = Launialan muutosehdotus § 26 hyvinvointialuejohtajan toimivalta
Äänestyksen tulos: 44 JAA -ääntä, 23 EI -ääntä, 2 TYHJÄÄ.

Puheenjohtajan tiedusteltua sitä valtuustolta, päätettiin yksimielisesti hyväksyä Launialan muutosehdotus koskien § 176 palkkio lisätunneilta.

Äänestys 2

JAA = aluehallituksen ehdotus
EI = Valveen muutosehdotus § 104 poistamisesta
Äänestyksen tulos: 55 JAA -ääntä, 14 EI -ääntä.

Päätös

Hyväksyttiin äänestysten jälkeen esityksen mukaan ja lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti muutosehdotus koskien korotusta toimielinten kokousten lisätunneilta.

Äänestystulokset

 • Jaa 44 kpl 64%

  Arto Hägg, Pentti Puhakka, Matti Korkiakoski, Kenneth Morelius, Sanna Kervinen, Kalle Ikkelä, Virpi Räty, Tuija Linna-Pirinen, Sari Silventoinen, Anna-Liisa Lyytinen, Pirjo Vainio, Jaakko Haapamäki, Tapio Havula, Annika Kokko, Heli Ronkanen, Pirjo Komulainen, Riina Mattila, Harri Lepolahti, Tarja Edry, Jussi Malkamäki, Pihla Keto-Huovinen, Tuija Reinikainen, Kimmo Behm, Reijo Tilvis, Willem van Schevikhoven, Anna Pulkkinen, Inka Utriainen, Taneli Kalliokoski, Tuula Latosuo, Tarja Vierikko, Aila Koivunen, Sara Peltola, Pinja Perholehto, Heta Ravolainen-Rinne, Eemeli Peltonen, Maria Luoma, Johanna Tukiainen, Ulla Palomäki, Jaakko Rainio, Marja-Leena Laine, Mia Rundgren, Arto Lindberg, Sirkka Rousu, Andeliina Cieslak

 • Ei 23 kpl 33%

  Mimmi Launiala, Onni Rostila, Jorma Piisinen, Pirja Vitikka-Koponen, Lotta Vainiola, Olli Savela, Satu Lampi, Mira Lehtinen, Lassi Markkanen, Seppo Hakulinen, Maiju Tapiolinna, Johanna Linna, Arto Luukkanen, Arto Järvinen, Mari Valve, Tom Boman, Henri Perälahti, Reija Taupila, Mila Lehtonen, Mari Vesa, Margita Winqvist, Ari Koponen, Annika Lappalainen

 • Tyhjä 2 kpl 3%

  Tiia Lintula, Annina Nuutinen

 • Jaa 55 kpl 80%

  Matti Korkiakoski, Kenneth Morelius, Arto Hägg, Sara Peltola, Tarja Edry, Pentti Puhakka, Taneli Kalliokoski, Sanna Kervinen, Kalle Ikkelä, Tarja Vierikko, Annika Kokko, Anna Pulkkinen, Heli Ronkanen, Maria Luoma, Pirjo Vainio, Virpi Räty, Mari Vesa, Lotta Vainiola, Harri Lepolahti, Inka Utriainen, Jussi Malkamäki, Mimmi Launiala, Tuija Reinikainen, Pihla Keto-Huovinen, Lassi Markkanen, Reija Taupila, Sari Silventoinen, Reijo Tilvis, Pinja Perholehto, Willem van Schevikhoven, Mira Lehtinen, Riina Mattila, Aila Koivunen, Seppo Hakulinen, Heta Ravolainen-Rinne, Anna-Liisa Lyytinen, Johanna Linna, Tuula Latosuo, Mila Lehtonen, Tapio Havula, Eemeli Peltonen, Ulla Palomäki, Annina Nuutinen, Pirjo Komulainen, Tiia Lintula, Johanna Tukiainen, Kimmo Behm, Margita Winqvist, Jaakko Rainio, Arto Lindberg, Andeliina Cieslak, Annika Lappalainen, Marja-Leena Laine, Sirkka Rousu, Mia Rundgren

 • Ei 14 kpl 20%

  Jorma Piisinen, Tuija Linna-Pirinen, Arto Järvinen, Jaakko Haapamäki, Arto Luukkanen, Onni Rostila, Henri Perälahti, Tom Boman, Pirja Vitikka-Koponen, Satu Lampi, Olli Savela, Mari Valve, Maiju Tapiolinna, Ari Koponen