Aluevaltuusto, kokous 31.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen organisaatiorakenne

KEUHDno-2022-32

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen ylin päättävä toimielin on suorilla vaaleilla valittava aluevaltuusto. Hyvinvointialueesta annetun lain 35 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava aluevaltuuston lisäksi aluehallitus ja tarkastuslautakunta. Lisäksi aluevaltuusto voi asettaa aluehallituksen alaisena toimivia lautakuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä; johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten sekä jaostoja aluehallitukseen, lautakuntaan ja johtokuntaan. Aluehallitus ja aluevaltuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.  

Hyvinvointialueesta annetun lain 32 §:n mukaan aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto.  

Aluevaltuusto on 3.3.2022 kokouksessaan valinnut Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle aluehallituksen, aluevaltuuston vaalilautakunnan, aluevaalilautakunnan, kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan, palvelujen järjestämisen lautakunnan, sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston sekä tarkastuslautakunnan. Aluehallitus on puolestaan 10.3. 2022 kokouksessaan valinnut henkilöstöjaoston sekä rahoitus- ja talousjaoston. Toimielinten lisäksi hyvinvointialueen organisaatiorakenteessa on kuvattu muu hyvinvointialueen henkilöstöorganisaatio Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän nykyiseen organisaatiorakenteeseen pohjautuen. 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän nykyisessä organisaatiossa sosiaali- ja terveyspalvelut on jaettu kolmeen palvelualueeseen:  

  • ikäihmisten ja vammaisten palvelut  
  • terveyspalvelut ja sairaanhoito  
  • aikuisten mielenterveys- ja päihde- ja sosiaalipalvelut ja lasten, nuorten ja perheiden palvelut.  

Hyvinvointialueen organisaatiossa terveyspalvelut ja sairaanhoito –palvelualueesta on eriytetty omaksi palvelualueekseen erikoissairaanhoito. 

Näiden lisäksi hyvinvointialueen organisaatiossa on sen järjestämisvastuulla oleva pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen osalta päätöksentekoon tulee myöhemmin keväällä 2022 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa solmittava yhteistoimintasopimus.  

Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut muodostavat oman kokonaisuutensa jakautuen strategian, kehittämisen ja rahoituksen tulosalueeseen sekä yhteisten palvelujen tulosalueeseen. Hyvinvointi, terveys ja asiakkuudet-tulosalue nivoo osaltaan keskitettyjä palveluja ja palvelutuotantoa yhteen. Nämä kokonaisuudet on uudistettu ja laitettu käytäntöön syksyllä 2021 osana hyvinvointialueen valmistelua.    

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen yhteydessä on tärkeää minimoida tuottavuuden notkahdus ja turvata sujuva siirtymä siten, että hyvinvointialueelle siirrytään Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän nykyisellä rakenteella, johon muut hyvinvointialueelle lain perusteella siirtyvät toiminnot sijoittuvat tarkoituksenmukaisesti. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän johtamisjärjestelmä ja henkilöstöorganisaatiorakenne on rakennettu tukemaan sote-uudistuksen tavoitteita jo perustamisvaiheessa vuonna 2019. Organisaatiorakennetta, johtamisjärjestelmää ja palvelutoimintaa on kehitetty toiminnan tarpeista lähtien vuosina 2019–2021 kohti hyvinvointialuetta.  

Ehdotuksen mukaan jatkovalmistelussa hyvinvointialueen henkilöstöorganisaatiorakenne perustuisi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän olemassa olevaan organisaatiorakenteeseen. Näin ollen Eteva- kuntayhtymästä hyvinvointialueelle siirtyvät toiminnot ja henkilöstö sijoittuisivat palvelutuotannon osalta ensisijaisesti ikäihmisten ja vammaisten palvelut –palvelualueeseen kuuluvalle vammaisten palvelut -tulosalueelle. Kunnista siirtyvät koulukuraattori ja –psykologipalvelut henkilöstöineen sijoittuisivat aikuisten mielenterveys- ja päihde- ja sosiaalipalvelut ja lasten, nuorten ja perheiden palvelut –palvelualueeseen kuuluvalle lasten, nuorten ja perheiden palvelut tulosalueelle. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymästä siirtyvät toiminnot ja henkilöstö sijoittuisivat palvelutuotannon osalta ensisijaisesti aikuisten mielenterveys- ja päihde- ja sosiaalipalvelut -tulosalueelle. Siirtyvän tukipalveluhenkilöstön sijoittuminen ratkaistaisiin tapauskohtaisesti.  

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on kokouksessaan 17.11 2021(§64) käsitellyt organisaatiorakenteen valmistelua Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän henkilöstöorganisaatiorakenteen pohjalta. Asiaa on käsitelty myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen poliittisessa seurantaryhmässä 16.11.2021.  Suunniteltua Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän rakenteeseen pohjautuvaa henkilöstöorganisaatiota pidettiin tarkoituksenmukaisena hyvinvointialueelle siirryttäessä. Henkilöstöorganisaatiorakennetta on käsitelty valmistelussa henkilöstöryhmässä ja yhteistyöelimessä 2.11.2021, hallinto- ja lakiryhmässä 1.11.2021, Eteva-valmisteluryhmässä ja oppilas- ja opiskeluhuollon ryhmässä useaan otteeseen keskeisenä osana valmistelua. Pelastustoimen valmistelussa ehdotettu organisaatiorakenne on toiminut valmistelun pohjana.   

Va. hyvinvointialuejohtaja selostaa organisaatiorakennetta kokouksessa. 
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstöorganisaation rakenteen.  
 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

  

Ehdotus

Aluevaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstöorganisaation rakenteen.  

Käsittely:

Palautusehdotus 1

Mari Valve ehdotti Jorma Piisisen, Maiju Tapiolinnan, Arto Järvisen ja Satu Lammen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu palautusesitys, asiasta on äänestettävä.

Äänestysjärjestys

JAA = asian käsittelyn jatkaminen

EI = Valveen ehdotus asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun

Äänestyksen tulos: 51 JAA -ääntä, 18 EI -ääntä

Muutosehdotus 1

Pirjo Komulainen teki Hanna Catanin ja Pirja Vitikka-Koposen kannattamana ehdotuksen, että Liitettä "Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, hallinto ja organisaatio" muutetaan siten, että otsikon "Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut" alle lisätään näkyville "Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut".

Puheenjohtajan tiedusteltua sitä valtuustolta, valtuusto hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että

Liitettä "Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, hallinto ja organisaatio" muutetaan siten, että otsikon "Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut" alle lisätään näkyville "Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut".

Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Perusteluina se, että organisaatiorakennetta pitää tarkastella huolellisesti, eikä päätöstä voi tehdä hätiköiden.

Äänestystulokset

  • Jaa 51 kpl 74%

    Jussi Salonen, Pinja Perholehto, Helinä Perttu, Margita Winqvist, Mimmi Launiala, Eemeli Peltonen, Pirja Vitikka-Koponen, Tommi Luhtaniemi, Willem van Schevikhoven, Lauri Untamo, Pihla Keto-Huovinen, Annika Kokko, Tuija Reinikainen, Sari Silventoinen, Jaakko Rainio, Mia Rundgren, Pentti Puhakka, Inka Utriainen, Tuija Linna-Pirinen, Irma Pahlman, Jaakko Haapamäki, Sirkka Rousu, Riina Mattila, Mari Simelius-Hulmi, Sanna Kervinen, Tuula Latosuo, Markku Jahnukainen, Johanna Linna, Reija Taupila, Harri Lepolahti, Maarit Hemmilä, Mila Lehtonen, Pirjo Vainio, Tarja Vierikko, Hanna Catani, Kimmo Behm, Kenneth Morelius, Outi Huusko, Annina Nuutinen, Laura Alkula, Marja-Leena Laine, Andeliina Cieslak, Heta Ravolainen-Rinne, Tapio Havula, Heini Liimatainen, Aarno Järvinen, Pirjo Komulainen, Tiia Lintula, Lassi Markkanen, Virpi Räty, Antti Rinne

  • Ei 18 kpl 26%

    Jorma Piisinen, Arto Järvinen, Tiina Karhunen, Taneli Kalliokoski, Matti Korkiakoski, Tom Boman, Reijo Tilvis, Ari Koponen, Anna-Liisa Lyytinen, Mari Valve, Seppo Hakulinen, Satu Lampi, Tarja Edry, Henri Perälahti, Johanna Tukiainen, Maiju Tapiolinna, Onni Rostila, Jukka Anttila