Aluevaltuusto, kokous 31.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouskutsu on lähetettävä hallintosäännön 105 §:n mukaan vähintään kuusi (6) päivää ennen aluevaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava hyvinvointialueen verkkosivuilla. 

Kutsu valtuutetuille on toimitettu 25.3.2022 ja esityslista on julkaistu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla 25.3.2022.

Aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Laki hyvinvointialueesta 108 § 1 momentti)

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

Merkittiin, että suoritetussa nimenhuudossa oli paikalla 67 aluevaltuutettua, joista 57 oli varsinaisia valtuutettuja ja 10 varajärjestyksessä kokoukseen kutsuttua varavaltuutettua, 2 poissa.