Henkilöstöjaosto, kokous 10.6.2024

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 25 Yhteistoimintaneuvottelujen päätökset ja toimintamallit

KEUHDno-2024-2568

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 tilikauden tulos oli noin 67 M€ alijäämäinen ja vuoden 2024 alijäämäennuste on noin 41,5 M€. Yhteensä katettavaa vuoden 2026 loppuun mennessä on noin 108 M€. Valtiovarainministeriö (VM) edellyttää Hyvinvointialueita kattamaan syntyneet alijäämät vuoden 2026 loppuun mennessä. VM edellyttää myös kaikilta hyvinvointialueilta nk. tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa, jossa kuvataan toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään. Ohjelma sisältää yhteensä 64 M€ säästötavoitteen, joista henkilöstösäästöjen osuus on 14M€.  

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen heikon taloudellisen tilanteen korjaamiseksi hallitus päätti (9.4.2024 106 §) yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa.  

Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät 10.4 työnantajan neuvotteluesityksellä ja varsinaiset neuvottelut alkoivat 17.4. Neuvottelut kestivät laissa säädetyn kuusi viikkoa päättyen 29.5. Neuvotteluja käytiin hyvässä hengessä.  

Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sopeuttamistoimilla saatava henkilöstökustannusten väheneminen vuosille 2025–2026 olisi noin 13,9 miljoonaa euroa. Suoria henkilöstösäästöjä saataisiin noin 8,2 miljoonaa euroa. Nämä syntyisivät 62 henkilön irtisanomisella, 62 viran tai toimen lakkauttamisella (eläköityminen tai tyhjä toimi- tai virkapohja) sekä joidenkin tehtävien osa-aikaistamisella. Osalle irtisanottavista henkilöistä tarjottaisiin uutta tehtävää (n=13), joka sisältää mahdollisesti oleellisia palvelussuhteen ehtojen muutoksia. Lisäksi säästöjä saadaan noin 5,7 miljoonaa euroa Epassin ja henkilöstökoulutuksen määrärahan määräaikaisilla leikkauksilla, kutsurahan pienentämisellä sekä sairauspoissaoloja vähentämällä. Työnantaja ja työntekijöiden edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä työllistymisetä edistävän toimintasuunnitelman. Neuvottelutulos jäi erimieliseksi ja henkilöstöjärjestöjen edustajat ovat jättäneet oman lausuntonsa liittyen neuvottelutulokseen.  

Hallitus päätti neuvottelujen täytäntöönpanosta 4.6.2024 (154 §) ja 5.6 käynnistyivät 62 henkilön irtisanomisprosessit, joskin osalle irtisanottavista tarjottiin uusia eri tehtäviä.  

Henkilöstöjaostossa käsitellään organisaation tukitoimia henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi tässä rankassa muutostilanteessa.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Henkilöstöjaosto evästää organisaation tuen valmistelua ja merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.  

Päätös

Henkilöstöjaosto evästi viranhaltijoita korostamalla edelleen avoimuuden, jatkuvan viestinnän, jatkuvuuden sekä jäljelle jäävän henkilöstön tukemisen tärkeyttä. Johtamisen kannalta on tärkeää pitää yllä turvallisuudentunnetta, viestintää sekä tukea esihenkilötyöhön.

Henkilöstöjaosto merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.