Henkilöstöjaosto, kokous 20.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2024

KEUHDno-2023-4852

Valmistelija

  • Kirsi Manssila, kehittämispäällikkö, kirsi.manssila@keusote.fi

Perustelut

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta edellyttää vuosittaisen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien käsittelyn yhteistoiminnassa.  

Henkilöstösuunnitelma perustuu Keusoten hyvinvointialuestrategiaan,henkilöstöpolitiikkaan sekä henkilöstöohjelman tavoitteisiin. Siinä kuvataan mm. tavoitteet, rekrytointipolitiikka, henkilöstön rakenne ja määrä, hyvinvointia tukevat toimenpiteet sekä perehdytyskäytänteet. Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla varaudutaan toimintaympäristön, henkilöstömäärän ja rakenteen muutoksiin. Henkilöstöresurssien oikealla kohdentamisella, työtapoja ja -prosesseja kehittämällä sekä joustavilla tehtävien ja työnjaon muutoksilla varmistetaan kohtuulliset resurssit palvelujentuottamiseksi myös tulevaisuudessa.  

Koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain ja laadinnan yhteydessä pyritään arvioimaan ja ennakoimaan hyvinvointialueen henkilöstön koulutustarpeita, jotta ammattitaitoa ja osaamista voidaan ylläpitää ja kehittää. Osaamisen ennakoinnilla varmistetaan, että henkilöstön kehittäminen perustuu tulevaisuuden tarpeisiin ja tukee organisaation strategian toteuttamista. Suunnitelma koskee koko henkilöstöä henkilöstöryhmittäin tai se on muutoin tarkoituksenmukaisesti ryhmitelty.  Koulutussuunnitelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä kaikkien palvelu- ja tulosalueiden kanssa ja siihen on kirjattu alueiden koulutustarpeet teemoittain. Koulutussuunnitelmaa on mahdollista päivittää kalenterivuoden aikana tarpeen niin vaatiessa. 

Hyvinvointialueella on oikeus hakea Työllisyysrahastolta rahallista tukea koulutuksista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen (Laki koulutusten korvaamisesta 1140/2023). Koulutuskorvauksen tarkoituksena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen ammatillista osaamista kehittävää koulutusta. Koulutuskorvausten hakemisen edellytyksenä on ennakkoon laadittu ja yhteistoiminnassa käsitelty koulutussuunnitelma. Koulutuskorvaus on 10 % koulutusajan palkkakustannuksesta. 

Henkilöstöjohtaja ja henkilöstön kehittämispäällikkö esittelevät asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.