Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta, kokous 1.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Neuvolasuunnitelma vuosille 2023-2025

KEUHDno-2023-3322

Valmistelija

  • Minna Kairesalo, perhekeskuspalvelujen päällikkö, minna.kairesalo@keusote.fi
  • Sirkku Pekkarinen-Keto, palvelujohtaja, sirkku.pekkarinen-keto@keusote.fi

Perustelut

Neuvolasuunnitelman hyväksyminen v uosille 2023-2025

Hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan ja on järjestämisvastuussa asukkaidensa sosiaali- ja terveydenhuollosta laki sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä 612/2021,
§8 nojalla. 

Neuvolatoiminnasta säädetään Terveydenhuoltolaissa (1326/2010). Lain täsmennetyllä säädöksellä (581/2022)15§ nojalla hyvinvointialueen on osana sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta järjestettävä alueensa raskaana olevien naisten, lasta odottavien perheiden sekä alle oppivelvollisuusikäisten lasten ja heidän perheidensä neuvolapalvelut.

Valtioneuvoston asetus (338/2011) määrittää neuvolatoiminnan valtakunnallisesti yhtenäisen laatu- ja palvelutason. Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten tulee olla suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia.

Neuvolatoiminta on keskeinen osa perusterveydenhuollon ehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa. Neuvolapalveluilla on keskeinen rooli terveyserojen kaventamisessa, sillä varhainen riskien havaitseminen ja haasteiden tunnistaminen tarjoavat mahdollisuuden tuen ja lisätutkimusten järjestämiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Hyvinvointialueen tulee laatia alueellinen neuvolasuunnitelma valtuustokausittain hyvinvointialueen vastuulla olevien neuvolapalvelujen toteuttamiseksi. Suunnitelma hyväksytään hyvinvointialueen aluevaltuustossa, ja se on tarkistettava tarvittaessa. Alueellinen neuvolasuunnitelma tulee liittää lastensuojelulain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettuun alueelliseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan (581/2022).

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen neuvolasuunnitelman laatimisessa on mukailtu THL:n (2012) ohjeistusta, koska sosiaali- ja terveysministeriö vasta valmistelee ohjeistusta neuvola-suunnitelmalle.Lisäksi suunnitelmaa laadittaessa on huomioitu sosiaali- ja terveysministeriöltä toukokuussa 2023 konsultaationa saatu sisällön ohjaus. Neuvolasuunnitelmaan on sisällytetty lapsiperheväestön muuttuneet palvelutarpeet, neuvolapalveluiden tulevat rakenteet, neuvolan palveluverkosto hyvinvointialueella, henkilöstövoimavarat, neuvolapalveluiden palveluvelka ja henkilöstön kuormitus, työhyvinvointi, toiminnan johtaminen sekä toiminnan kehittämistarpeet ja suunnitelma sen toteuttamiseksi ja neuvolapalveluiden johtaminen.  

Neuvolasuunnitelma esitetään päivitettäväksi ja neuvolasuunnitelmassa kirjattujen kehittämiskohteiden raportointi esitetään toteutettavaksi jatkossa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys- ja raportointiaikataulun yhteydessä saman-aikaisesti. 

  •  Äitiysneuvolan terveystarkastusohjelma (Liite 1)
  •  Lastenneuvolan terveystarkastusohjelma (Liite 2)

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, johtajaylilääkäri, kehitys- ja tutkimusjohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta:

  • Hyväksyy osaltaan neuvolasuunnitelman liitteineen vuosille 2023-2025.
  • Päättää ehdottaa aluehallitukselle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä neuvolasuunnitelman liitteineen vuosille 2023-2025.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdostustaan.

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta:

  • Hyväksyy osaltaan neuvolasuunnitelman liitteineen teknisin korjauksin vuosille 2023-2025.
  • Päättää ehdottaa aluehallitukselle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä neuvolasuunnitelman liitteineen vuosille 2023-2025. 

Päätös

Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaan.

Liitteet

Oheismateriaali