Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta, kokous 1.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Taloussuunnitelma 2024-2026

KEUHDno-2023-1417

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi
  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

RAHOITUS- JA TALOUSJAOSTO 12.10.2023 § 31

Vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman valmistelua on jatkettu suunnitellusti ja palvelualueiden kolmannet talousarvioneuvottelut käytiin 20.-21.9.2023. Aluehallituksen kesäkuussa päättämä kehys on oman palvelutuotannon osalta hyvin tiukka ja näyttääkin siltä, ettei vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaesityksessä tulla saavuttamaan sitä. Aluehallituksen kesäkuussa antamassa kehyksessä erikoissairaanhoidon kustannukset on arvioitu suuremmiksi kuin HUS:n yhtymäkokouksen päättämän kehyksen mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle kohdentuvat erikoissairaanhoidon kustannukset, mikä mahdollistaa oman palvelutuotannon pientä kasvattamista kesäkuisesta kehyksestä. Keski-Uudenmaan pelastuslautakunta pyysi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta lausuntoa vuoden 2024 talousarviosta. Aluehallituksen lausunnon mukaan Keski-Uudenmaan niukka rahoitus ei mahdollista vuoden 2024 talousarvioluonnoksessa esitettyä 13,8 %:n kasvua pelastustoimelle. Aluehallitus totesi, että pelastustoimen kasvuksi voidaan hyväksyä kehyksen mukainen 16,56 Me, jossa on kasvua vuoden 2023 maksuosuuteen n. 3,5 %. Valmistelun edetessä pelastuslaitoksen maksuosuutta on nostettu 17 Me:on. Alustavan tiedon mukaan pelastuslautakunta on kokouksessaan 4.10.2023 merkinnyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen lausunnon tiedoksi, mutta pelastustoimen talousarviovalmistelua jatketaan alkuperäisen esityksen mukaisesti, jossa Keski-Uudenmaan maksuosuus on 18,2 Me. Tätä ei ole vielä huomioitu vt. hyvinvointialuejohtajan vuoden 2024 talousarvioesitysluonnoksessa.

Vt. hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitysluonnoksessa vuoden 2024 toimintakate on n. 825,2 Me, kun se aluehallituksen kesäkuun kehyksessä oli n. 824,1 Me. Valtionrahoitus on viimeisimmän laskelman mukaan n. 2 Me heikompi kuin aluehallituksen kehyksessä ja poistoja on arvioitu n. 1 Me enemmän, joten vuoden 2024 alijäämä olisi n. 25,1 Me eli n. 4 Me suurempi kuin kehyksessä.

​​

Rahoitus

Valtiovarainministeriö on ilmoittanut julkaisevansa uudet rahoituslaskelmat lokakuun toisella viikolla. Uudet rahoituslaskelmat eivät ole käytössä esityslistan lähtiessä, mutta niitä käydään läpi jaoston kokouksessa olettaen, että julkaisuaikatauluun ei tule muutoksia. Taloussuunnitelmassa on lähdetty siitä, että vuosien 2025 ja 2026 rahoitusta korjataan hyvinvointialueiden vuosien 2023 ja 2024 alijäämäisten tulosten vuoksi. Taloussuunnitelmassa vuoden 2025 korjaukseksi on arvioitu 35 Me ja vuoden 2026 korjaukseksi 20 Me. Aluehallituksen kesäkuussa hyväksymässä kehyksessä oli jo huomioitu rahoituksen korjausta, mutta ei näin suurena. Vuodelle 2025 arvioitu korjaus perustuu oletukseen, että hyvinvointialueiden alijäämä vuonna 2023 on yhteensä n. 1 mrd. euroa. Rahoituksen tarkistus helpottaa merkittävästi taloussuunnitelman saamista tasapainoon.

Investoinnit

Hyvinvointialueella ei ole lainanottovaltuutta vuodelle 2024. Tämä tarkoittaa sitä, että uusia investointeja tai investointeja vastaavia sopimuksia ei voida tehdä vuonna 2024. Tarkoituksena on käynnistää valtiovarainministeriön kanssa lainanottovaltuusneuvottelut. Lainanottovaltuusneuvottelujen käynnistäminen on omana asiana rahoitus- ja talousjaostossa.

Riskit

Taloussuunnitelmaluonnoksen merkittävimpinä riskeinä tunnistetaan valtionrahoitus. Koska rahoituslaskelmat päivittyvät useita kertoja taloussuunnitelman valmisteluaikana, on kokonaisuuden valmistelu hyvin vaikeaa. Erikoissairaanhoidon määrärahan riittävyyteen sisältyy riskejä ja jotta taloussuunnitelmakausi saadaan tasapainoon, on välttämätöntä, että HUS:n talousarvio noudattaa HUS:n yhtymäkokouksen 15.6.2023 hyväksymää 2,2 mrd. euron kehystä. Oman palvelutuotannon vuoden 2024 talousarvio sisältää hyvinvointialueohjelman mukaisen 10,5 Me:n tuottavuustavoitteen. Palvelualueet valmistelevat parhaillaan hyvinvointialueohjelman toimeenpanosuunnitelmaa, joka tuodaan päätöksentekoon talousarvion yhteydessä. Toimeenpanosuunnitelmaa esitellään aluehallituksen laajennetussa iltakoulussa 24.10.2023 ja rahoitus- ja talousjaostossa 26.10.2023.

Toimintakatteen kasvu vuonna 2024 on n. 1,1 % vuoden 2023 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Vuonna 2025 katteen kasvu on n. 1,2 % ja vuonna 2026 n. 1,1 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Näillä toimintakatteen kasvuilla saavutetaan suunnitelmakaudella n. 0,2 Me:n kumulatiivinen ylijäämä. Mikäli toimintakatteen kasvu on suurempi tai valtionrahoitus pienempi, ei taloussuunnitelma ole tasapainossa. Hyvinvointialueohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä konkreettiset säästötoimenpiteet (esimerkiksi palvelurakennemuutos ja tilojen käyttö) ovat välttämättömiä, jotta talous on tasapainossa vuoden 2026 lopussa.

Pelastustoimen maksuosuus on n. 1,2 Me pienempi kuin pelastuslautakunnan esityksessä. Pelastuslautakunnan esityksen huomioiminen sellaisenaan edellyttää lisää sopeutusta omasta palvelutuotannosta.

Mikäli Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ei saa lainanottovaltuutta vuodelle 2024, hyvinvointialueella ei ole mahdollista toteuttaa investointeja eikä sitoutua investointeja vastaaviin sopimuksiin. Tämä estäisi suunniteltujen tuottavuustoimien toteuttamisen esimerkiksi yhteisöllisen asumisen osalta.

Toiminnalliset tavoitteet

Viranhaltijat ovat valmistelleet talousarvion toiminnallisia tavoitteita, jotka pohjautuvat vuonna 2022 hyväksyttyyn strategiaan. HUS:lle asetettavia tavoitteita on valmisteltu yhteistyössä Uudenmaan hyvinvointialueiden kesken ja niitä on käsitelty johdon yhteystyökokouksessa 5.10.2023. HUS:in omistajaohjauksen tavoitteet on liitteenä. Hyvinvointialueen toiminnalliset tavoitteet esitellään jaoston kokouksessa.

Tarkastuslautakunnan lausunto lautakunnan talousarviosta

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) pykälässä 125 todetaan, että tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Aluehallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskevaksi talousarvioksi talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä. Tarkastuslautakunta on valmistellut tarkastuksen talousarvion, jonka toimintakulut vuonna 2024 on 203.950 euroa. Vt. hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitysluonnoksessa tarkastuslautakunnan toimintakulut on 157.460 euroa. Ero johtuu pääosin siitä, että tarkastuslautakunnan esitys sisältää tarkastuspäällikön rekrytoinnin. Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys on liitteenä.

Lausuntopyynnöt talousarvioesityksestä

Vt. hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitysluonnosta käsitellään laajennetussa hallituksen iltakoulussa 24.10.2023. Rahoitus- ja talousjaosto käsittelee esitystä kokouksessaan 26.10.2023 ja pyytää tuolloin lausunnot talousarviosta lautakunnilta ja vaikuttamistoimielimiltä. Lausuntoja käsitellään rahoitus- ja talousjaoston kokouksessa 23.11.2023.

Esitys

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee tiedoksi vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman valmistelutilanteen. Tarkempi vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaesitysluonnos ja tarkemmat palvelualuekohtaiset esitykset käydään läpi aluehallituksen laajennetussa iltakoulussa 24.10.2023.

Rahoitus- ja talousjaoston päätös 12.10.2023

Merkittiin tiedoksi.

-------------------

KEHITTÄMIS- JA TULEVAISUUSLAUTAKUNTA 1.11.2023

Valtionrahoitus

Valtiovarainministeriö julkaisi 10.10.2023 uuden rahoituslaskelman vuodelle 2024 sekä painelaskelman vuoteen 2030 saakka. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2024 rahoitus pieneni n. 7,3 Me elokuun lopussa julkaistuun laskelmaan verrattuna. Rahoituksen muuttuminen näin merkittävästi tässä vaiheessa talousarviovalmistelua ei mahdollista vastaavan summan vähentämistä palvelutuotannosta, joten rahoituksen pieneneminen kasvattaa vuoden 2024 alijäämää vastaavalla summalla.

Vuoden 2025 rahoituksen perusosa pieneni n. 7,7 Me aiempaan painelaskelmaan verrattuna. Vuoden 2025 rahoitusta korjataan jälkikäteistarkastuksella vuoden 2023 tilinpäätöstietojen perusteella. Valtiovarainministeriö on arvioinut laskelmissaan, että hyvinvointialueiden vuoden 2023 yhteenlaskettu alijäämä on n. 673 Me, jolloin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2025 rahoituksen jälkikäteistarkastus olisi n. 23,6 Me. Hyvinvointialueiden omien ennusteiden mukaan vuoden 2023 alijäämä on 1-1,5 mrd. euroa, mikä tarkoittaisi 35,0-52,5 Me:n jälkikäteistarkastusta. Vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaluonnoksessa jälkikäteistarkastuksen suuruudeksi on arvioitu 41,0 Me.

Vuoden 2026 rahoitus on painelaskelman mukaan 892,6 Me. Vuoden 2026 rahoituksen jälkitarkastusta, joka perustuu hyvinvointialueiden vuoden 2024 tulokseen, ei ole ministeriön painelaskelmassa arvioitu ollenkaan. Hyvinvointialueiden talousjohtajilta saatujen alustavien tietojen mukaan vuoden 2024 talousarvioita valmistellaan hyvinvointialueilla reilusti alijäämäisinä. Vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaluonnoksessa vuoden 2026 jälkikäteistarkastuksen suuruudeksi on arvioitu 18,5 Me, mikä tarkoittaa hyvinvointialueiden n. 570 Me:n alijäämää vuonna 2024.

Erikoissairaanhoito

HUSin yhtymäkokous on päättänyt HUSin kehyksestä kesäkuussa 2023 ja se on 2,201 mrd. euroa. HUS esittää 23.10.2023 kokoontuvalle HUSin hallitukselle, että talouden tasapainottamiseksi esitetään neuvotteluiden käynnistämistä Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa mahdollisuudesta kehyksen kasvattamiseksi 0,11 %:lla (n. 7,4 Me). Tällöin HUSin rahoituksen kasvu (huomioiden lakisääteiset tehtävämuuokset, Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden sekä HUSin alijäämäennusteet vuodelle 2023) olisi edelleen alle hyvinvointialueiden kasvun 0,8 %/0,9 % vuoteen 2023 verrattuna. HUSin hallitukselle esittämän kehyksen loppusumma olisi 2,213 mrd. euroa. Kehystä esitetään kasvatettavaksi siis alkuperäisestä yhtymäkokouksen päätöksestä n. 12,5 Me:lla.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen HUSin maksuosuuden arvioinnissa on käytetty HUSin yhtymäkokouksen hyväksymän kehyksen loppusummaa eli 2,201 mrd. euroa, jolloin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus on n. 280,1 Me, josta erikoissairaanhoitoon kohdentuu n. 274,3 Me. Lisäksi erikoissairaanhoitoa ostetaan muilta toimijoilta n. 0,2 Me.

Pelastuslaitos

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on ilmoittanut 17.10.2023, että Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoidon talousarvio on vuonna 2024 runsaat 1 Me alijäämäinen eikä talousarvio vastaa pelastuslaitoksen ja HUSin ensihoidon vuosineuvotteluissa käytyjä keskusteluja. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toteaa, että alijäämän kattamiseksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pitää vähentää ensihoitoyksiköitä tai muuttaa niitä osa-aikaisiksi HUSin ensihoidon ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli ensihoitoyksiköiden määrää vähennetään niin se aiheuttaa muiden jäljellä jäävien ensihoitoyksiköiden kuormitusasteen nousun, minkä seurauksena ensihoidossa käytössä olevaa poikkeusluvan mukaista työaikaa ei ole mahdollista noudattaa. Työajan lyhentäminen aiheuttaa n. 2,5 Me:n lisäkustannukset ensihoitoon tai kolmen ensihoitoyksikön lakkauttamistarpeen. Ensihoidon 1 Me:n kasvusta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus on n. 0,52 Me.

Vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaluonnosesityksessä pelastustoimen maksuosuudeksi on arvioitu 17,64 Me, mikä on 0,56 Me pienempi kuin Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alkuperäinen esitys. Valtion 10.10.2023 julkaisemissa rahoituslaskelmissa pelastustoimen laskennallinen rahoitus on laskenut elokuun lopun laskelmista ja on nyt 18,0 Me. Mikäli ensihoidon lisäys huomioidaan, on vaje runsaat 1 Me.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, johtajaylilääkäri, kehitys- ja tutkimusjohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta merkitsee tiedoksi vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman laadintatilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.