Nuorisovaltuusto, kokous 11.10.2023

§ 61 Kouluterveyskyselyn 2023 tulokset

KEUHDno-2023-874

Valmistelija

  • Tero Seitsonen, johtava asiantuntija, tero.seitsonen@keusote.fi

Perustelut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämä Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista ja luotettavaa seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palveluista. Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi ja vuonna 2023 kyselyyn vastasi valtakunnan tasolla noin 260 000 oppilasta tai opiskelijaa. Kouluterveyskyselyyn vastaavat:

  • perusopetuksen 4. ja 5. luokkien oppilaat
  • perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaat
  • lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat
  • ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat (ammatillista perustutkintoa opiskelevat alle 21-vuotiaat)

 

Vuoden 2023 kouluterveyskyselyn tulosten mukaan suuri osa lapsista ja nuorista voi hyvin, on tyytyväisiä elämäänsä ja arkirytmi on kunnossa. Mutta osan hyvinvointia kuormittavat monet erilaiset tekijät, kuten sairastelu, ahdistuneisuus, kiusaaminen tai sosiaalisten tilanteiden pelko, joiden taustalla voi olla monia erilaisia tekijöitä. Kouluterveyskyselyn mukaan oman terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokevien oppilaiden osuus on kasvanut Kouluterveyskyselyissä vuodesta 2015 alkaen, erityisesti tytöillä. Oppilaiden ilmoittamat sairauspoissaolojen määrät kasvoivat merkittävästi viime kevään kyselyssä. Kouluterveyskyselyssä 2021 havaittu ahdistuksen lisääntyminen 8. ja 9. luokkien oppilailla ja toisen asteen opiskelijoilla ei ole vähentynyt kevään 2023 kyselyssä. Noin kolmannes tytöistä perusopetuksen 8.- ja 9. luokalla, lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa koki kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Ahdistuneisuus on yleistynyt aiemmista kyselyistä erityisesti 8. ja 9. luokan tytöillä. Viikoittaista kiusaamista muiden oppilaiden taholta oli kokenut hieman alle joka kymmenes perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaista (pojat 8 % ja tytöt 9 %) sekä 8. ja 9. luokan oppilaista (pojat 8 % ja tytöt 7 %). Lukiolaisista 1–2 prosenttia on kokenut kiusaamista viikoittain ja ammattiin opiskelevista 4 prosenttia. Vähintään kerran viikossa kiusaamista kokeneiden määrä on alkanut kasvaa. 

Korona-aika heikensi etenkin terveydenhoitajan ja lääkärin palvelujen saatavuutta kouluissa ja oppilaitoksissa. Kevään kyselyssä terveydenhoitajalla asiointi oli ammattiin opiskelevilla palautunut epidemiaa edeltäneelle tasolle, lukiolaisilla hivenen korjaantunut, mutta oli 8.-9- luokan oppilailla edelleen vähäisempää (32 %) kuin ennen epidemiaa vuonna 2019 (38 %). Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastuksien toteutumisessa on kasvavia puutteita.

Kouluterveyskyselyn 2023 tulokset tullaan viemään osaksi hyvinvointialueen hyvinvointikertomusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Kotilainen, niko.kotilainen@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto päättää merkitä asian tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.