Nuorisovaltuusto, kokous 11.10.2023

§ 57 Perhekeskuksen toimintasuunnitelman esittely

KEUHDno-2023-3722

Valmistelija

  • Jarna Elomaa, johtava asiantuntija, jarna.elomaa@keusote.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveyskeskusten sekä perhekeskusten ja niiden yhteensovittamisella on selkeä lainsäädännöllinen perusta. Hyvinvointialueella on vastuu asiakkaiden sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamisesta kokonaisuuksiksi (laki sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021 10§). Kuntien ja hyvinvointialueen on toimittava yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä laki sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021 6 ja 7§).

Hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan ja on järjestämisvastuussa asukkaidensa sosiaali- ja terveydenhuollosta laki sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä 612/2021, §8 nojalla.  

Perhekeskuksella tarkoitetaan yhteensovitettua lapsille, nuorille ja perheille suunnattua hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävää sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelujen kokonaisuutta. Perhekeskuksesta lapset, nuoret ja perheet saavat tarvitsemansa palvelut. 

Perhekeskus yhteensovittaa kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa. Perhekeskuksen palveluverkoston tulee vastata alueellisiin hyvinvoinnin, tuen ja avun tarpeisiin. Perhekeskuksen lapsiperheille suunnatut sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lakisääteisiä. 

Perhekeskukselle on kansallisesti (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos, THL) määritelty tehtäviä, joita se toteuttaa toiminnan lähtökohtana. Tehtävien toteuttaminen linkittyy perhekeskustoiminnan tavoitteisiin, painopisteisiin, tavoitteellisen toiminnan seurantaan ja arviointiin sekä verkostoihin, jotka tehtäviä toteuttavat. 

Perhekeskustoimintamalli ohjaa perhekeskusten kehittämistä. Perhekeskustoimintamalli tarkoittaa yhdessä sovittuja kansallisia ohjeita tai linjauksia sekä niiden soveltamista alueellisiin tarpeisiin. Kokonaisuudella on yhteiset tavoitteet, kansalliset linjaukset, yhteinen viitekehys, arvopohja ja yhdessä sovitut toimintatavat. Perhekeskuskehittämisen koordinaatiovastuu on hyvinvointialueella ja työtä kehitetään monitoimijaisesti, huomioiden kuntien, 3. sektorin ja seurakuntien osallisuus.   

Perhekeskustoiminta on tavoitteellista toimintaa. Keski-Uudenmaan perhekeskuksen toimintasuunnitelmassa yhteisen työskentelyn tavoitteet, kehittämiskohteet ja toteutettavat toimenpiteet on sidottu alueellisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan ja perhekeskustoiminnalle asetettuihin tehtäviin. Toimintasuunnitelmassa laaditaan toimintakaudelle tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit ja nimetään vastuutahot. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Kotilainen, niko.kotilainen@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.