Tarkastuslautakunta, kokous 10.4.2024

§ 36 Sidonnaisuusrekisterin tilanne 2024

KEUHDno-2023-4950

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain vaatimus
Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 89 §:n mukaan tiettyjen hyvinvointialueen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi kerran vuodessa syyskaudella. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivuilla www.keski-uudenmaansote.fi.

Sidonnaisuuksien ilmoittamisella pyritään lisäämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.


Ilmoitusvelvolliset henkilöt
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 89 §:n tarkoittama ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia henkilöitä:

  • aluehallituksen jäsenet ja varajäsenet, aluehallituksen alaisten jaostojen jäsenet ja varajäsenet
  • aluevaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • hyvinvointialuejohtaja sekä 
  • aluehallituksen ja lautakunnan esittelijät

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoittaa muutoksista sidonnaisuuksissa kahden kuukauden sisällä siitä ajankohdasta, jolloin muutos on astunut voimaan. Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Tarkastuslautakunnalla on valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

 

Sidonnaisuudet
Sidonnaisuusilmoitus on annettava johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.


Pyyntö sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen ja saadut ilmoitukset
Sidonnaisuusilmoitus annetaan sähköisellä lomakkeella. Sähköisen palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista esim. pankkitunnuksilla.

Pyyntö uusien sidonnaisuuksien ilmoittamisesta sekä muutoksista sidonnaisuuksiin ja linkki Kuntaliiton sivujen ohjeisiin lähetettiin ilmoitusvelvollisille 23.2.2024 sekä muistutus 13.3.2024. Ilmoitukset pyydettiin antamaan 18.3.2024 mennessä. Jos sidonnaisuuksiin ei ole edellisen ilmoituksen jälkeen tullut muutoksia, ilmoitusta ei tarvinnut tehdä.

Oheismateriaalina 6.3.2024 tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen tehdyt sidonnaisuusilmoitukset.

  • Taneli Kalliokosken tiedot on poistettu 15.3.2024 sidonnaisuusrekisteristä eronpyynnön johdosta aluevaltuuston jäsenen ja aluehallituksen jäsenen tehtävistä sekä rahoitus- ja talousjaoston varajäsenen jäsenen tehtävästä.
  • Riina Mattilan tiedot on poistettu 14.3.2024 sidonnaisuusrekisteristä, ei sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuutta.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen mennessä annetut sidonnaisuusilmoitukset käsitellään kokouksessa.


Muuta huomioitavaa
Edelleenkin esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään asian käsittelyssä ja esitettävä toimielimen pyynnöstä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä esteellisyysarvioinnissa. Esteellisyysarviointi tehdään tapaus- ja asiakohtaisesti. Sidonnaisuusilmoitus ei myöskään korvaa luottamushenkilön velvollisuutta esittää selvitys vaalikelpoisuuden arvioinnin edellyttävistä tiedoista. Viranhaltijoiden on lisäksi ilmoitettava kunnallisesta viranhaltijasta annetuin lain nojalla sivutoimistaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Korkiakoski, matti.v.korkiakoski@gmail.com

Tarkastuslautakunta

  1. merkitsee tiedoksi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset
  2. hyväksyy käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset vietäväksi sidonnaisuusrekisteriin ja julkaistavaksi hyvinvointialueen verkkosivuilla

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.