Vanhusneuvosto, kokous 6.4.2023

§ 15 Ikääntyneiden palveluketjun työstäminen

KEUHDno-2023-1283

Valmistelija

  • Heli Jahnukainen, erityisasiantuntija, heli.jahnukainen@keusote.fi

Perustelut

Keusoten asiakasprosessien mallintamisen projekti on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta. Asiakasprosessien mallintaminen toteutetaan palveluketjuittain 1) lasten, nuorten ja perheiden, 2) ikääntyneiden, 3) työikäisten ja 4) mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palveluketjuihin. Palveluketjut segmentoidaan palvelutarpeen mukaisesti geneerisiin asiakasprosesseihin, joissa integroidaan yhteiseen asiakasprosessiin eri toimijat ja palvelut. 

Ikääntyneiden palveluketjun projektiryhmä aloitti työskentelyn 30.1.2023 ja projektin on tarkoitus päättyä toukokuussa 2023. Vanhusneuvostolle esitellään asiakassegmentoinnin perusperiaatteet sekä ikääntyneiden projektiryhmässä työstetty luonnos palveluvalikosta, joka on segmentoitu asiakastarpeiden mukaisesti. Vanhusneuvoston työskentelyssä 6.4.2023 keskitytään tarkastelemaan ja arvioimaan palvelutarjontaa ikääntyneiden palvelutarpeiden kautta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Liljan-Kukka Runolinna, liljankukka.runolinna@gmail.com

Vanhusneuvosto päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvosto kävi läpi ikääntyneiden palveluntarjontaa ja antoi arvioinnin tulokset erityisasiantuntijalle jatkotyöstettäväksi. Merkittiin tiedoksi.