§ 7 Päätös KotiSairaalasi Oy:n valinnasta päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (KEUDno-2020-527)

Lataa 

KEUHDno-2023-188

Päätöspäivämäärä

6.6.2024

Päätöksen tekijä

mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelujen esihenkilö, asumispalvelut

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö (aluevaltuusto 25.1.2024 § 4)
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen delegointisääntö (hyvinvointialuejohtaja 10.5.2024 § 24)

Kuvaus

Hankintajärjestelmä ja kohde 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus päätti 13.4.2021 tehdyllä päätöksellään perustaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmän, jossa kohteena ovat asumispalvelut ja asumiseen liittyvät palvelut asiakkaille, joilla on päihteiden ongelmakäytöstä tai mielenterveysongelmasta johtuva tai muu sosiaalihuoltolain 11 §:n mukainen tuen tarve. Asumiseen liittyvinä muina palveluina voivat tulla kysymykseen sosiaalinen kuntoutus, ammatillinen tukihenkilötoiminta sekä ohjaus ja neuvonta. Hankinnan kohteena on lisäksi ensisuojapalvelut asunnottomille henkilöille. 

Hankintayksikkö julkaisi yhtymähallituksen päätökseen mukaisesti 21.5.2021 hankintailmoituksen ja osallistumispyynnön numero KEUDno-2020-527 ilmoituskanavissa Hankintailmoitukset.fi ja Tarjouspalvelu.fi. Hankintajärjestelmä on perustamisvaiheessa jaettu luokkiin seuraavasti: Luokka 1 Tuettu asuminen Luokka 2 Palveluasuminen Luokka 3 Tehostettu palveluasuminen Luokka 4 Ammatillinen tukihenkilötoiminta Luokka 5 Ensisuojapalvelu.
Hankintajärjestelmä on voimassa neljä (4) vuotta sen perustamisesta lukien. Tilaaja voi jatkaa sen voimassaoloa uudella hankintailmoituksella. 

Hankinnan hankintalain mukaisesti arvioitu ennakoitu arvo on 12 milj. € / vuosi (alv 0 %). Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään hankintajärjestelmän voimassaoloaikana. 

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä. Hankintajärjestelmän ehdot ja toiminta on kuvattu osallistumispyynnön liitteessä ” Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet”. 

Hankintamenettely 

Kyseessä on liitteen E mukainen sosiaali-ja terveyspalveluhankinta. Hankintaan sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä ja 3 §:n mukaisia hankintojen yleisiä periaatteita. Hankinta toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden dynaamisella hankintajärjestelmällä, joka tarkoittaa tilaajan suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Kyseessä ei ole hankintalain 42 §:n tarkoittama puitejärjestely. Hankintamenettelyssä hyödynnetään soveltuvin osin hankintalain 49 – 52 §:n tarkoittamaa dynaamista hankintajärjestelmää koskevia säännöksiä. Hankintamenettelyn tarkoituksena on turvata haavoittuvassa asemassa olevan asiakasryhmän palveluiden toteuttaminen ja asiakaskohtaisen palvelun valinta niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. 

Osallistumishakemus 

KotiSairaalasi Oy on 4.6.2024 jättänyt osallistumishakemuksen luokkiin 1 Tuettu asuminen, ja 4 Ammatillinen tukihenkilötoiminta. 


Ehdokkaiden valinta 
Hankintalain (1397/2016) 114 §:n mukaan Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintajärjestelmään hyväksytään ehdokkaat, jotka täyttävät hankintailmoituksessa ja osallistumispyynnössä ilmoitetut soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset. 

Hankintayksikkö on käsitellyt osallistumishakemukset seuraavasti: 
- ehdokkaan soveltuvuuden tarkastus
 - soveltuvuustarkastukseen perustuva ehdokkaan valinta hankintajärjestelmään 
- hankintapäätös ehdokkaan valinnasta ja sen tiedoksi antaminen. 

Saatu osallistumishakemus täytti asetetut soveltuvuusvaatimukset.  Hankintajärjestelmä on koko voimassaolonsa ajan avoin uusille osallistumishakemuksille.  

llmoitus 

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on hankintalain 148 §:n mukaan ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.  Hankintayksikkö pyytää toimittamaan mahdollisen muutoksenhakua koskevan ilmoituksen osoitteeseen kirjaamo.hva@keusote.fi. Ehdokkaita pyydetään huomioimaan, että dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. 
 

Päätös

Päätän, että KotiSairaalasi Oy hyväksytään hankintajärjestelmän luokkiin 1 ja 4. 

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Teija Nordström Asumispalveluiden esimies, Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut

Organisaatiotieto

Strategia, kehittäminen ja tukipalvelut