§ 17 Päätös ehdokasvalinnasta vammaisten henkilöiden palvelujen hankinnan joustavaan sähköiseen palveluntuottajarekisteriin, Piika ja sisar Oy

Lataa 

KEUHDno-2022-254

Päätöspäivämäärä

26.6.2024

Päätöksen tekijä

vammaispalvelujen koordinoiva esihenkilö, ostopalvelut ja hankinnat

Päätöksen peruste

Keski-uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstöorganisaatio ja toimivallan delegointi (hyvinvointialuejohtaja 30.12.2022 § 35) § 68 Koordinoiva esihenkilö, vammaispalvelut, ostopalvelut, 
kohta 4: päättää palveluntuottajan hyväksymisestä dynaamiseen hankintarekisteriin

Kuvaus

Hankintajärjestelmä ja kohde 

Hankintayksikkö julkaisi 2.11.2023 hankintailmoituksen ja osallistumispyynnön numero KEUHDno-2022-254 ilmoituskanavissa www.hankintailmoitukset.fi ja Tarjouspalvelu.fi. 

Hankintailmoituksella perustettiin vammaisten henkilöiden palvelujen hankinnan joustava sähköinen palveluntuottajarekisteri, jossa hankinnan kohteena ovat seuraavat vammaisille henkilöille tarkoitetut palvelut: valmennus, henkilökohtainen apu, erityinen osallisuuden tuki, tuettu päätöksenteko, vaativa moniammatillinen tuki, asumisen tuki, lapsen asumisen tuki, lyhytaikainen huolenpito, päivätoiminta ja työtoiminta.

Hankintajärjestelmän jakaantuu luokkiin seuraavasti:

Luokka 1 Henkilökohtainen apu
Luokka 2 Valmennus, erityinen osallisuuden tuki ja tuettu päätöksenteko
Luokka 3 Asumisen tuki, lapsen asumisen tuki, lyhytaikainen huolenpito ja vaativa moniammatillinen tuki
Luokka 4 Päivätoiminta, työtoiminta ja vaativa moniammatillinen tuki

Luokkia voidaan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana lisätä.

Hankinnan kohde hankintajärjestelmässä ja hankintajärjestelmän toiminta on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä sekä sen liitteessä ”Palveluntuottajarekisterin periaatteet”.

Hankintamenettely
    
Kyseessä on liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluhankinta. Hankinta toteutetaan joustavana sähköisenä palveluntuottajarekisterinä, (jatkossa palveluntuottajarekisteri), joka tarkoittaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (jatkossa hankintayksikkö) suunnittelemaa ja kuvaamaa hankintalain periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Kyseessä ei ole hankintalain 42 §:n tarkoittama puitejärjestely. 

Hankinnan sähköisenä järjestelmänä hyödynnetään soveltuvin osin hankintalain 49–52 §:n tarkoittamaa dynaamista hankintajärjestelmää. Hankintamenettelyn tarkoituksena on turvata asiakkaiden tarpeen mukaisten palveluiden toteuttaminen ja asiakaskohtaisen palvelun valinta niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Osallistumishakemus

Piika ja sisar Oy jätti 26.6.2024 osallistumishakemuksensa hankintajärjestelmän luokkaan: 
Luokka 1 Henkilökohtainen apu

Ehdokkaan valinta 

Hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki ehdokkaat, jotka täyttävät asetetut soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset. Vaatimukset oli määritelty hankintailmoituksessa ja osallistumispyynnössä.  

Hankintayksikkö on käsitellyt osallistumishakemuksen seuraavasti:

  • ehdokkaan soveltuvuuden tarkastus
  • soveltuvuustarkastukseen perustuva ehdokkaan valinta hankintajärjestelmän luokkiin
  • hankintapäätös ehdokkaan valinnasta ja sen tiedoksi antaminen 

Hankintalain (1397/2016) 83 §:n 1 mom. mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Hankintalain mukaan ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. 

Saatu osallistumishakemus ja ehdokas täyttivät asetetut soveltuvuus- ja muut vaatimukset. Ehdokas hyväksytään hankintajärjestelmän luokkaan 1 Henkilökohtainen apu.

Ilmoitus hankintayksikölle

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on hankintalain 148 §:n mukaan ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.  Hankintayksikkö pyytää toimittamaan mahdollisen muutoksenhakua koskevan ilmoituksen osoitteeseen kirjaamo.hva@keusote.fi.

Ehdokkaita pyydetään huomioimaan, että dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.
 

Päätös

Päätän hyväksyä vammaisten henkilöiden palvelujen hankinnan joustavaan sähköiseen palveluntuottajarekisteriin, luokkaan 1 Henkilökohtainen apu, palveluntuottajaksi Piika ja sisar Oy:n.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Mira Rantanen, vammaispalvelujen ostopalveluista vastaava koordinoiva esimies

Organisaatiotieto

Strategia, kehittäminen ja tukipalvelut