Aluehallitus, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Hyvinvointialueen valmistelun tilanne

KEUHDno-2022-16

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Voimaanpanolain 10 § mukaisesti Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu on aloitettu väliaikaisen valmistelutoimielimen johdolla syyskuusta 2021 alkaen. Valmisteluelimen pöytäkirjat on julkaistu Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän internetsivuilla. Maaliskuusta 2022 alkaen valmistelutyö jatkuu aluevaltuuston ja aluehallituksen johdolla. 

Käydään läpi hyvinvointialueen valmistelun tilannetta sekä päivittyvää suunnitelmaa vuoden 2022 osalta. Esitellään luonnosta hyvinvointialueen organisaatiorakenteesta. Valmistelun tilannetta on tarkoitus esitellä säännöllisesti aluehallituksen kokouksissa. 
 

 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi suunnitelman vuoden 2022 hyvinvointialueen valmistelusta sekä luonnoksen hyvinvointialueen organisaatiorakenteesta.

Käsittely:

Päätettiin korjata liitteenä olevasta Hyvinvointialueen vuosisuunnitelma 2022 -dokumentista toukokuun kohdalta HR termi "väliaikainen valmistelutoimielin" korjattiin muotoon --> "väliaikainen yhteistoimintaelin"

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan teknisin korjauksin.

Valmistelija

Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut


Hyvinvointialueen toiminnan valmistelu etenee suunnitelmien mukaisessa aikataulussa Keski-Uudellamaalla. Valmistelua helpottaa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä tehty valmistelutyö, jonka ansiosta monet tehtäväkokonaisuudet ovat jo käytännössä valmiudessa siirtyä hyvinvointialueelle joko sellaisenaan ja tai kevyen päivityksen jälkeen. Esimerkiksi palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvät valmiudet ovat hyvät ja palveluja on yhdenmukaistettu kuntayhtymän toiminnan aikana. Palvelutoiminnan integrointia ja yhdenmukaistamista edistetään suunnitellusti ns. uusien lain pohjalta liittyvien toimintojen osalta (Eteva-kuntayhtymä, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, kuntien koulukuraattorien ja psykologien toiminta). Myös sopimusten, omaisuuden ja tilojen siirtoihin liittyvät valmistelut ovat käynnissä.  HUS-yhtymään liittyvät valmistelut etenevät. Henkilöstön osallistamisen tapoja strategian ja henkilöstöpolitiikan valmisteluun on tarkennettu ja asukkaat ovat vastanneet varsin laajasti strategiaa ja osallisuutta koskevaan kuntalaiskyselyyn. 

Käydään läpi hyvinvointialueen valmistelun tilannetta sekä päivittyvää suunnitelmaa vuoden 2022 osalta. Valmistelun tilannetta on tarkoitus esitellä säännöllisesti aluehallituksen kokouksissa.  
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen hyvinvointialueen valmistelusta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen toiminnan valmistelu etenee suunnitelmien mukaisessa aikataulussa Keski-Uudellamaalla. Hyvinvointialueen valmistelun tilannetta ja päätöksentekoon tuotavia asioita päivitetään vuosisuunnitelmaan 2022. 

Väliaikainen hyvinvointialuejohtaja esittelee valmistelun tilannetta.  

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen hyvinvointialueen valmistelusta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen toiminnan valmistelu etenee suunnitelmien mukaisessa aikataulussa Keski-Uudellamaalla. Hyvinvointialueen valmistelun tilannetta ja päätöksentekoon tuotavia asioita päivitetään vuosisuunnitelmaan 2022.  

Keskeiset sopimusvalmistelut etenevät, pelastustoimen yhteistoimintasopimus ja HUS-yhtymän perussopimus etenevät hyväksyttäväksi aluevaltuustoon ja HUS-järjestämissopimuksesta on valmistunut ensimmäinen versio. Myös Ridasjärven ja Etevan palveluita koskevat hyvinvointialueiden väliset yhteistoimintasopimukset ovat valmistelussa ja etenemässä aikataulussa. Hyvinvointialueen talousarvion valmistelussa on tehty yhteistyötä Etevan kanssa, jotta Keski-Uudellemaalle kohdentuvat toiminnot saadaan tarkennettua. Henkilöstön, asukkaiden ja sidosryhmien osallistamiseksi hyvinvointialueen valmisteluun kevään aikana on tehty kuntalaiskysely, jonka tuloksista on viestitty verkkosivuilla. Lisäksi erilaisia työpajoja hyvinvointialueen valmistelun tueksi järjestetään huhti-toukokuussa mm. asukastyöpaja 4.5. sekä henkilöstön ja neuvostojen työpajoja.  

Käydään läpi STM:n PowerBI-raporttia, jossa näkyy valmistelun eteneminen hyvinvointialueittain. Tilannekuvaan päivitetään joka kuukausi valmistelun etenemisestä ja sitä hyödynnetään mm. osana STM:n kanssa käytäviä tilannekuvakeskusteluita. 

Valmistelun tilannetta esitellään säännöllisesti aluehallituksen kokouksissa.  

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen hyvinvointialueen valmistelusta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen toiminnan valmistelu etenee suunnitelmien mukaisessa aikataulussa Keski-Uudellamaalla. Hyvinvointialueen valmistelun tilannetta ja päätöksentekoon tuotavia asioita päivitetään vuosisuunnitelmaan 2022.  

Keskeiset sopimusvalmistelut etenevät. Etevan ja Ridasjärven palveluita koskevat hyvinvointialueiden väliset yhteistoimintasopimukset ovat valmistelussa ja etenemässä päätöksentekoon. HUS-järjestämissopimuksen valmistelu etenee ja ensimmäisen luonnosversion määräaika on 1. kesäkuuta. Kaikki keskeiset ICT-projektit on käynnistetty. HR-järjestelmien läpikäynti ja käyttöönoton valmistelu hyvinvointialueella on käynnissä, kuten myös paikallisten sopimusten läpikäynti sekä hyvinvointialueen paikallisten sopimusten valmistelu. Talousarviovalmistelu on käynnistetty rahoitus- ja talousjaostossa. Lainanottovaltuutusneuvottelut käydään 24. toukokuuta valtiovarainministeriön kanssa. Hyvinvointialueen osallisuussuunnitelman päivittäminen etenee suunnitelman mukaisesti. Alueelliset vanhus- ja vammaisneuvostot on nimetty ja alueellinen nuorisovaltuusto nimetään toukokuussa. Vaikuttamiselinten toimintasäännöt, sihteeristö sekä muu käytännön organisoituminen on valmistelussa. Toimintasääntöjen työstämistä on aloitettu vaikuttamistoimielinten työpajoissa huhti-toukokuussa. Hyvinvointialueelle siirtymisen prosessissa   panostetaan osallistumiseen ja viestimiseen henkilöstölle ja kuntalaisille. Toimitiloja koskevat neuvottelut ovat käynnissä kuntien kanssa.  

Käydään läpi STM:n tilannekuva, josta näkyy valmistelun eteneminen hyvinvointialueittain. Tilannekuvaan päivitetään joka kuukausi valmistelun etenemisestä ja sitä hyödynnetään mm. osana STM:n kanssa käytäviä tilannekuvakeskusteluita. 

Valmistelun tilannetta esitellään säännöllisesti aluehallituksen kokouksissa.  
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen hyvinvointialueen valmistelusta.  
 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Liitteet

Oheismateriaali