Aluehallitus, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Hyvinvointialueiden välinen sopimus Etevan yksiköissä olevien muiden hyvinvointialueiden asiakkaiden palveluiden jatkamisesta

KEUHDno-2022-78

Valmistelija

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Käsiteltävänä oleva hyvinvointialueiden välinen sopimus perustuu sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (myöh. voimaanpanolain) (616/2021) 57 §:n, jossa todetaan, että:

Vaalijalan, Etevan ja Eskoon kuntayhtymien toiminta ja henkilöstö siirtyvät sille hyvinvointialueelle, jonka alueella tehtävää hoitava henkilöstö pääasiallisesti työskentelee. Jos henkilöstö on hoitanut tehtävää ennen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaantuloa myös muiden hyvinvointialueiden alueella, hyvinvointialueiden on sovittava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 kyseisten palvelujen tuottamisesta myös näiden muiden hyvinvointialueiden alueella.

Vaalijalan, Etevan ja Eskoon kuntayhtymien kiinteistöt, toimitiloja koskevat vuokrasopimukset ja toimitilojen hallintaan oikeuttava muu omaisuus siirtyvät sille hyvinvointialueelle, jonka alueella toimitilat sijaitsevat. Jos siirtyvissä asumispalveluyksiköissä tai päivä- ja työkeskustoiminnassa on ennen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaantuloa järjestetty palveluja myös muiden hyvinvointialueiden asukkaille, hyvinvointialueet ovat velvollisia sopimaan viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2022 toiminnan jatkamisesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut sopimukset ovat voimassa, kunnes hyvinvointialueet sopivat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 36 §:ssä tarkoitetusta hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksesta.

Sopimuksen tavoitteena on varmistaa Etevan erityishuoltopiirin asiakkaiden palveluasumisen ja päivä- ja työkeskustoiminnan jatkuminen myös Etevan toiminnan jakamisen jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hyvinvointialueen ulkopuolisten asiakkaiden palvelut jatkuvat, eikä niitä voida lopettaa hyvinvointialueen yksipuolisella päätöksellä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue tulee sopimaan yhteistyösopimukset seuraavien hyvinvointialueiden kanssa:
•    Itä-Uusimaa
•    Länsi-Uusimaa
•    Vantaa ja Kerava
•    Kanta-Häme
•    Päijät-Häme
•    Helsingin kaupunki
•    Pohjois-Savo
•    Etelä-Savo

Sopimuspohja on laadittu useiden hyvinvointialueiden välisellä yhteistyöllä. Sopimukseen tullaan myöhemmin tekemään tarvittaessa täydennyksiä ja sopimuksessa mainitut liitteet hyväksytään myöhemmin. 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen siirtyvään Etevan tuotantoon kohdistuvat ostot ovat karkeasti arvioiden n. 4,2 Me ja myynnit n. 3,1 Me. Palveluiden jakaumaa on kuvattu tarkemmin liitteessä 2. 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue tulee myymään Etevalta siirtyviä palveluja muille hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille siltä osin kuin näiden asiakkaita on sijoitettu Keski-uudellamaalla sijaitseviin yksiköihin. Vastaavasti Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ostaa muilta hyvinvointialueilta sellaisia Etevalta siirtyneitä palveluja, joihin on sijoitettu asiakkaita Keski-Uudeltamaalta.

Sopimuksia tulee laadittavaksi jokaisen edellä kuvatun hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin kanssa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää

  1. hyväksyä liitteen 1 mukaisen luonnoksen hyvinvointialueiden välisestä sopimuksesta voimaanpanolain 57 §:ssä tarkoitetuissa siirtyvissä palveluissa olevien asiakkaiden palvelujen jatkamisesta.
  2. valtuuttaa väliaikaisen hyvinvointialuejohtajan hyväksymään lopulliset eri hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa solmittavat sopimukset liitteineen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.