Aluehallitus, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Hyvinvointialuejohtajan viran haettavaksi julistaminen

KEUHDno-2022-61

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Aluehallitus päätti (19.4 §38) esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää perustaa hyvinvointialuejohtajan viran (28.4.2022). Hyvinvointialueesta annetun lain 42 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Hyvinvointialuejohtajan toimivallasta ja tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Hyvinvointialuelain 45 § mukaan hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto. Hallintosäännön (§11, §38) mukaan Henkilöstöjaoston tehtävänä on valmistella ne palvelussuhteeseen ottamiseen liittyvät asiat, joissa päätösvalta on aluehallituksella tai aluevaltuustolla.  Henkilöstöjaosto tekee hallitukselle ehdotuksen viran kelpoisuusehdoista ja hakuilmoituksesta. 

Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen. Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu hyvinvointialueesta annetun lain 113 §:ssä säädetyllä tavalla. Edelleen lain 5 §: n mukaan "sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. Hyvinvointialuejohtajaa ei siten ole mahdollista valita suostumusmenettelyllä, vaan jokaisen hakijan on jätettävä virallinen hakemus julkisen hakumenettelyn kautta.”

Viran täyttöä ohjaavat perustuslain 125 §:n yleiset virkanimitysperusteet ja määritellyt kelpoisuusehdot. Virkanimitysperiaatteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Yleisen käytännön mukaan taidolla tarkoitetaan koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja, kyky viittaa henkilön tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin omaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävän hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin ja koeteltu kansalaiskunto tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.

Taustamateriaalina ovat hakuilmoitusluonnos ja hyvinvointialueen hallintosäännöstä tehty yhteenveto hyvinvointialuejohtajan tehtävistä ja toimivallasta, ehdotuksia kelpoisuusehdoiksi sekä valintaa tukeviksi muiksi kriteereiksi.

Ehdotus

Esittelijä

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Henkilöstöjaosto:

 1. päättää ehdottaa aluehallitukselle, että se ehdottaa aluevaltuustolle, että hyvinvointialuejohtajan kelpoisuusehdot ovat:
  1. soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (yliopisto)
  2. useamman vuoden johtamiskokemus
  3. toimialatuntemus
 2. päättää ehdottaa hallitukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan hakuilmoituksen ja valtuuttaa ma. henkilöstöjohtajan tekemään tarvittavat muutokset ilmoitukseen eri hakukanaviin

Päätös

 1. Päätti ehdottaa aluehallitukselle, että se ehdottaa aluevaltuustolle, että hyvinvointialuejohtajan kelpoisuusehdot ovat:
  1. soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
  2. useamman vuoden konsernitason johtamiskokemus
  3. toimialatuntemus
 2. valtuutti henkilöstöjohtajan tekemään tarvittavat muutokset liitteenä olleeseen ilmoitukseen eri hakukanaviin

Esteellisyys

Pirjo Laitinen-Parkkonen

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Aluevaltuusto perusti hyvinvointialuejohtajan viran (28.4.2022 § 33). Hyvinvointialueesta annetun lain 42 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Hyvinvointialuejohtajan toimivallasta ja tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Hyvinvointialuelain 45 § mukaan hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto. Hallintosäännön (§11, §38) mukaan Henkilöstöjaoston tehtävänä on valmistella ne palvelussuhteeseen ottamiseen liittyvät asiat, joissa päätösvalta on aluehallituksella tai aluevaltuustolla.  Henkilöstöjaosto tekee hallitukselle ehdotuksen viran kelpoisuusehdoista ja hakuilmoituksesta. Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen. Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu hyvinvointialueesta annetun lain 113 §:ssä säädetyllä tavalla. Edelleen lain 5 §: n mukaan "sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. Hyvinvointialuejohtajaa ei siten ole mahdollista valita suostumusmenettelyllä, vaan jokaisen hakijan on jätettävä virallinen hakemus julkisen hakumenettelyn kautta.”

Viran täyttöä ohjaavat perustuslain 125 §:n yleiset virkanimitysperusteet ja määritellyt kelpoisuusehdot. Virkanimitysperiaatteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Yleisen käytännön mukaan taidolla tarkoitetaan koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja, kyky viittaa henkilön tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin omaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävän hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin ja koeteltu kansalaiskunto tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.

Henkilöstöjaosto käsitteli kokouksessaan (5.5.2022 §3) kelpoisuusehtoja ja muita valintaa tukevia kriteereitä sekä päätti hakuilmoituksen sisällöstä. Hakuilmoitus liitteenä. 
 

Ehdotus

Esittelijä

Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää 

 1. että, hyvinvointialuejohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana
 2. hyväksyä liitteenä olevan hakuilmoituksen ja valtuuttaa ma. henkilöstöjohtajan tekemään tarvittavat muutokset ilmoitukseen eri hakukanaviin
 3. ehdottaa aluevaltuustolle, että hyvinvointialuejohtajan kelpoisuusehdot ovat: 
 • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
 • useamman vuoden konsernitasoinen johtamiskokemus 
 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimialatuntemus 
   

Käsittely:

Pirjo Laitinen-Parkkonen poistui kokoustilasta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa esteellisenä (HallintoL 5 luku 28 § 1 kohta "asianosaisjäävi").

Henkilöstöjohtaja Monica Hostio esitteli asiaa. 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että muutettu ehdotus kuului seuraavasti:

 1. hyväksyä liitteenä olevan hakuilmoituksen ja valtuuttaa ma. henkilöstöjohtajan tekemään tarvittavat muutokset ilmoitukseen eri hakukanaviin
 2. ehdottaa aluevaltuustolle,
  • että hyvinvointialuejohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana
  • että hyvinvointialuejohtajan kelpoisuusehdot ovat:
   • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
   • useamman vuoden konsernitasoinen johtamiskokemus 
   • sosiaali- ja/tai terveydenhuollon toimialatuntemus 

Esittelijän muutettu ehdotus otettiin kokouksen päätösehdotukseksi.

Maiju Tapiolinna teki Jorma Piisisen kannattamana ehdotuksen, että hyvinvointialuejohtajan virka täytetään määräaikaisena kahdeksaksi vuodeksi:
"Esitän kahdeksan vuoden määräaikaisuutta. Tuolloin johtajan valinta osuisi aluevaltuuston toiselle vuodelle, jolloin se ei olisi aluevaltuuston aloituskauden ensimmäinen tehtävä."

Olli Savela teki ehdotuksen, että täytetään hyvinvointialuejohtajan virka kuuden vuoden määräajaksi.

Puheenjohtaja totesi, että Savelan ehdotus raukesi kannattamattomana ja että koska oli tehty myös kannatettu muutosehdotus, asiasta on äänestettävä.

Äänestys 1

JAA = esittelijän muutettu ehdotus

EI = Tapiolinnan ehdotus 8 vuoden määräaikaisesta virasta

Äänestyksen tulos: 12 JAA-ääntä, 5 EI-ääntä

Päätös

Aluehallitus päättää

 1. hyväksyä liitteenä olevan hakuilmoituksen ja valtuuttaa ma. henkilöstöjohtajan tekemään tarvittavat muutokset ilmoitukseen eri hakukanaviin
 2. ehdottaa aluevaltuustolle,
  • että hyvinvointialuejohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana
  • että hyvinvointialuejohtajan kelpoisuusehdot ovat:
   • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
   • useamman vuoden konsernitasoinen johtamiskokemus 
   • sosiaali- ja/tai terveydenhuollon toimialatuntemus 

Äänestystulokset

 • Kyllä 12 kpl 71%

  Jaakko Rainio, Annika Kokko, Tiia Lintula, Helinä Perttu, Jussi Salonen, Aila Koivunen, Virpi Räty, Heta Ravolainen-Rinne, Reija Taupila, Irma Pahlman, Arto Lindberg, Kimmo Behm

 • Ei 5 kpl 29%

  Jorma Piisinen, Taneli Kalliokoski, Olli Savela, Maiju Tapiolinna, Tarja Edry

Valmistelija

 • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 42 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Lain 45 §:n mukaan hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto. Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen. Lain 46 §:n mukaan hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyy aluehallitus.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on (28.4.2022 33 §) perustanut hyvinvointialuejohtajan viran. Henkilöstöjaosto (5.5.2022 38 §) on valmistellut kelpoisuusehtoja ja hakuilmoitusta aluehallituksen käsiteltäväksi (12.5.2022 51 §).  Aluevaltuusto päätti (19.5.2022 § 37) viran kelpoisuusehdot aluehallituksen esityksen mukaisesti siten, että yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi hyvinvointialuejohtajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja sosiaali- ja/tai terveydenhuollon toimialatuntemusta sekä useamman vuoden konsernitason johtamiskokemusta. Virka täytetään toistaiseksi. 

Hyvinvointialuejohtajan tehtävät ja toimivalta on määritetty hallintosäännön 26 §:ssä. Hallintosäännön 54§:n mukaisesti hyvinvointialuejohtajan viran julistaa haettavaksi aluehallitus. Valinnan suorittaa aluevaltuusto. Tavoitteena on, että aluevaltuusto suorittaa hyvinvointialuejohtajan valinnan virkaan viimeistään 22.9.2022 mennessä.

Hakuilmoitus on liitteenä.
 

Ehdotus

Esittelijä

 • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Aluehallitus päättää

 1. julistaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen toistaiseksi voimassa olevan hyvinvointialuejohtajan viran haettavaksi ajalla 29.7-12.8.2022 
 2. valtuuttaa virantäyttöä valmistelevan valmisteluryhmän huolehtimaan rekrytoinnin käynnistymisestä, päättämään missä hakuilmoitus julkaistaan sekä henkilöarviointiprosessista

Käsittely:

Pirjo Laitinen-Parkkonen poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisenä (HallintoL 5 luku 28 § 7 kohta "yleislausekejäävi").

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

hr-palvelut