Aluehallitus, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Jäsenten nimeäminen pelastuslaitoksen pelastuslautakuntaan

KEUHDno-2022-79

Valmistelija

 • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Vantaan ja Keravan aluevaltuusto on kokouksessaan 19.4.2022 § 40 hyväksynyt Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteisen pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on 28.4.2022 kokouksessaan § 31 osaltaan hyväksynyt Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteisen pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen. 

Yhteistoimintasopimuksen kohdassa 6 on sovittu, että Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen hallintoa varten Vantaan ja Keravan hyvinvointialuevaltuusto asettaa aina toimikaudekseen pelastuslautakunnan, joka toimii Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen alaisena lain hyvinvointialueesta (611/2021) § 54 ja 55 mukaisena hyvinvointialueiden yhteisenä toimielimenä. 

Hallintosäännöstä on tarkoitus hyväksyä pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaiset lisäykset sisältävä päivitetty versio aluevaltuuston kokouksessa 16.6.2022. 

Päivitetyn hallintosäännön 16 §:ssä on määritelty pelastuslautakunnan muodostaminen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen kohdan 6 mukaisesti seuraavasti: 
Pelastuslautakunnassa on 15 jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä 8 jäsentä tulee Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta ja 7 jäsentä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta. Jäseninä pelastuslautakunnassa voivat olla asianomaisten hyvinvointialueiden vaalikelpoiset henkilöt. Kummankin hyvinvointialueen jäsenistä sekä varajäsenistä vähintään puolet tulee olla aluevaltuuston jäseniä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsee pelastuslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsee pelastuslautakunnan jäsenistä varapuheenjohtajan.

Pelastuslautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus molempien hyvinvointialueiden aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla.

Pelastuslautakunnan tehtävät ja toimivalta

Pelastuslaitosta koskevan yhteistoimintasopimuksen 6 kohdan mukaan hyvinvointialueen pelastuslautakunta:

 • Toimii pelastuslain mukaisena monijäsenisenä pelastusviranomaisena
 • Valmistelee esityksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen hyvinvointialueiden pelastustoimen palvelutasosta hyvinvointialueitaan kuultuaan sekä tekee esityksen palvelutasopäätöksestä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle
 • Valmistelee pelastuslaitoksen talousarvio ja –suunnitelmaesityksen sekä investointisuunnitelmaesityksen Vantaan ja Keravan aluevaltuuston aikataulussa asetettujen sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti kuultuaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta
 • Valmistelee pelastuslaitoksen toimintakertomuksen ja erillistilinpäätöksen tai sitä vastaavat tiedot Vantaan ja Keravan aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuuston hyväksyttäväksi
 • Vastaa toimialallaan sisäisestä valvonnasta ja sen toteutumisen järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä huolehtii tarvittavilta osin omavalvonnasta ja sen raportoinnista molemmille hyvinvointialueille
 • Käsittelee pelastuslaitoksen viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä koskevat oikaisuvaatimukset

Päättää;

 • pelastuslaitoksen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkojen kelpoisuusvaatimusten ja nimikkeiden muuttamisesta
 • pelastuslaitoksen toimialajohtajan (pelastusjohtajan) valinnasta
 • pelastuslaitoksen toimialajohtajan avoimen viran hoitajasta ja sijaisesta sekä toimialajohtajan irtisanomisesta, virasta pidättämisestä, lomauttamisesta ja eron myöntämisestä
 • pelastuslaitoksen toiminnan kehittämisestä Vantaan ja Keravan aluevaltuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden rajoissa sekä seuraa tavoitteiden saavuttamista ja raportoi niiden saavuttamisesta molempien hyvinvointialueiden aluehallituksille
 • hyvinvointialueiden välisistä kustannusten jaosta yhteistoimintasopimuksessa määrätyin perustein
 • pelastuslaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista investointisuunnitelman perusteella
 • pelastuslaitoksen palveluhankinnoista ja urakalla teettämisestä Vantaan ja Keravan aluehallituksen antamien ohjeiden mukaisesti
 • pelastuslaitosta koskevien, sitovien päätösten ja sopimusten tekemisestä pelastuslaitoksen toiminnan käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi yhteistoimintasopimuksen periaatteiden mukaisesti
 • hankintatoimivaltaansa kuuluvan hankinnan osalta hyvinvointialueiden yhteishankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun tai kilpailutettuun hankintasopimukseen liittymisestä
 • Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokuntien kanssa tehtävistä sopimuksista ja avustusten myöntämisestä toimialaansa liittyville yhteisöille
 • pelastuslaitoksen palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista ja taksoista
 • puhevallan käyttämisestä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen koskevissa asioissa

Hyvinvointialuelain 79 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan: 

 • asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö; 
 • henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 
 • henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. 
 

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto 
1. valitsee pelastuslautakuntaan 7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudelle 2022–2025; sekä
2. valitsee jäseniksi valituista valtuutetuista pelastuslautakuntaan varapuheenjohtajan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Aluevaltuusto 16.6. sitten Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kirjaamo