Aluehallitus, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Yhtymäkokousedustajan nimeäminen HUS-yhtymän ensimmäiseen yhtymäkokoukseen

KEUHDno-2022-77

Valmistelija

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

HUS-yhtymän perussopimus on hyväksytty kaikkien jäsenten valtuustoissa voimaanpanolain (616/2021) edellyttämässä määräajassa. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi perussopimuksen omalta osaltaan kokouksessaan 28.4.2022 § 30. 

Voimaanpanolain 46 §:n mukaisesti Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin on nimettävä väliaikaiselle HUS-valmisteluryhmälle 30.6.2022 mennessä edustajansa ensimmäiseen yhtymäkokoukseen. 
Hyväksytyn perussopimuksen mukaisesti jokaista jäsentä edustaa yhtymäkokouksessa yksi edustaja. Jokaiselle edustajalle on lisäksi nimettävä henkilökohtainen varaedustaja. 

Hallintosäännön 32 §:n 11 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää

  1. nimetä yhtymäkokousedustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan HUS-yhtymän ensimmäiseen yhtymäkokoukseen. 
  2. antaa erikseen toimintaohjeen HUS-yhtymän toimielimiin nimettävistä henkilöistä yhtymäkokousedustajalle.

Käsittely:

Helinä Perttu ehdotti että yhtymäkokousedustajaksi valitaan Pirjo Laitinen-Parkkonen ja henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Helinä Perttu.

 Puheenjohtajan tiedusteltua sitä aluehallitukselta, aluehallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

Päätös

Päätettiin valita yhtymäkokousedustajaksi  ensimmäiseen yhtymäkokoukseen Pirjo Laitinen-Parkkonen ja varaedustajaksi Helinä Perttu.

Tiedoksi

hus.keskuskirjaamo(at)hus.fi