Aluehallitus, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 DigiFinland Oy:n osakemerkintä ja osakassopimuksen hyväksyminen

KEUHDno-2022-96

Valmistelija

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

DigiFinland Oy ja sen omistusrakenteen laajentaminen 

DigiFinland Oy (”DigiFinland”) on tällä hetkellä valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka kehittää ja tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tarpeisiin ja tukee toimialariippumattomasti tiedon yhteentoimivuutta ja tiedolla johtamista. DigiFinland tuottaa tällä hetkellä muun ohella Omaolo- ja Päivystysapu 116117 -palveluita, jotka ovat kansallisesti merkittäviä asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. DigiFinlandilla valmistuu vuoden 2022 aikana uusia palveluja vaiheistetusti tuotantoon. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä muiden erikseen säädettävien palvelujen ja tehtävien järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.  On tärkeää, että hyvinvointialueet tulevat valtion ohella DigiFinlandin omistajiksi ja voivat siten hyödyntää yhtiön kehittämiä ja ylläpitämiä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kansallisia digitaalisia palveluja. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut DigiFinlandin omistuspohjan laajentamista hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille 1.1.2023 lukien. Yhtiön omistajaohjaajana toimiva valtiovarainministeriö on käynyt yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön kanssa alustavat keskustelut DigiFinlandin omistusrakenteesta ja liiketoiminnasta hyvinvointialueiden väliaikaishallintojen kanssa marras-joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022. Keskusteluiden perusteella DigiFinlandilla nähdään olevan merkittävä rooli hyvinvointialueiden ja valtion yhteisenä sidosyksikkötoimijana. 

Valtiovarainvarainministeriö on sittemmin käynyt huhti-toukokuussa 2022 yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön sekä hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän kanssa neuvottelut DigiFinlandin omistuksesta ja osakassopimuksesta sekä yhtiöjärjestyksestä. Valtio on ilmoittanut olevansa valmis luopumaan vastikkeetta DigiFinlandin osakeomistuksen enemmistöstä hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän hyväksi sillä edellytyksellä, että merkittävä osa hyvinvointialueista tulee yhtiön osakkeenomistajiksi ja että valtiolla säilyy aina vähintään 33,4 prosentin omistus- ja äänivaltaosuus yhtiössä. Tällöin hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle voidaan luovuttaa yhteensä noin 66,6 % omistus- ja äänivaltaosuus yhtiössä. Tarkoitus on, että niiden kesken omistus- ja äänivaltaosuudet jakautuvat tasan, eli kaikki saavat yhtä monta osaketta ja ääntä.  Omistusjärjestelyn toteuttaminen edellyttää lisäksi eduskunnan suostumusta ja valtioneuvoston yleisistunnon päätöstä.

DigiFinlandin liiketoimintamallin pääasiallisena asiakasryhmänä ovat hankintalain mukaisen sidosyksikköaseman perusteella 1.1.2023 lukien hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä ja valtio. Sidosyksikköasema mahdollistaa yhtiön palveluiden hankkimisen niitä kilpailuttamatta. Sidosyksikköasemaan liittyvän ulosmyyntirajoituksen vuoksi muut kuin yhtiön osakkeenomistajat eivät käytännössä voi hankkia yhtiön palveluita sen jälkeen, kun edellä suunniteltu DigiFinlandin omistusjärjestely on tullut voimaan. 

Omistajiksi tulevat hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä hankkivat DigiFinlandin palveluita erikseen solmittavien palvelusopimusten nojalla. Osakeomistus ei velvoita hankkimaan yhtiön palveluita eikä rahoittamaan yhtiötä. 

Omistusjärjestelyn toteuttamista koskevan valtioneuvoston yleisistunnon päätöksen jälkeen, jos omistusjärjestelyn edellytykset täyttyvät, hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle suunnataan myöhemmin vuoden 2022 aikana osakeanti, jossa niillä on mahdollisuus merkitä vastikkeetta DigiFinlandin osakkeita. Osakeannin ehdot on esitetty liitteessä 1. Osakemerkinnän ehtona on, että osakkeiden merkitsijä sitoutuu ja allekirjoittaa liitteen 2 mukaisen osakassopimuksen.    

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää, sillä edellytyksellä, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle tarjotaan merkittäväksi DigiFinland Oy:n osakkeita:

  1. merkitä 2.893 kappaletta DigiFinland Oy:n (2859355-7) osakkeita olennaisilta osin liitteen 1 mukaisin ehdoin; 
  2. sitoutua ja allekirjoittaa yhtiön osakassopimuksen olennaisilta osin liitteen 2 mukaisin ehdoin; ja
  3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan olennaisilta osin liitteen 2 mukaisen osakassopimuksen ja liitteen 3 mukaisen osakkeiden merkintäsitoumuksen, hyväksymään merkittävien osakkeiden määrän mahdollisen muutoksen ja neuvottelemaan ja hyväksymään teknisluonteisia muutoksia liitteisiin 1–3. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

 kirjaamo.vm(at)gov.fi