Aluehallitus, kokous 8.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Hyvinvointialuejohtajan viran vastaanottaminen

KEUHDno-2022-61

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti 22.9.2022 § 64 valita hyvinvointialuejohtajan virkaan Mikko Komulaisen. Aluevaltuuston päätöksen 19.5.2022 § 37 mukaan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Valintapäätöksen mukaan virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu henkilö on esittänyt hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan.

Mikko Komulainen on ilmoittanut ottavansa viran vastaan 9.11.2022. Hän on esittänyt aluehallituksen puheenjohtajalle hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan. 

Hyvinvointialueesta annetun lain 43 §:n mukaan aluehallituksen tehtävänä on vastata aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallintosäännön 56 §:n mukaan aluevaltuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa aluehallitus.

Aluevaltuuston valintapäätös on annettu tiedoksi asianosaisille 28.9.2022 sähköisenä tiedoksiantona, joten valitusaika on päättynyt 31.10.2022. Aluevaltuuston pöytäkirja on asetettu nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille yleiseen tietoverkkoon 28.9.2022, joten valitusaika päättyy 4.11.2022.

Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamosta 31.10.2022 saadun tiedon mukaan aluevaltuuston päätöksestä on tehty kaksi aluevalitusta, joten valintapäätös ei ole lainvoimainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Helinä Perttu, helina.perttu@keusote.fi

Aluehallitus päättää

  1. että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä,
  2. todeta, että hyvinvointialuejohtajan valintaa ei voida tässä vaiheessa vahvistaa, koska päätöksestä on tehty aluevalituksia,
  3. hyväksyä, että Mikko Komulainen ottaa hyvinvointialuejohtajan viran vastaan 9.11.2022 ja että Komulainen toimii virkaa tekevänä hyvinvointialuejohtajana siihen saakka, kunnes valintapäätös on tullut lainvoimaiseksi.
  4. todeta, että kuuden kuukauden koeaika alkaa kulua viran hoidon aloittamisesta 9.11.2022 alkaen virkaa tekevänä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Mikko Komulainen