Aluevaltuusto, kokous 13.6.2024

§ 46 Eron myöntäminen Laura Alkulalle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä

KEUHDno-2024-2576

Valmistelija

 • Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Aikaisempi käsittely

Aluehallitus, 11.6.2024

Perustelut

Laura Alkula on pyytänyt eroa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä johtuen ryhmän vaihtamisesta Vihreistä SDP:hen. Pyyntö esitetty 31.5.2024.

Hyvinvointialueesta annetun lain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Hyvinvointialueesta annetun lain 80 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

 1. aluehallituksen jäsen;
 2. henkilö, joka on aluehallituksen jäsenen tai hyvinvointialuejohtajan hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
 3. henkilö, joka on hyvinvointialueen tai hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai siihen rinnastuvassa asemassa hyvinvointialueen määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä;
 4. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen.

Hyvinvointialueesta annetun lain 78 §:n mukaan vaalikelpoinen aluehallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

 1. välittömästi aluehallituksen alaisena toimiva hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;
 2. hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka toimii 1 kohdassa tarkoitettuun tehtävään rinnastuvassa tehtävässä;
 3. hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa aluehallituksen käsiteltäviksi tulevien asioiden valmistelusta;
 4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle aluehallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisella hyvinvointialueella huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa sen edunvalvonnasta.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan hyvinvointialueen toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. 

Tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2022-2025 on seuraava:

 

Varsinainen jäsen     Henkilökohtainen varajäsen
Matti Korkiakoski   Juha Virkki
Sara Peltola   Mari Vesa
Petri Ovaska  Anton Hietsilta
Heli Ronkanen  Rita Kostama
Maarit Hemmilä  Jarmo Mäkinen
Harri Lepolahti    Päivö Kuusisto
Marja-Leena Sandelin  Christina Kalenius
Hannu Lakee   Jari Räsänen
Marja-Leena Laine   Millamaria Aro
Laura Alkula   Marjukka Ylitolonen
Pekka Kuusela  Seppo Rantanen

Ehdotus

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Laura Alkulalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
 2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan

Tiedoksi

eronnut henkilö ja valittu

 

***********************************

Aluevaltuusto 13.6.2024

 

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Laura Alkulalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
 2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan.

Käsittely:

Tiia Lintula ehdotti että Mari Vesa valitaan Laura Alkulan tilalle.

Päätös

Aluevaltuusto päätti:

 1. myöntää Laura Alkulalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
 2. valita hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Mari Vesan tarkastuslautakuntaan.

Tiedoksi

eronnut henkilö ja valittu