Aluevaltuusto, kokous 13.6.2024

§ 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouskutsu on lähetettävä hallintosäännön 107 §:n mukaan vähintään kuusi (6) päivää ennen aluevaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava hyvinvointialueen verkkosivuilla. 

Kutsu valtuutetuille on toimitettu 7.6.2024 ja esityslista on julkaistu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla 7.6.2024.

Aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Laki hyvinvointialueesta 108 § 1 momentti)

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.