Aluevaltuusto, kokous 13.6.2024

§ 42 Tilintarkastuskertomus 2023, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

KEUHDno-2023-1999

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Aikaisempi käsittely:

Rahoitus- ja talousjaosto, kokous 21.3.2024

KEUHDno-2023-1999

Valmistelija

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi
Perustelut
Lainsäädäntö

Hyvinvointialuelain 117 §:n mukaan aluehallituksen on laadittava tilikaudelta (kalenterivuosi) tilinpäätös tilinpäätöstilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Aluehallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen aluevaltuuston käsiteltäväksi. Aluevaltuuston on käsiteltävä tilipäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Hyvinvointialuelain 117 §:n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva hyvinvointialueen tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat aluehallituksen jäsenet sekä hyvinvointialuejohtaja.

Hyvinvointialuelain 118 §:n mukaan sellaisen hyvinvointialueen, joka tytäryhteisöineen muodostaa konsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin hyvinvointialueen tilinpäätös.

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Hyvinvointiyhtymän tilinpäätös sekä hyvinvointialueiden tai hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän yhteisessä määräysvallassa olevan yhtiön tilinpäätös yhdistellään hyvinvointialueen konsernitilinpäätökseen. Tämä koskee myös hyvinvointialueiden ja kuntien yhteisessä määärysvallassa olevaa yhtiötä sekä hyvinvointialueiden ja valtion yhteisessä määräysvallassa olevaa yhtiötä.

Hyvinvointialuelain 119 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys aluevaltuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista hyvinvointialueen ja konsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi hyvinvointialueen tai konsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Lisäksi on esitettävä selvitys hyvinvointialueen ottamien pitkäaikaisten lainojen lisäyksistä ja investoinneista.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan ja talouden toteutuminen vuonna 2023

Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat

Aluevaltuusto päätti vuoden 2023 talousarviosta 8.12.2022 § 85. Talousarviota muutettiin vuoden aikana kerran, 9.11.2023 § 57. Alkuperäisessä talousarviossa alijäämäksi arvioitiin 65,7 Me ja muutetussa talousarviossa 59,0 Me.

Hyvinvointialueen toimintakulut olivat n. 934,5 Me vuonna 2023. Tästä oman palvelutuotannon osuus oli 630,5 Me, erikoissairaanhoidon 287,8 Me ja pelastustoimen 16,3 Me. Toimintatuottoja kertyi n. 104,8 Me, joten toimintakate vuonna 2023 oli n. -827,5 Me. Valtion rahoitus oli 764,7 Me, joten tilikauden tulos rahoitustuottojen ja -kulujen sekä poistojen jälkeen oli -66,6 Me. Lainsäädännön mukaan tilikaudella 2023 syntynyt alijäämä on katettava vuoden 2026 loppuun mennessä. Hyvinvointialueella on valmisteltu tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa, joka tuodaan aluevaltuuston päätettäväksi 4.4.2024. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteillä talouden tasapainotila saavutetaan lainsäädännön edellyttämässä aikataulussa.

Oma palvelutuotanto

Omassa palvelutuotannossa toimintakate toteutui lähes 7,6 Me muutettua talousarviota parempana. Asiakasmaksutuotot oli arvioitu varovaisuuden periaatteella ja niitä kertyi arvioitua enemmän. Tuottojen ylitykseen vaikuttaa myös hankkeet, mutta hankkeissa toimintakulut ylittyivät myös, joten niillä ei ole toimintakatevaikutusta. Toimintakulut alittuivat n. 1,5 Me:lla. Palvelujen ostoissa oli ylitystä ja asiakaspalvelujen ostoihin käytettiin n. 4,9 Me muutettua talousarviota enemmän. Henkilöstön saatavuusongelmat pakottivat työvoiman vuokraukseen ja lääkäripalvelujen ostoon ja nämä ylittyivät yhteensä n. 8 Me:lla muutettuun talousarvioon verrattuna. Henkilöstökulujen alitus kompensoi jonkin verran työvoiman vuokrauksen ylittymistä. Toimitilojen vuokrakustannukset alittivat muutetun talousarvion n. 1,5 Me:lla.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon toimintakate oli n. 15,1 Me muutettua talousarviota heikompi. Kirjanpitolautakunta antoi 20.12.2023 lausunnon HUS-yhtymän alijäämän kirjaamisesta Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kirjanpitoon. Lausunnon mukaan Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin tulee kirjata kirjanpitoonsa osuus HUS-yhtymän alijäämästä. HUS-yhtymän vuosien 2022 ja 2023 yhteenlaskettu alijäämä oli n. 111,2 Me. Hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin osuudet määriteltiin toteutuneen palvelujen käytön suhteessa ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus alijäämästä oli n. 14,6 Me. Suurin osa erikoissairaanhoidon ylityksestä johtuu siis velvoitteesta kirjata osuus HUSin alijäämästä pakolliseksi varaukseksi. 

Aluevaltuusto myönsi 7.3.2024 § 11 ylitysoikeuden erikoissairaanhoidon vuoden 2023 muutettuun talousarvioon.

Pelastustoimi

Pelastustoimen muutetun talousarvion mukainen toimintakate on -16,5 Me. Toimintakate toteutui kuitenkin n. 0,2 Me muutettua talousarviota parempana.

Valtion rahoitus

Alkuperäisessä talousarviossa valtion rahoitukseksi arvioitiin valtiovarainministeriön syksyllä 2022 julkaiseman rahoituslaskelman perusteella 734,8 Me. Talousarviota tehtäessä oli tiedossa, että rahoitusta tullaan tarkastamaan vuoden 2023 aikana, kun kuntien vuoden 2022 sote-kustannukset ovat selvillä. Lokakuussa 2023 saatiin uusi rahoituslaskelma, jonka mukaan valtion rahoitus on 764,9 Me eli rahoituksen korjauksen kertaerä oli n. 30 Me. Vuoden 2023 talousarviomuutos perustui lokakuun laskelmaan. Marraskuun lopulla tuli vielä uusi rahoituslaskelma, jonka mukaan vuoden 2023 lopullinen rahoitus oli n. 764,7 Me.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoituskuluja kertyi -tuottoja enemmän ja netto oli n. -0,2 Me. Toteutuma oli lähes kaksinkertainen talousarviossa arvioituun verrattuna. Hyvinvointialue ei ottanut pitkäaikaista lainaa, mutta maksuvalmiuden turvaamiseksi jouduttiin käyttämään tilapäisrahoitusta ja näistä kertyi korkokuluja merkittävästi enemmän kuin oli arvioitu. Viivästyskorkoja kirjattiin n. 61.000 euroa.

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaisia poistoja kirjattiin lähes 3,6 Me. Sosiaalitaito Oy:n toiminta päättyi 31.12.2023, jonka vuoksi yhtiön osakkeiden arvo, 32.000 euroa, kirjattiin arvonalentumisiin.

 

Investointiosa

Vuoden 2023 talousarviossa investointien kokonaismääräksi arvioitiin 9,9 Me, josta suurin osa oli ICT-investointeja. Investoinnit toteutuivat hieman arviota pienempinä ja investoinnit olivat yhteensä 9,2 Me. Suurin osa investoinneista kohdistui tietokoneohjelmistoihin (n. 7 Me) ja niistä suurin yksittäinen hanke oli uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehitys (2,9 Me). Tämän seurauksena hyvinvointialueelle luotiin yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Muita merkittäviä hankkeita olivat tietojohtamisen projektit, jotka loivat perustan tietojohtamiselle sekä järjestäjän että tuottajan näkökulmasta. Hallinnon järjestelmien kehittämisen myötä yhtenäistettiin ja parannettiin käytössä olevia järjestelmiä.

Muihin pitkävaikutteisiin menoihin käytettiin yhteensä n. 2,1 Me ja näihin kuuluivat mm. palvelunhallinnan kehittämishankkeet, jotka paransivat asiakaspalvelua ja tehostivat tukipalveluita.

Koneisiin ja kalustoon investoitiin n. 0,3 Me, joka kattoi palvelinpäivitykset ja infrastruktuuriin kohdistuvat muutokset. Lisäksi investoitiin kiinteistöjen turvatekniikan päivittämiseen.

Vuoden aikana osakkeisiin ja osuuksiin kirjattiin Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n osakkeiden osto sekä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakemerkintä. Nämä olivat yhteensä 74.000 euroa.

Rahoitusosa

Hyvinvointialueelle oli myönnetty vuodelle 2023 lainanottovaltuutta 162,4 Me. Hyvinvointialue ei kuitenkaan ottanut pitkäaikaista lainaa investointien rahoittamiseen. Lyhytaikaista lainaa jouduttiin käyttämään maksuvalmiuden turvaamiseksi ja tilinpäätöshetkellä 31.12.2023 lyhytaikaistan lainaa oli 47,5 Me.

Konsernitilinpäätös

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhteisö Uudenmaan työterveys Oy, hyvinvointiyhtymä HUS-yhtymä, osakkuusyhteisö Uudenmaan Vammaispalvelut Oy sekä ns. yhteisessä määräysvallassa olevat yhtiöt Oy Apotti Ab, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy, DigiFinland Oy sekä Maakuntien tilakeskus Oy.

Konsernin toimintatuotot olivat 395,3 Me, toimintakulut -1,2 mrd. euroa, osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 0,5 Me ja toimintakate -809,5 Me. Konsernin tilikauden tulos oli -64,8 Me ja tilikauden alijäämä oli 64,9 Me.

Päätösehdotus
Esittelijä

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi
Rahoitus- ja talousjaosto päättää

 • merkitä tiedoksi vuoden 2023 tilinpäätöksen
 • esittää aluehallitukselle, että aluehallitus päättää
 • esittää aluevaltuustolle, että tilikauden alijäämä 66.629.589,80 euroa siirretään taseeseen omaan pääomaan yli-/alijäämätilille
 • allekirjoittaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi
 • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi
 • oikeuttaa rahoitus- ja talousjohtajan tekemään tilinpäätöksen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia

Päästös

Hyväksytiin esityksen mukaan

 

Ehdotus

Esittelijä

Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Aluehallitus päättää

 • esittää aluevaltuustolle, että tilikauden alijäämä 66.629.589,80 euroa siirretään taseeseen omaan pääomaan yli-/alijäämätilille
 • allekirjoittaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi
 • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi
 • oikeuttaa rahoitus- ja talousjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia

Käsittely:

Rahoitus- ja talousjohtaja ja palvelujohtajat pitivät asiaesittelyn.

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

Aikaisempi käsittely
Tarkastuslautakunta, 15.5.2024

Perustelut

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta 2023. Tarkastuslautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen aluevaltuustolle tiedoksi ja toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Korkiakoski, matti.v.korkiakoski@gmail.com

Tarkastuslautakunta ehdottaa, että:

 1. Aluevaltuusto päättää merkitä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi.
 2. Vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytään ja
 3. Hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta. 1.1.2023–31.12.2023.
   

Päätös

Päätettiin siirtää käsittely seuraavaan kokoukseen.

*****************************

Aikaisempi käsittely
Tarkastuslautakunta, 22.5.2024

Perustelut

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta 2023. Tarkastuslautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen aluevaltuustolle tiedoksi ja toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Korkiakoski, matti.v.korkiakoski@gmail.com

Tarkastuslautakunta ehdottaa, että:

 1. Aluevaltuusto päättää merkitä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi.
 2. Vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytään ja
 3. Hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta. 1.1.2023–31.12.2023.
   

Päätös

Päätettiin siirtää käsittely seuraavaan kokoukseen.

*****************************

Tarkastuslautakunta, 30.5.2024

Ehdotus

Esittelijä

Matti Korkiakoski, matti.v.korkiakoski@gmail.com

Tarkastuslautakunta päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että:

 1. Aluevaltuusto päättää merkitä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi.
 2. Vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytään ja
 3. Hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta. 1.1.2023–31.12.2023.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

  

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää:

 1. merkitä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi
 2. hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätöksen ja
 3. myöntää vastuuvapauden Hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta.1.1.2023–31.12.2023.

 

Kokouskäsittely:

Vt. hyvinvointialuejohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä, rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia ja palvelujohtajat Susanna Pitkänen, Mari Patronen ja Sirkku Pekkarinen-Keto pitivät asiasta alustuksen.

Pykälän käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 17.49-18.01.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.