Aluevaltuusto, kokous 13.6.2024

§ 47 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Asumispäivystysyksikön perustaminen omana tuotantona Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

KEUHDno-2023-2133

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Pirjo Komulainen jätti SDP:n valtuustoryhmän aloiteen "Asumispäivystysyksikön perustaminen omana tuotantona Keski-Uudenmaan hyvinvointialuelle" aluevaltuuston kokouksessa 25.5.2023.

Aluevaltuusto merkitsee valtuustoaloitteet tiedoksi ja päättää lähettää ne aluehallituksen käsiteltäväksi. 
 

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Komulainen, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen valmisteltavaksi.

Käsittely:

Esittelijä muutti ehdotustaan siten että asia lähetetään valmisteltavaksi Integraatiojohtajalle.

Päätös

Aluehallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen valmisteltavaksi integraatiojohtajalle.

Valmistelija

Sirkku Pekkarinen-Keto, palvelujohtaja, sirkku.pekkarinen-keto@keusote.fi

Perustelut

SDP:n valtuustoryhmä teki Pirjo Komulaisen valmistelemana valtuustoaloitteen 25.5.2023 Asumispäivystysyksikön perustamisesta omana tuotantona Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella. Aloitteen mukaan asumispäivystysyksikkö voisi myös sisältää päivätoimintakeskuksen.
Vastauksena valtuustoaloitteeseen tuomme esille 3 vaihtoehtoista ratkaisua ja niiden toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset.

Käsitteiden määrittelyä

Valtuustoaloitteen vastauksen ymmärtämiseksi on hyvä tuoda esille vastauksessa esiin tulevat keskeiset käsitteet. 

 • Asunnoton on henkilö, jolla ei ole omaa asuntoa ja joka elää asunnon puutteen vuoksi:
  • ulkona
  • porrashuoneissa 
  • ensisuojissa
  • asuntoloissa 
  • majoitusliikkeissä
  • kuntouttavissa yksiköissä
  • sairaaloissa
  • muissa laitoksissa
  • tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona
 • Asumispäivystysyksikkö 
  • yöaikaista/lyhytaikaista kriisimajoittamista
  • vahva ammatillinen ohjaus, tuki ja neuvonta
  • mahdollisuus peseytymiseen ja pyykinpesuun
  • mahdollisuus ateriointiin
  • palveluntarpeen arviointia
  • asiakas voi tulla itse tai jonkin tahon ohjaamana
 • Tilapäismajoitus (käytetään myös nimeä ensisuojapalvelu)
  • Kriisitilanteessa käytettävä lyhytaikainen asuttamisvaihtoehto, joka perustuu aikuissosiaalityössä tehtyyn palvelutarpeen arvioon tai kiireellisessä tilanteessa arvioon tilapäismajoittamisen tarpeesta

 

 • Päihteet salliva asuminen
  • Asumispalvelua hankalasti asutettaville asiakkaille, jotka eivät pysty sitoutumaan päihteettömyyteen ja kiinnittyvät huonosti muihin palveluihin. Asiakkaat ovat usein samaan aikaan monien palvelujen käyttäjiä. Ohjausta ja tukea asumiseen, arkeen ja terveydenhoitoon.
  • Asiakas tulee palvelutarpeen arvioinnin perustella ohjattuna
 • Päiväkeskuspalvelu
  • Sosiaalihuoltolain 24 b §:n mukaan (L:lla 1280/2022 lisätty 24 b §, joka tuli voimaan 1.7.2023) hyvinvointialueen on järjestettävä päihteitä ongelmallisesti käyttäville henkilöille päiväkeskuspalvelua, jossa perustarpeisiin vastaamisen lisäksi tarjotaan sosiaaliohjausta. Palvelua tulee järjestää myös päihtyneille ja siinä on oikeus asioida nimettömänä. Päiväkeskus on päihdetyön erityispalvelua.
  • Keusotessa päiväkeskuspalvelu on tällä hetkellä järjestetty ostopalveluna Järvenpäässä asumispalveluyksikkö Wäylän yhteydessä. Ostopalvelusopimus on voimassa vuoteen 2027 saakka. 


Asunnottomien majoittamisen tilanne vuonna 2023 ja Toimari ry:n toiminnan lopettamisen ennakkovaikutusten arviointi

Hyvinkään Toimari ry, joka aiemmin majoitti asunnottomia Keusoten alueella (asuntola, päiväkeskus ja ensisuoja sekä sopimus Keusoten kanssa kuntouttavasta työtoiminnasta), lopetti toimintansa 30.6.2023. Keusoten alueella ei ole toista ensisuojapalveluntuottajaa.

5.6.2023 Keusotessa valmistui Toimari ry:n toiminnan lopettamiseen liittyvä vaikutusten ennakkoarviointi, jonka sisältöä raportoidaan tässä valtuustoaloitteen vastauksessa keskeisiltä osin.

Vuoden 2023 ensimmäisen 5 kuukauden aikana Toimarin ensisuojassa yöpyi 41 henkilöä, joista 27 oli Keusoten alueelta. Yöpymisvuorokausia on ko. ajankohtana 473 kpl, keskimäärin 3 yöpyjää/ yö.

Ensisuojapalvelu ei ole lakisääteistä palvelua. Ensisuojapalvelu on kuitenkin monille heikoimmassa asemassa oleville lähes ainoa palvelu. Asiakkaat eivät välttämättä ole enää edes sosiaalityön asiakkaita. Ensisuojapalvelu takaa sen, että asiakkailla on edes jokin kontakti palvelujärjestelmään ja tarvittaessa ohjaus muihin palveluihin esimerkiksi terveys- ja asumisasioissa. Asiakkaat eivät useimmissa tapauksissa enää aktiivisesti itse käytä palveluita ja ovat pudonneet palvelujen ulkopuolelle. 

Ensisuojan puuttuminen poistaa asunnottomilta mahdollisuuden pestä pyykkiä ja heikentää merkittävästi kohderyhmän ravitsemusta (ensisuojan aamupala saattaa olla päivän ainoa ateria) ja terveydenhuollon kontakteja. Ensisuojan puuttumisella on vaikutuksia terveyteen ja se lisää todennäköisesti asunnottomien ennenaikaisia kuolemia. Muita vaikutuksia ovat seuraavat: Asunnottomien "viimesijainen yösija" katoaa, lisää muiden asumispalvelujen kuten tilapäismajoituksen käyttöä/tarvetta, vaikeuttaa sosiaalityön mahdollisuuksia sijoittaa asiakkaita hätämajoitukseen, aikaistaa raskaampien asumispalvelujen tarpeen kasvua, lisää todennäköisesti terveydenhuollon avo- ja vastaanottopalvelujen käyttöä  (TEPASA), lisää todennäköisesti pitkittyviä vuodeosastojaksoja asiakasryhmän osalta (TEPASA), aikaistaa todennäköisesti jatkuvan palvelutarpeen kasvua (IKVA) ja vaikeuttaa seurakunnan työtä asunnottomien parissa merkittävästi, kasvattaa välillisiä kustannuksia asunnottomuuden hoidosta.

Muiden toimijoiden toimintaan ensisuojan puuttumisella on seuraavat vaikutukset: lisää todennäköisesti poliisin tehtäviä, poliisilta katoaa paikka, johon tuoda asiakkaita, lisää todennäköisesti sairaankuljetuksen tehtäviä, sairaankuljetukselta katoaa paikka, johon tuoda asiakkaita, vaikeuttaa aikuissosiaalityön ja Sokrin (sosiaali- ja kriisipäivystys) mahdollisuuksia sijoittaa hätämajoitukseen asiakkaita. Hoitamattomana asiakasryhmä näkyy katukuvassa.

Toimarin asuntolassa oli 1.1.-31.5.2023 yöpymisvuorokausia kuukausittain 412–575 vrk ja 1.6.2023 asuntolassa asui 14 asukasta. Asuntolan toiminta oli vain pieneltä osin Keusoten hankkimaa palvelua. Asuntolaan sijoitettiin ajoittain yksittäisiä asiakkaita tilapäismajoitukseen. Asiakkaat olivat itsenäisessä vuokrasuhteessa palveluntuottajaan. Asiakkaat eivät olleet kaikilta osin mahdollisia raskaampien asumispalvelujen käyttäjiä (vrt. asumispalvelujen kriteerit)
Hyvinkäältä/ Keusoten alueelta poistui keväällä 2023 toinenkin asuntolapalvelun tuottaja Hyvinkään Mäntylä. Yhteensä näiden lopettamispäätösten vaikutus on – 48 asiakasasumispaikkaa.

Asuntolatoiminnan lopettamisen arvioitiin vaikeuttavan asunnon saamista Keusoten alueella ja lisäävän asunnottomuutta. Sen arvioitiin hankaloittavan entisestään tilapäismajoittamisen paikkojen löytämistä asiakkaille sosiaalityössä (tilanne on ollut vaikea ennen Toimarin lopettamispäätöstäkin)
Tilapäismajoittamisen saatavuusongelmat aiheuttavat painetta raskaampiin asumispalveluihin. Sen arvioitiin nostavan raskaampien asumispalveluiden kustannuksia ostopalveluissa ja lisäävän toimeentulotukimenoja ja tilapäismajoittamisen kustannuksia. Asuntolatoiminnan puuttumisen ennakoitiin lisäävän asunnottomuutta Keusoten alueella.

Sosiaalisen kuntoutuksen käytössä on ollut kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita Toimarissa. Nuo paikat eivät jatkossa enää ole käytettävissä.
Toimarin toiminnan loppumisen jälkeen ensisuojapalvelu on ostettu Sininauhaliitolta ja toiminta sijoittuu Keravan kaupungin alueelle. Sopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.

Toiminnan järjestämisen 3 erilaista vaihtoehtoa tulevaisuudessa

Ensisuojapalvelun järjestämiseksi omana tuotantona on kolme erilaista vaihtoehtoa. 

 1. Asumispäivystys yöaikaisena kriisimajoittamisena
 2. Asumispäivystys yöaikaisena kriisimajoittamisena + päiväkeskus
 3. Asumispäivystys yöaikaisena kriisimajoittamisena + päiväkeskus + päihteet salliva asuminen

Eri vaihtoehtojen kohdalla selvitämme mm. asumispäivystysyksikön tarvetta, kustannuksia, vaikutuksia asiakkaiden palvelupolkuun, toiminnan vaikuttavuutta, vaikutuksia muiden palveluiden käyttöön, mm. tilapäismajoituksen käyttämiseen, asumispalveluiden tarpeeseen ja terveydenhuoltopalveluiden tarpeeseen.

Valtuustoaloitteessa toivottiin toiminnan pitävän sisällään ensisuojan toiminnan elementit, mutta sisältävän vahvemman sosiaalityön ja –ohjauksen, palvelutarpeen arvioinnin sekä yhteyden muihin palveluihin. Tämä vastaisikin nykyistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin, saattaisi alentaa asunnottomuuden kokonaiskustannuksia ja säästäisi arvion mukaan työkuormaa muissa toiminnoissa. Välittömät kustannukset kuitenkin nousisivat nykyisestä. Ensisuojatoimintaa ei välttämättä ole kustannustehokasta järjestää yksittäisenä toimintana, se olisi pieni ja haavoittuva yksikkö/toiminta yksittäin toteutettuna. Olisi myös hyvä löytää synergiaetuja palveluita yhdistäen kustannustehokkuuden parantamiseksi

Vaihtoehto 1: Asumispäivystysyksikön toiminta (8–10 paikkaa)

Toiminta-ajatus:

 • Aukiolo klo 21–08
 • Yöaikaista kriisimajoittamista turvallisessa ympäristössä, jossa on mahdollisuus peseytymiseen ja pyykinpesuun sekä ateriointiin. 
 • Ohjausta ja tukea asumiseen, arkeen ja terveydenhoitoon
 • Palveluntarpeen arviointia
 • Asiakas voi tulla itse tai jonkin tahon ohjaamana

Kohderyhmä: 

 • Täysi-ikäiset asunnottomat henkilöt ja henkilöt, jotka tarvitsevat lyhytaikaista ja kiireellistä apua, eikä heillä ole paikkaa, minne mennä. Asiakas voi tulla myös päihtyneenä.

Tilatarve: n. 150–230 m²

 • Asiakaspaikat 
  • 8–10 paikkaa 1-2 hengen huoneissa 
  • WC- ja peseytymistilat huonekohtaiset/ yhteiset
 • Yhteiset tilat
  • Ruokailutila
  • Keittiötila aamu- ja iltapalan valmistusta varten
  • Pyykinpesumahdollisuus
  • Ensisuojassa tiloja kohtaan ei ole sääntelyä, koska palvelu ei ole SHL:n (sosiaalihuoltolain mukaista) palvelua.

Henkilöstötarve:
 AVI:lta (aluehallintovirasto) 19.12.23 saadun vastauksen mukaan palvelu tulkitaan majoituspalveluksi.

 • 6 henkilöä
  • 3 lähihoitaja
  • 3 muu henkilöstö/turvallisuusalan henkilö
  • Esihenkilö; 25 % työpanos Miepän (mielenterveys- ja päihdepalvelut) omista asumispalveluista 
  • tarvittaessa tavoitettava vartijapalvelu

Merkittävimmät kustannukset

 • Henkilöstökustannukset                                                   379 058 € / v
 • Tilakustannukset                                                                72 288 € / v
 • Elintarvikekustannukset                                                     15 000 € / v 
 • Vartijapalvelu tarvittaessa                                                  25 000 € / v
 • Muut kulut (arvioitu 5 % kokonaiskuluista)                        24 567 € / v                

Merkittävimmät kustannukset yhteensä                                     515 913 € / v
 + perustamiskustannukset

Merkittävimmät säästöt

 • Nykyinen ensisuojapalvelu                                            204 000 € / v
 • Kokonaiskustannusvaikutus                                        - 311 913 € / v


Vaihtoehto 2: Asumispäivystys yöaikaisena kriisimajoittamisena + päiväkeskus

Toiminta pitää sisällään ensisuojan toiminnan elementit, mutta sisältää nykyistä ensisuojaa vahvemman sosiaalityön ja -ohjauksen, palvelutarpeen arvioinnin sekä yhteyden muihin palveluihin. Vaihtoehto vastaisi nykyistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin, päiväkeskus täydentää palvelua ja malli säästäisi arvion mukaan työkuormaa muista toiminnoista.

Kustannukset nousevat (välittömät kustannukset), ei välttämättä kustannustehokasta järjestää yksittäisenä toimintana, pieni ja haavoittuva yksikkö/toiminta yksittäin toteutettuna. Olisi hyvä löytää enemmän synergiaetuja palveluita yhdistäen kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Toiminta-ajatus ensisuojalla ja päiväkeskuksella yhdistettynä

 • Aukiolo klo 21–08
 • Yöaikaista kriisimajoittamista turvallisessa ympäristössä, jossa on mahdollisuus peseytymiseen ja pyykinpesuun sekä ateriointiin. 
 • Ohjausta ja tukea asumiseen, arkeen ja terveydenhoitoon
 • Palveluntarpeen arviointia
 • Asiakas voi tulla itse tai jonkin tahon ohjaamana
 • Sosiaaliohjausta ja tukea asumiseen, arkeen sekä terveydenhoitoon
 • Palveluntarpeen arviointia
 • Vastaa asiakkaiden perustarpeisiin

Kohderyhmä: 

 • Täysi-ikäiset asunnottomat henkilöt ja henkilöt, jotka tarvitsevat lyhytaikaista ja kiireellistä apua, eikä heillä ole paikkaa, minne mennä. Asiakas voi tulla myös päihtyneenä.
 • Haastavassa elämäntilanteessa olevat päihteiden käyttäjät sekä ohjausta ja tukea tarvitsevat muut henkilöt
 • Asiakas voi tulla myös päihtyneenä 
 • Asiakas voi asioida myös nimettömänä

Asumispäivystysyksikön ja päiväkeskuksen tilatarve

 • Tilatarve min.150-230 m² + päiväkeskus
 • Asiakaspaikat 
  • 8–10 paikkaa 1-2- hengen huoneissa 
  • WC- ja peseytymistilat huonekohtaiset/ yhteiset
 • Yhteiset tilat
  • Päiväkeskus
  • Ruokailutila
  • Keittiötila aamu- ja iltapalan valmistusta varten
  • Pyykinpesumahdollisuus
 • 6 henkilöä
  • 3 lähihoitaja
  • 2 muu henkilöstö
  • 1 sosiaaliohjaaja
  • Esihenkilö 25 % Miepän omista asumispalveluista
  • tarvittaessa tavoitettava vartijapalvelu

Merkittävimmät kustannukset

 • Henkilöstökustannukset                                                     355 889 € / v
 • Tilakustannukset                                                                  93 460 € / v
 • Elintarvikekustannukset                                                        25 000 €/ v                        
 • Vartijapalvelu tarvittaessa                                                     25 000 €/ v
 • Muut kulut (arvioitu 5 % kokonaiskuluista)                           24 967 € / v                

Kokonaiskustannusarvio yhteensä                                                  524 316 € / v

Merkittävimmät säästöt muista palveluista

 • Nykyinen ensisuojapalvelu                                              204 000 € / v
 • Päiväkeskustoiminta (vuodesta 2028 alk.)                      120 000 € / v

Kokonaiskustannusvaikutus
vuosina 2025-2027                                                                  - 320 316 € / v
vuodesta 2028 alkaen                                                             - 200 316 € / v

Vaihtoehto 3: Asumispäivystys yöaikaisena kriisimajoittamisena + Päiväkeskus
+ Tilapäismajoitus + Päihteet salliva asuminen

Yhdistelmäpalvelu omana tuotantona ja samassa yksikössä

 • Asumispäivystys (8 paikkaa)
 • Tilapäismajoitus (8 paikkaa)
 • Päihteet sallivaa asumispalvelua (14 paikkaa)
 • Päiväkeskus

Nykyaikainen palvelumalli (käytössä mm. Lahdessa), on vaikuttavaa palvelua tuottava kokonaisuus. Iso osa palveluketjusta on omaa tuotantoa (palvelupolun hallinta). Malli säästää merkittävästi kustannuksia mm. ostopalveluista. Miepässä on osaaminen vastaavan yksikön johtamisesta. Malli vähentäisi työkuormaa muista toiminnoista (Sokri, Tepasa, sosiaalityö, poliisi, ensihoito, asiakasohjaus). Yksiköllä on hyvä olla vahva yhteys muihin palveluihin.

Toiminta-ajatus:

 • Aukiolo klo 21–08
 • Yöaikaista kriisimajoittamista turvallisessa ympäristössä, jossa on mahdollisuus peseytymiseen ja pyykinpesuun sekä ateriointiin. 
 • Ohjausta ja tukea asumiseen, arkeen ja terveydenhoitoon
 • Palveluntarpeen arviointia
 • Asiakas voi tulla itse, jonkin tahon ohjaamana tai palvelutarpeen arvioinnin perustella ohjattuna
 • Asumispalvelua hankalasti asutettaville asiakkaille, jotka eivät pysty sitoutumaan päihteettömyyteen ja kiinnittyvät huonosti muihin palveluihin. Asiakkaat ovat usein samaan aikaan monien palvelujen käyttäjiä Ohjausta ja tukea asumiseen, arkeen ja terveydenhoitoon

Kohderyhmä: 

 • Täysi-ikäiset asunnottomat henkilöt ja henkilöt, jotka tarvitsevat lyhytaikaista ja kiireellistä apua, eikä heillä ole paikkaa, minne mennä. 
 • Täysi-ikäiset asunnottomat tai asunnottomuusuhan alla olevat henkilö, jotka asuvat tai oleskelevat Keusoten alueen kunnissa
 • Asiakas voi tulla myös päihtyneenä.

Yhdistelmäpalvelun tilatarve

 • Asumispäivystys: 150–230 m² 
  • 8–10 paikkaa 1–2- hengen huoneissa asumispäivystyksessä
  • WC- ja peseytymistilat huonekohtaiset/ yhteiset

Lisäksi tarvittavat yhteiset/yksikkökohtaiset tilat

 • Ruokailutila
 • Keittiötila
 • Pyykinpesumahdollisuus
 • Muut yhteiset tilat?

15 henkilöä

 • 8 lähihoitaja 
 • 3 sosiaaliohjaaja 
 • 2 sairaanhoitaja
 • Kokemusasiantuntija 70 %
 • Esihenkilö 

Merkittävimmät kustannukset

 • Henkilöstökustannukset                                                     951 838 € / v
 • Tilakustannukset                                                                280 380 € / v
 • Elintarvikekustannukset                                                      25 000 € / v                                     
 • Vartijapalvelu tarvittaessa                                                   38 325 € / v

Muut kulut (arvioitu 5 % kokonaiskuluista)                                    64 777 € / v                
Kokonaiskustannusarvio yhteensä                                          1 360 320 € / v

Kokonaiskustannusvaikutus

 • Nykyinen ensisuojapalvelu                                               204 000 € / v
 • Tilapäismajoittamisen ostot (10)                                      273 750 € / v
 • Päihteet sallivan asumisen ostot (14)                           1 008 000 € / v
 • Päiväkeskustoiminta (vuodesta 2028 alk.)                      120 000 € / v 

Kokonaiskustannusvaikutus
vuosina 2025-2027                                                                  + 125 430 € / v
vuodesta 2028                                                                         + 245 430 € / v

Ehdotus palvelun sijoittumisesta organisaatiossa
Toiminta esitetään sijoitettavaksi Mielan palvelualueelle, MIepän tulosalueelle mielenterveys- ja päihdepalveluiden omien asumispalveluiden yhteyteen.

Välillisiä vaikutuksia

 • Terveydenhuollon kustannuksiin ja työaikaan
 • Sosiaalipalvelujen kustannuksiin ja työaikaan
 • Säästyvä työaika muissa palveluissa 
 • Muiden yhteiskunnan palvelujen kuormitus laskee asiakasryhmän osalta

Edellä on esitelty kolme vaihtoehtoista ratkaisua asunnottomien ja asumisen tukea tarvitsevien henkilöiden majoittamiseen ja päiväkeskustoimintaan. Mikäli Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ei ole valmis perustamaan asumispäivystysyksikköä omana toimintana, ostopalvelusopimusta Sininauhaliiton kanssa ensisuojatoiminnasta voinee jatkaa myös vuoden 2024 jälkeen. Uusia tiloja omalle asumispäivystysyksikölle ei ole tiedossa ja toimintaa ei ole nykyisissä tiloissa järjestettävissä. Uusien tilojen hankkiminen vaikuttaisi investointisuunnitelmaan ja lainanottovaltuuteen. Tätä tarvetta ei tällä hetkellä ole mukana Keusoten investointisuunnitelmassa.

Ehdotus

Esittelijä

Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että se päättää

 1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
 2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

 • Sirkku Pekkarinen-Keto, palvelujohtaja, sirkku.pekkarinen-keto@keusote.fi

Perustelut

   

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää

 1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
 2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi

 

Käsittely:

Annika Lappalainen poistui kokoustilasta ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisenä (L hyvinvointialueesta 102 § 1 mom). 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Esteellisyys

 • Annika Lappalainen