Aluehallitus, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Hyvinvointialueen hallintosäännön päivittäminen 1.1.2023 lukien

KEUHDno-2022-3

Valmistelija

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö on hyväksytty ensimmäisen kerran aluevaltuustossa 3.3.2022 § 4. Tämän jälkeen sitä on päivitetty 28.4.2022 § 32 ja 16.6.2022 § 42. 

Ylintä päätösvaltaa hyvinvointialueella käyttää vaaleilla valittu aluevaltuusto, joka voi siirtää toimivaltaansa hyvinvointialueen muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei voi siirtää erillisellä valtuuston päätöksellä vaan toimivaltaa siirretään aina hallintosäännön määräyksin.

Nyt päätettäväksi tuodaan hallintosäännön muutokset, jotka tulevat voimaan 1.1.2023 lukien eli samaan aikaan kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisvastuu siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Muutokset koskevat mm. tekstien parannuksia, väliaikaisten määräysten poistamisia, virheiden korjauksia, esittelijöitä ja läsnäolo- ja puheoikeuksia kokouksissa koskevia määräyksiä sekä johtajaylilääkärin tehtävää sekä omavalvontaa ja riskienhallintaa.

Seuraavassa on esitetty hallintosäännön muutokset lyhyin kuvauksin muutoksesta:

4 § poistettu vuotta 2022 koskevia väliaikaisia määräyksiä.

10 § poistettu viittaus 1.1.2023 lukien kumottavaan kansanterveyslakiin (66/1972).

§:t 23, 24 (vanhat numerot) poistettu väliaikaiset vuotta 2022 koskevat määräykset

25 § siirretty muutama pykälä eteenpäin paremmin sopivaan kohtaan

23 §:ssä poistettu väliaikaisia vuotta 2022 koskevia määräyksiä. Lisäksi täsmennetty sanamuotoja: toteuttamisesta--> toimeenpanosta, 
huolehtii --> vastaa. Poistettu uudelle johtaylilääkärille siirrettävä toimivalta koskien luvan antamista tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta 
tähän tarkoitukseen.

25 § Lisätty sanamuoto

26 § Lisätty johtajaylilääkäriä koskevia määräyksiä

35 § poistettu viittaus 1.1.2023 lukien kumottavaan kansanterveyslakiin (66/1972).

38 § Täsmennetty kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan tehtäviä: hankesuunnittelun painopisteiden linjaukset ja--> korvattu ilmaisulla 
tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan painopisteet ja

39 § poistettu palvelujen järjestämisen lautakunnan toimivallasta päättääminen myönnettävien palveluiden hinnoista ja asiakasmaksuista:
Hyvinvointialueesta annetun lain 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää: 8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista. Lainkohdan perusteluissa kuitenkin todetaan, että aluevaltuusto voisi "siirtää toimivaltaansa maksujen yksityiskohtaisemmassa hinnoittelussa ja määräämisessä alaisilleen viranomaisille". Aluevaltuusto päättäisi esim. palvelujen maksuttomuudesta.

Kuntaliiton hallintosääntömallissa, jonka pohjalta Keski-uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö on osaltaan muodostettu, on ollut seuraava ehsotus kirjaukseksi: 94 § Maksuista päättäminen - Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.
Aluehallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Aluehallitus voi siirtää maksuista päättämiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.

Kuntaliiton hallintosääntömallia tarkastelemalla on tullut se käsitys, että toimivaltaa voisi siirtää asiakasmaksujen osalta.

Kuitenkin hyvinvointialuelain 96 §:n mukaan aluevaltuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa hyvinvointialueen muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joissa aluevaltuuston on tässä tai muussa laissa olevan säännöksen mukaan päätettävä.

Hyvinvointialuelain 22 §:n sanamuoto ja lainkohdan perustelut vaikuttavat olevan ristiriidassa keskenään. Tällaisessa tilanteessa lain sanamuoto ohittaa lain perustelut. 

41 § Poistettu päällekkäiset määräykset koskien toimivaltaa päättää asiakirjojen antamista. Kohdassa on myös ollut virheellisesti määräyksiä asiakirjojen allekirjoittamisesta. Siirretty kohtaa tietopyynnöt (69 §).

45 § Korjattu virheellinen pykäläviittaus.

52 § Lisätty määräys koskien johtaylilääkärin virkaan ottamista.

69 § Täsmennetty tietopyyntöjen ratkaisemista koskevia määräyksiä.

89-92 Täsmennetty ja muotoiltu uudelleen omavalvontaa ja riskienhallintaa koskevias määräyksiä.

110 § Täsmennetty, että läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksessa on palvelujohtajilla, rahoitus- ja talousjohtajalla ja hallintojohtajalla. Lisäksi muita henkilöitä kutsutaan tarpeen mukaan kokouksiin.

150 § Lisätty maininta, että rahoitus- ja talousjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen kokouksissa.

157 § Täsmennetty toimielinten esittelijöitä koskevia tietoja.

170 § Täsmennetty asiakirjojen allekirjoittamista koskevia määräyksiä.

186 § Lisätty maininta, ettei hyvinvointialuejohtajalle makseta kokouspalkkioita (poistetaan ristiriita johtajasopimuksen kanssa).

Esitetyt muutokset sisältävä hallintosääntö on oheisena liitteenä. Muutokset on merkitty näkyviin hallintosääntöön seuraavasti: lisäykset on merkitty punaisella ja poistot näkyvät yliviivattuina).

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännöksi 1.1.2023 lukien.

Käsittely:

Muutosehdotus 1

Helinä Perttu ehdotti käsittelyn kuluessa seuraavaa muutosta:

Hallintosäännön muutosversion 38 §:

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta:

3. antaa lausunnon investointisuunnitelmasta; (POIS 3. valmistelee investointisuunnitelmat yhdessä rahoitus- ja talousjaoston kanssa;)

Hallintosäännön muutosversion 39 §:

Palvelujen järjestämisen lautakunta:

7. antaa lausunnon investointisuunnitelmasta; (UUSI LISÄYS)

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutosehdotus 2

Olli Savela teki käsittelyn kuluessa Jussi Salosen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen koskien hallintosäännön muutosversion 136 §:ää (valtuutettujen aloitteet):

§ 136 Aluehallituksen on vuosittain maaliskuun  (MUUTETTU KOHTA AIEMMIN: joulukuun) loppuun mennessä esitettävä aluevaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja aluehallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita aluevaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutosehdotus 3

Olli Savela teki käsittelyn kuluessa seuraavan muutosehdotuksen koskien hallintosäännön muutosversion 39 §:n:

§ 39 Lisätään palvelujen järjestämisen lautakunnan toimivaltaan: päättää järjestöjen avustuksista.

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Muutosehdotus 4

Olli Savela teki käsittelyn kuluessa Mari Valveen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen koskien hallintosäännön muutosversion 48 §:ää:

§ 48 Viran perustaminen ja lakkauttaminen Aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan ja muiden johtajien ja aluehallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

(AIEMPI KIRJAUS: Aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan ja aluehallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta)

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänin 14 JAA-ääntä, 3 EI-ääntä.

Ehdotus valmisteluohjeesta

Sirkka Rousu teki ehdotuksen hallintosäännön valmisteluohjeesta seuraavaan päivitykseen, että:

Tarkoituksenmukaisia toimielinten päätösvallan rajoja tarkastellaan kevään aikana.

Hyväksyttiin yksimielisesti.
 

Päätös

Hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

Äänestystulokset

  • Kyllä 14 kpl 82%

    Jussi Salonen, Jaakko Rainio, Taneli Kalliokoski, Annika Kokko, Tiia Lintula, Arto Lindberg, Tarja Edry, Kimmo Behm, Irma Pahlman, Sirkka Rousu, Helinä Perttu, Reija Taupila, Heta Ravolainen-Rinne, Virpi Räty

  • Ei 3 kpl 18%

    Jorma Piisinen, Mari Valve, Olli Savela

Tiedoksi

Aluevaltuusto 8.12.2022