Aluehallitus, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 188 Hyvinvointialueen strategia ja palvelustrategia

KEUHDno-2022-33

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Laitinen-Parkkonen, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 41 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Hyvinvointialueen strategiassa tulee ottaa huomioon:  

 • asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointialueen tehtäväalalla  
 • palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset  
 • hyvinvointialueen tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet  
 • omistajapolitiikkaa  
 • henkilöstöpolitiikka  
 • asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet  

Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi strategiset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollolle ja pelastustoimelle. Hyvinvointialueen tulee konkretisoida omat tavoitteensa hyvinvointialueen strategiatyön kautta. Strategian tulee perustua arvioon hyvinvointialueen tilanteesta strategian laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueen tehtävien toteuttamiseen. Järjestämislain mukaan hyvinvointialueen tulee laatia osana hyvinvointialuestrategiaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia. Pelastustoimen osalta hyväksytään palvelutasopäätös.  

Kuntalaisten ja henkilöstön osallistaminen strategiaprosessiin on tärkeää, sillä yhdessä tekeminen lisää sitoutumista hyvinvointialueeseen, sen tavoitteisiin ja toimintaan. Strategian on oltava riittävän yksinkertainen ja konkreettinen osallisuuden varmistamiseksi. Valmisteluprosessi toteutetaan avoimesti ja osallistavasti varmistaen eri sidosryhmien kuuleminen ja näkemyksien koostaminen, mutta vältetään kuormittamasta liikaa henkilöstöä. 

Hyvinvointialuestrategia laaditaan ensimmäisen aluevaltuustokauden mittaiseksi, eli vuoteen 2025. Laajempi strategiaprosessi suunnitellaan tarvittaessa valtuustokaudelle 2025.  

Palvelustrategia laaditaan osana hyvinvointialueen strategiaa. Palvelustrategiassa kootaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvan sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoiminnan pitkän aikavälin tavoitteet huomioiden asukkaiden tarpeet, alueelliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 11 §).  

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamissuunnitelma 2020 -2025 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 17.12.2020. Järjestämis- ja tuottamissuunnitelmassa on kuvattu kuntayhtymän yhteistyöverkoston ohjausmalleja sekä järjestämisen ja tuottamisen periaatteita, toiminnallisia rooleja ja vastuita Keusote-mallilla toteutettuna. Suunnitelmassa on lisäksi kuvattu tavoitteet järjestäjäosaamisen vahvistamiselle.  Järjestämis- ja tuottamissuunnitelman mukaisesti kuntayhtymässä käynnistettiin palvelujärjestelmäsuunnitelma- asiakirjan laadinta, jonka tavoitteena on konkretisoida järjestäjän tavoitteita eri osa-alueilla järjestäjän ja tuottajan toiminnallisia rooleja vasten. Laadinnalle on nimetty 26.10.2021(YH § 155) Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä poliittinen ohjausryhmä. Laadittavan asiakirjan nimi on ohjausryhmässä päätetty muuttaa palvelustrategiaksi voimaantulleen lain mukaisesti, ja tehdä pohjatyötä palvelustrategian laatimisen edistämiseksi ennen kuin työ siirtyy hyvinvointialueen tehtäväksi.  Suunnitelmana on, että palvelustrategian valmistelun ohjausvastuu olisi nimetyllä ohjausryhmällä kesään 2022 saakka, jolloin valmistelun ohjausvastuu siirtyisi hyvinvointialueen toimielimelle.  

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen hyvinvointialueen strategian ja palvelustrategian valmistelusta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Pirjo Laitinen-Parkkonen, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 41 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi strategiset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollolle ja pelastustoimelle. Hyvinvointialueen tulee konkretisoida omat tavoitteensa hyvinvointialueen strategiatyön kautta. Strategian tulee perustua arvioon hyvinvointialueen tilanteesta strategian laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueen tehtävien toteuttamiseen. Hyvinvointialuestrategia laaditaan ensimmäisen aluevaltuustokauden mittaiseksi, eli vuoteen 2025.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiaa koskevat lähetekeskustelut käytiin väliaikaisessa valmistelutoimielimessä, poliittisessa seurantaryhmässä ja strategiatiimissä loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Asukaskysely hyvinvointialueen strategia- ja osallisuustyön tueksi toteutettiin maaliskuussa 2022 yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa. Strategian taustaraporttia, jossa on kuvattu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilannekuvaa, on päivitetty kevään aikana. Valmistelutiimi ja pelastustoimen edustajat ovat työskennelleet toimintaympäristön muutosten parissa helmikuussa ja johtoryhmä on jatkotyöstänyt tuotoksia maaliskuussa. Strategian missiota eli perustehtävää on työstetty sekä johtoryhmässä että aluehallituksessa kevään aikana. Strategian visioon eli yhteiseen tahtotilaan otettiin kantaa väliaikaisen valmistelutoimielimen päätösseminaarissa, johtoryhmässä, asukaskyselyssä, vanhus- ja vammaisneuvostojen työpajassa, asukastyöpajassa sekä aluehallituksen seminaarissa. Arvoja on työstetty nuorisovaltuustossa ja aluevaltuustossa. Aluevaltuustossa työstettiin myös strategian tavoitteita. Henkilöstöön liittyvää strategian painopistettä muokattiin henkilöstön työpajassa.

Elokuussa hyvinvointialueen strategian luonnosversion on tarkoitus lähteä lausuttavaksi sidosryhmille. Strategia tulee suunnitelman mukaan käsiteltäväksi kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan 26.10, aluehallitukseen 29.11. ja 8.12. se on tarkoitus käsitellä aluevaltuustossa.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Lautakunta merkitsee tähänastisen valmistelun tiedoksi ja antaa evästykset esitettyyn jatkotyöskentelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

Valmistelija

Pirjo Laitinen-Parkkonen, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Palvelustrategiassa kootaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvan sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoiminnan pitkän aikavälin tavoitteet huomioiden asukkaiden tarpeet, alueelliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 11 §).  Palvelustrategiaa täydentää pelastustoimen palvelutasopäätös (Laki pelastustoimen järjestämisestä, 6 §).  Palvelustrategia laaditaan osana hyvinvointialueen strategiaa ensimmäisen aluevaltuustokauden mittaiseksi, eli vuoteen 2025. Palvelustrategia on lain edellyttämällä tavalla tarkoitus valmistella aluevaltuuston päätöksentekoon vietäväksi vuoden vaihteeseen mennessä ennen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen on julkaistava palvelustrategiansa alueen asukkaille julkisessa tietoverkossa. 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamissuunnitelma 2020 -2025 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 17.12.2020. Järjestämis- ja tuottamissuunnitelmassa on kuvattu kuntayhtymän yhteistyöverkoston ohjausmalleja sekä järjestämisen ja tuottamisen periaatteita, toiminnallisia rooleja ja vastuita Keusote-mallilla toteutettuna. Suunnitelmassa on lisäksi kuvattu tavoitteet järjestäjäosaamisen vahvistamiselle.  Järjestämis- ja tuottamissuunnitelman mukaisesti kuntayhtymässä käynnistettiin palvelujärjestelmäsuunnitelma-asiakirjan laadinta, jonka tavoitteena on konkretisoida järjestäjän tavoitteita eri osa-alueilla järjestäjän ja tuottajan toiminnallisia rooleja vasten. Laadinnalle nimettiin 26.10.2021 (YH § 155) Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä poliittinen ohjausryhmä. Ohjausryhmä kokoontui kevään 2022 aikana kolme kertaa. Asiakirjan nimi on ohjausryhmässä päätetty muuttaa palvelustrategiaksi voimaantulleen lainsäädännön mukaisesti, ja ohjausryhmän ohjauksessa on tehty pohjatyötä palvelustrategian sisältörungon edistämiseksi ennen laadinnan siirtymistä hyvinvointialueen toimielimille syksystä 2022 alkaen. Palvelustrategian pääpainotus on palvelujen järjestämisen periaatteissa lain edellyttämällä tavalla ja sen on oltava riittävän yksinkertainen ja konkreettinen hyvinvointialueen strategiaa tukeva asiakirja. 

Lokakuussa palvelustrategian luonnosversion on tarkoitus lähteä lausuttavaksi sidosryhmille. Palvelustrategiaa käsitellään palvelujen järjestämisen lautakunnassa 6.9, 26.10 ja 23.11 sekä aluevaltuustossa 8.12.2022. Lisäksi 6.10 on tarkoitus järjestää kehittämis- ja tulevaisuuden- ja palvelujen järjestämisen lautakuntien yhteinen iltakoulu. Siinä tarkastellaan strategiakokonaisuutta siten, että niistä muodostuu selkeä ja ehyt strategista johtamista, poliittista ohjausta ja kehittämistyötä ohjaava kokonaisuus. Palvelustrategiatyön etenemistä käsitellään syksyn aikana myös aluehallituksen ja aluevaltuuston seminaareissa ja aluehallituksen iltakouluissa.

Käydään kokouksessa läpi palvelustrategian sisältövalmistelun tämän hetken tilanne ja lautakunnan evästykset jatkotyöskentelyyn.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Lautakunta merkitsee tähänastisen valmistelun tiedoksi ja antaa evästykset esitettyyn jatkotyöskentelyyn.
 

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja annettiin evästykset jatkotyöskentelyä varten.

Valmistelija

Pirjo Laitinen-Parkkonen, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 41 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi strategiset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollolle ja pelastustoimelle. Hyvinvointialueen tulee konkretisoida omat tavoitteensa hyvinvointialueen strategiatyön kautta. Strategian tulee perustua arvioon hyvinvointialueen tilanteesta strategian laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueen tehtävien toteuttamiseen. Hyvinvointialuestrategia laaditaan ensimmäisen aluevaltuustokauden mittaiseksi, eli vuoteen 2025.

Hyvinvointialueen strategian valmistelu etenee suunnitelmien mukaisessa aikataulussa Keski-Uudellamaalla. Hyvinvointialueen sidosryhmiä on elo-syyskuussa pyydetty lausumaan strategialuonnoksesta. Lausunnot pyydettiin toimittamaan määräaikaan 5.9.2022 mennessä. Muutama sidosryhmä tarvitsee lisäaikaa lausuntojen toimittamiselle. Alueellisten vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä alueellisen nuorisovaltuuston osalta lausuntopyyntö välitettiin heille pidetyssä työpajassa.

Päivitetty strategialuonnos käsitellään hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan kokouksessa 28.9.2022. Lisäksi luonnosta on tarkoitus käsitellä yhdessä palvelujen järjestämisen lautakunnan kanssa 6.10.2022, jolloin tarkastellaan strategiakokonaisuutta siten, että hyvinvointialuestrategiasta ja palvelustrategiasta muodostuu selkeä ja ehyt strategista johtamista, poliittista ohjausta ja kehittämistyötä ohjaava kokonaisuus. Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta tekee esityksen hyvinvointialuestrategiasta aluehallitukselle kokouksessaan 26.10.2022.

Hyvinvointialueen strategiaa käsitellään aluehallituksen seminaareissa 27.9.2022 ja 1-2.11.2022 sekä aluevaltuuston seminaarissa 10-11.11.2022. Strategia esitellään myös aluehallituksen iltakoulussa 15.11.2022. Strategia viedään aluehallitukseen 29.11.2022 ja aluevaltuustoon 8.12.2022.

Projektikoordinaattori Linda Rex esittelee kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnalle yhteenvedon sidosryhmiltä saaduista lausunnoista.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen hyvinvointialueen strategian valmistelusta.
 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Linda Rex, projektikoordinaattori, linda.rex@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 41 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi strategiset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollolle ja pelastustoimelle. Hyvinvointialueen tulee konkretisoida omat tavoitteensa hyvinvointialueen strategiatyön kautta. Strategian tulee perustua arvioon hyvinvointialueen tilanteesta strategian laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueen tehtävien toteuttamiseen. Hyvinvointialuestrategia laaditaan ensimmäisen aluevaltuustokauden mittaiseksi, eli vuoteen 2025.

Hyvinvointialueen strategian valmistelu etenee suunnitelmien mukaisessa aikataulussa Keski-Uudellamaalla. Hyvinvointialueen sidosryhmiä on elo-syyskuussa pyydetty lausumaan strategialuonnoksesta. Lausuntoja on annettu 32 kappaletta, ja niiden pohjalta strategiaa työstetään edelleen lautakunnan kokouksessa 28.9.2022 Lisäksi strategialuonnosta on tarkoitus työstää yhdessä palvelujen järjestämisen lautakunnan kanssa 6.10.2022 iltakoulussa. Iltakoulussa strategiakokonaisuutta tarkastellaan avainmittareiden avulla siten, että hyvinvointialuestrategiasta ja palvelustrategiasta muodostuu selkeä ja ehyt strategista johtamista, poliittista ohjausta ja kehittämistyötä ohjaava kokonaisuus. Strategian mittaristoa on edistetty virkamiesvalmistelussa. Tämänhetkinen mittariluonnos tuodaan lautakunnalle tiedoksi 6.10.2022 työskentelyä varten. Lautakunta tekee esityksen hyvinvointialuestrategiasta aluehallitukselle kokouksessaan 26.10.2022.

Hyvinvointialueen strategiaa käsitellään aluehallituksen seminaareissa 27.9.2022 ja 1-2.11.2022 sekä aluevaltuuston seminaarissa 10-11.11.2022 Strategia esitellään myös aluehallituksen iltakoulussa 15.11.2022 Strategia viedään aluehallitukseen 29.11.2022 ja aluevaltuustoon 8.12.2022.
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen hyvinvointialueen strategian valmistelusta ja antaa evästyksensä strategian jatkovalmisteluun.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Sannamari Nousiainen, hallintopäällikkö, sannamari.nousiainen@keusote.fi

Perustelut

Palvelujen verkostosuunnitelma on sekä konkreettinen lyhyen aikavälin (2023-2025) toimenpidesuunnitelma että strateginen pidemmän aikavälin (vuoteen 2030) suunnitelma siitä, miten tuotamme palveluitamme hyvinvointialueella. Tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja sujuvat palvelut asukkaille sekä hillitä kustannusten kasvua vuosina 2023–2030. 

Suunnittelun valmistelussa hyödynnetään muun muassa henkilöstön saatavuus- ja väestöennustetietoja sekä teknologian kehittymisen tuomia mahdollisuuksia. Palvelujen verkostosuunnitelman työstämistä ohjaa hyvinvointialueen strategia ja palvelustrategia sekä taloudelliset reunaehdot. Ensi vuodelle valmistelussa olevaan talousarvioon on sisällytetty 2,5–3,0 M€:n vuokrakulusäästötavoite, mikä on noin 10 % nykyisistä vuokrakuluista. Vuokrakulusäästö-tavoite tukee omalta osaltaan hyvinvointialueen taloustilannetta, minkä taustalla on valtion rahoitus hyvinvointialueelle. Tavoitteeseen pääsy vaatii meiltä merkittäviä palvelujen verkostomuutoksia. 

Palvelujen verkostoa kehitetty vuodesta 2020 
Kuntayhtymän toiminnan aikana yhtymähallitus ja -valtuusto ovat hyväksyneet kaksi kuntayhtymän palvelujen verkostosuunnitelmaa:  

 • palveluverkkosuunnitelman vuosille 2020–2030 ja
 • palvelujen verkostosuunnitelman vuosille 2022–2024. Suunnitelma on edellisen suunnitelman toimenpidesuunnitelma. 

Pitkän tähtäimen palveluverkkosuunnitelman 2020–2030 tavoitteena oli parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta, palveluiden saatavuutta sekä uudistaa ja monipuolistaa palveluita.

Suunnitelman valmistelu 
Tähän mennessä palvelujen verkostosuunnitelmaa on valmisteltu virkamiestyönä työpajoissa (23.8, 16.9 ja 14.10.2022). Valmistelussa on mm. kerätty tausta-aineistoa (väestöennusteet, käyntimäärät) sekä lähestytty asiakokonaisuutta seuraavien kysymysten ja teemojen kautta:

 • Aikaisempien palvelujen verkostosuunnitelmien toimenpiteiden toteutumisen arviointi
 • Mitä palveluita tuotamme tulevaisuudessa?
 • Miten tuotamme palveluita jatkossa?
 • Miten pääsemme vuokrakulusäästötavoitteeseen: millä keinoilla pystymme vähentämään tiloja?

Lisäksi operatiivinen jory (11.10.2022) on linjannut seuraavat strategiset linjaukset, mitkä ohjaavat palvelujen verkostosuunnitelman valmistelua omalta osaltaan:

 1. Sote-keskusmalli: Jo tällä hetkellä tunnistettavissa sote-keskuksia. Palvelujen verkostosuunnitelmassa tavoitteena laatia sote-keskus-verkosto koko hyvinvointialueelle.
 2. ns. pienten terveysasemarakennusten tarkastelu
 3. Suun terveydenhuollon verkoston kehittäminen M0B-analyysin mukaisesti

Hallintosäännön (§41) mukaan Palvelujen järjestämisen lautakunnan tehtävänä on mm. valmistella palveluverkkosuunnitelma ja seurata sen toteutumista.
Käydään kokouksessa läpi palvelujen verkostosuunnitelman sisältövalmistelun tämän hetken tilanne ja lautakunnan evästykset jatkotyöskentelyyn.
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Lautakunta päättää merkitä valmistelun tiedoksi ja antaa evästykset esitettyyn jatkotyöskentelyyn.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Sirpa Salinto, kehittämispäällikkö, sirpa.salinto@keusote.fi

Perustelut

Palvelustrategiassa kootaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvan sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoiminnan pitkän aikavälin tavoitteet ja periaatteet huomioiden asukkaiden tarpeet, alueelliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 11 §).  Palvelustrategiaa täydentää pelastustoimen palvelutasopäätös (Laki pelastustoimen järjestämisestä, 6 §).  Palvelustrategia laaditaan osana hyvinvointialueen strategiaa ensimmäisen aluevaltuustokauden mittaiseksi, eli vuoteen 2025. Palvelustrategian pääpainotus on palvelujen järjestämisen periaatteissa lain edellyttämällä tavalla ja sen on oltava riittävän yksinkertainen ja konkreettinen hyvinvointialueen strategiaa tukeva asiakirja. 

Kehittämis- ja tulevaisuus- ja palveluiden järjestämisen lautakuntien yhteiset iltakoulut pidettiin 6.10.2022 ja 12.10.2022. Iltakouluissa työstettiin hyvinvointialueen strategian ja palvelustrategian luonnosversioita sisällön ja strategisten avainmittareiden osalta. Iltakouluista hyvinvointialueen strategiaan ja palvelustrategiaan saatua palautetta hyödynnetään jatkovalmistelussa. Palvelustrategian sisältöön liittyvät muutosehdotukset käydään läpi kokouksessa. Mittari kokonaisuuteen palataan 16.11.2022 kokouksessa. Ennen strategiakokonaisuuden julkaisemista, strategiakokonaisuutta tarinallistetaan viestinnällisesti selkokielisempään ja visuaalisempaan muotoon.

Palvelujen järjestämisen lautakunta tekee esityksen palvelustrategiasta aluehallitukselle kokouksessaan 23.11.2022 Palvelustrategian luonnosversio palvelujen järjestämisen keskeisistä periaatteista on lähetty sidosryhmille lausuntokierrokselle 13.10.22, lausuntokysely on auki 4.11.2022 saakka. Strategiakokonaisuutta käsitellään aluehallituksen seminaareissa 1.-2.11.2022 sekä aluevaltuuston seminaarissa 10.-11.11.2022 Lautakunnan esitys strategiasta viedään aluehallitukseen 29.11.2022 yhdessä hyvinvointialueen strategian kanssa. Strategia on aluevaltuuston käsittelyssä 8.12.2022  

Käydään kokouksessa läpi iltakoulujen pohjalta palvelustrategiaan esitetyt sisältömuutokset. Lisäksi käydään kokeiluesimerkin kautta lähetekeskustelu strategioiden sisällön mahdollisesta yhdistämisestä selkeyden parantamiseksi ja tarinallistamisen tueksi. Mittarikokonaisuuteen palataan 16.11.2022 kokouksessa.
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Lautakunta päättää hyväksyä iltakouluissa esitetyt sisältömuutokset palvelustrategiaan. Lisäksi käydään lähetekeskustelu strategioiden mahdollisesta sisällöllisestä yhdistämisestä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Linda Rex, projektikoordinaattori, linda.rex@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 41 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi strategiset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollolle ja pelastustoimelle. Hyvinvointialueen tulee konkretisoida omat tavoitteensa hyvinvointialueen strategiatyön kautta. Strategian tulee perustua arvioon hyvinvointialueen tilanteesta strategian laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueen tehtävien toteuttamiseen. Hyvinvointialuestrategia laaditaan ensimmäisen aluevaltuustokauden mittaiseksi, eli vuoteen 2025.

Hyvinvointialueen strategian valmistelu on edennyt Keski-Uudellamaalla suunnitelmien mukaisessa aikataulussa. Kehittämis- ja tulevaisuus- ja palveluiden järjestämisen lautakuntien yhteisen iltakoulut pidettiin 6.10.2022 ja 12.10.2022. Iltakouluista saatu palaute ja sen pohjalta esitettävät muutokset käydään läpi kokouksessa 26.10.2022 Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta tekee kokouksessa esityksen strategiasta aluehallitukselle. Ennen strategian julkaisemista, strategia tarinallistetaan viestinnällisesti selkokielisempään ja visuaalisempaan muotoon. Strategiaa käsitellään aluehallituksen seminaareissa 1-2.11.2022 sekä aluevaltuuston seminaarissa 10-11.11.2022 Se esitellään myös aluehallituksen iltakoulussa 15.11.2022 Lautakunnan esitys strategiasta viedään aluehallitukseen 29.11.2022 Strategia on aluevaltuuston käsittelyssä 8.12.2022.  
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta päättää ehdottaa aluehallitukselle, että aluehallitus ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

 1. hyväksyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategian pääperiaatteet oheisen liitteen mukaisena ja
 2. valtuuttaa valmistelijat tekemään tarvittavat täydennykset ja korjaukset jatkovalmisteluohjeiden mukaan.

 

Käsittely
​​
Pykälä käsiteltiin ennen §15. 
Pykälän aikana pidettiin tauko klo 19.00-19.10.

Esittelijä muutti esitystään. Liitteeseen tehtiin äänestyksen mukaiset muutokset. 
Uusi esitys:

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta päättää

 1. ehdottaa aluehallitukselle, että aluehallitus ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen strategian oheisen liitteen mukaisena.
 2. valtuuttaa valmistelijat tekemään tarvittavat täydennykset ja korjaukset jatkovalmisteluohjeiden mukaan.

Lisäksi lautakunta teki muutosesityksiä, joista äänestettiin seuraavasti:

Muutosesitys 1.
Dia 3: Ensimmäisessä kappaleessa mainittu tavoite rohkea uudistuminen muutetaan muotoon nykyaikainen toiminta. Muutos tehdään kauttaaltaan strategiadokumenttiin.
Muutosehdotuksen tekijä: Willem van Schevikhoven.
Käsiennostoäänestys, äänestystulos:
Muutosesitys 3 
Pohjaesitys 10
Tyhjiä 0
Pohjaesitys jäi voimaan. 

Muutosesitys 2.
Dia 3: Asukkaiden hyvinvointi strategian keskiössä. Palveluiden vaikuttavuus ja laatu kasvavat muutetaan muotoon palvelujen saatavuus, vaikuttavuus ja laatu kasvavat.
Muutosehdotuksen tekijä: Johanna Tukiainen
Nimenhuutoäänestys, äänestystulos:
Muutosesitys 6
Pohjaesitys 7
Tyhjiä 0
Pohjaesitys jäi voimaan.

Muutosesitys 3. 
Dia 5: Väestö on valtakunnallisessa vertailussa hyvinvinvoivaa muutetaan muotoon väestö on valtakunnallisessa vertailussa pääosin hyvinvoivaa.
Muutosehdotuksen tekijä: Pirja Vitikka-Koponen, esitystä kannatti Ulla Palomäki.
Muutosesitys: Väestö on valtakunnallisessa vertailussa pääosin hyvinvoivaa.
Esittelijä otti muutosehdotuksen omiin nimiinsä, ja näin ollen muutosesitys tuli voimaan.

Muutosesitys 4.
Strategiset painopisteet, tavoitteet ja mittarit 2023-2025 dian (8) osalta esitettiin, että kokoama sivulta jätetään pois mittarit. Mittarit esitellään jatko sivulla.
Muutosehdotuksen tekijä: Ulla Palomäki, esitystä kannatti Mika Timonen. 
Äänestystulos: Lautakunta äänesti yksimielisesti muutosesityksen puolesta

Muutosesitys 5.
Lautakunta toivoo jatkokäsittelyn perehtyvän tarkasti mittareihin ja niiden toimivuuteen sekä tarkastelemaan, ovatko nyt esitetyt mittarit oikeanlaisia ja oikeassa paikassa. 
Muutosehdotuksen tekijä: Jussi Malkamäki.
Äänestystulos: Lautakunta äänesti yksimielisesti esityksen puolesta.

Päätös

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta päätti äänestysten jälkeen

 1. ehdottaa aluehallitukselle, että aluehallitus ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen strategian oheisen liitteen mukaisena.
 2. valtuuttaa valmistelijat tekemään tarvittavat täydennykset ja korjaukset jatkovalmisteluohjeiden mukaan.
 3. sekä toivoo jatkokäisttelyn perehtyvän tarkasti mittareihin ja niiden toimivuuteen, sekä tarkastelemaan, ovatko nyt esitetyt mittarit oikeanlaisia ja oikeassa paikassa.

 

 

Valmistelija

Sirpa Salinto, kehittämispäällikkö, sirpa.salinto@keusote.fi

Perustelut

Palvelustrategiassa kootaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvan sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoiminnan pitkän aikavälin tavoitteet ja periaatteet huomioiden asukkaiden tarpeet, alueelliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 11 §).  Palvelustrategiaa täydentää pelastustoimen palvelutasopäätös (Laki pelastustoimen järjestämisestä, 6 §).  Palvelustrategia laaditaan osana hyvinvointialueen strategiaa ensimmäisen aluevaltuustokauden mittaiseksi, eli vuoteen 2025. Palvelustrategian pääpainotus on palvelujen järjestämisen periaatteissa lain edellyttämällä tavalla ja sen on oltava riittävän yksinkertainen ja konkreettinen hyvinvointialueen strategiaa tukeva asiakirja. 

Kehittämis- ja tulevaisuus- ja palveluiden järjestämisen lautakuntien yhteiset iltakoulut pidettiin 6.10. ja 12.10.2022. Iltakouluissa työstettiin hyvinvointialueen strategian ja palvelustrategian luonnosversioita sisällön ja strategisten avainmittareiden osalta. Iltakouluista hyvinvointialueen strategiaan ja palvelustrategiaan saatua palautetta on hyödynnetty jatkovalmistelussa. Palvelustrategian sisältöön liittyvät muutosehdotukset käytiin läpi 26.10.2022 kokouksessa. Lisäksi käytiin kokeiluesimerkin kautta lähetekeskustelu strategioiden sisällön yhdistämisestä selkeyden parantamiseksi ja tarinallistamisen tueksi. Mittarikokonaisuutta käydään vielä läpi 16.11.2022 kokouksessa. Palvelustrategian luonnosversio palvelujen järjestämisen keskeisistä periaatteista lähetettiin sidosryhmille lausuntokierrokselle 13.10.2022, lausuntokysely oli auki 4.11.2022 saakka.  Ennen strategiakokonaisuuden julkaisemista, strategiakokonaisuutta tarinallistetaan viestinnällisesti selkokielisempään ja visuaalisempaan muotoon. 

Palvelujen järjestämisen lautakunta tekee esityksen palvelustrategiasta aluehallitukselle kokouksessaan 23.11.2022 Strategiakokonaisuutta on esitelty aluehallituksen seminaareissa 1.-2.11.2022 sekä aluevaltuuston seminaarissa 10.-11.11.2022. Lautakunnan esitys palvelustrategiasta viedään aluehallitukseen 29.11.2022 osana hyvinvointialueen strategiaa. Strategia on aluevaltuuston käsittelyssä 8.12.2022.  

Käydään kokouksessa läpi mittarikokonaisuuden tämän hetken tilanne sekä kooste sidosryhmien lausunnoista. Lautakunta tekee esityksen palvelustrategiasta osana strategiakokonaisuutta aluehallitukselle 23.11.2022 kokouksessa.
 

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Merkitään tiedoksi lautakunnan evästykset valmistelun tilanteeseen ja huomioidaan ne siten, että lautakunta voi tehdä esityksen palvelustrategiasta osana strategiakokonaisuutta 23.11.2022 kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Sirpa Salinto, kehittämispäällikkö, sirpa.salinto@keusote.fi

Perustelut

Palvelustrategiassa kootaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvan sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoiminnan pitkän aikavälin tavoitteet ja periaatteet huomioiden asukkaiden tarpeet, alueelliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 11 §).  Palvelustrategiaa täydentää pelastustoimen palvelutasopäätös (Laki pelastustoimen järjestämisestä, 6 §).  Palvelustrategia laaditaan osana hyvinvointialueen strategiaa ensimmäisen aluevaltuustokauden mittaiseksi, eli vuoteen 2025. Palvelustrategian pääpainotus on palvelujen järjestämisen periaatteissa lain edellyttämällä tavalla ja sen on oltava riittävän yksinkertainen ja konkreettinen hyvinvointialueen strategiaa tukeva asiakirja. 

Kehittämis- ja tulevaisuus- ja palveluiden järjestämisen lautakuntien yhteiset iltakoulut pidettiin 6.10. ja 12.10.2022. Iltakouluissa työstettiin hyvinvointialueen strategian ja palvelustrategian luonnosversioita sisällön ja strategisten avainmittareiden osalta. Iltakouluista hyvinvointialueen strategiaan ja palvelustrategiaan saatua palautetta on hyödynnetty jatkovalmistelussa. Palvelustrategian sisältöön liittyvät muutosehdotukset käytiin läpi 26.10.2022 kokouksessa. Mittarikokonaisuuteen tullut iltakoulupalaute käsiteltiin 16.11. kokouksessa. Palvelustrategian luonnosversio palvelujen järjestämisen keskeisistä periaatteista lähetettiin sidosryhmille lausuntokierrokselle 14.10.22, lausuntokysely oli auki 4.11. saakka.  Yhteenveto lausuntojen keskeisestä sisällöstä käsiteltiin 16.11.2022 kokouksessa.

Hyvinvointialuestrategiaa ja palvelustrategiaa on valmisteltu erillisinä asiakirjoina. Sisällöt on päätetty yhdistää, jotta strategiakokonaisuudesta saadaan ehyt ja toisiaan täydentävä kokonaisuus. Ennen strategiakokonaisuuden julkaisemista, strategiakokonaisuutta tarinallistetaan viestinnällisesti selkokielisempään ja visuaalisempaan muotoon. Toimeksianto on annettu ulkoiselle toimijalle 15.11.2022. Toimittaja on luvannut toimittaa ensimmäinen ja alustavan version 21.11. Versio tuodaan 23.11. kokoukseen.

Lautakunnan esitys palvelustrategiasta viedään aluehallitukseen 29.11 osana hyvinvointialueen strategiaa. Strategia on aluevaltuuston käsittelyssä 8.12.2022.  

Lautakunta tekee esityksen palvelustrategian sisällöstä osana strategiakokonaisuutta aluehallitukselle. Sisällön alustava tarinallistettu muoto osana strategiakokonaisuutta tuodaan kokoukseen.
 

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Palvelujen järjestämisen lautakunta tekee esityksen palvelustrategiasta aluehallitukselle. Päätetään tarkastaa pöytäkirja tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

 • Sirpa Salinto, kehittämispäällikkö, sirpa.salinto@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin painopisteistä ja tavoitteista (Laki hyvinvointialueesta, 41 §). Osana hyvinvointialueen strategiaa tulee laatia palvelustrategia, jossa kootaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvan sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoiminnan pitkän aikavälin tavoitteet huomioiden asukkaiden tarpeet, alueelliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, 11 §). Palvelustrategiaa täydentää pelastustoimen palvelutasopäätös (Laki pelastustoimen järjestämisestä, 6 §). Hyvinvointialuestrategia ja palvelustrategia laaditaan ensimmäisen aluevaltuustokauden mittaiseksi, eli vuoteen 2025.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen strategian valmistelu käynnistyi osana VATE-valmistelua loppuvuodesta 2021 ja siirtyi hyvinvointialueen toimielimille keväällä 2022. Palvelustrategia valmistelun taustalla on Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamissuunnitelma 2020 -2025, joka hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 17.12.2020. Järjestämis- ja tuottamissuunnitelmassa kuvattiin kuntayhtymän yhteistyöverkoston ohjausmalleja sekä järjestämisen ja tuottamisen periaatteita, toiminnallisia rooleja ja vastuita Keusote-mallilla toteutettuna. Suunnitelma sisältää myös tavoitteita järjestäjäosaamisen vahvistamiselle.  Asiakirjassa määritetyn mukaisesti kuntayhtymässä käynnistettiin palvelujärjestelmäsuunnitelma- asiakirjan laadinta, jonka tavoitteena oli konkretisoida järjestäjän tavoitteita eri osa-alueilla järjestäjän ja tuottajan toiminnallisia rooleja vasten. Laadinnalle nimettiin 26.10.2021 (YH § 155) Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä poliittinen ohjausryhmä. Asiakirjan nimi päätettiin ohjausryhmässä muuttaa palvelustrategiaksi voimaantulleen lain mukaisesti, ja ohjausryhmän ohjauksessa tehtiin pohjatyötä palvelustrategian sisältörungon edistämiseksi ennen laadinnan siirtymistä hyvinvointialueen toimielimille syksystä 2022 alkaen.  

Hyvinvointialueen asukkaita osallistettiin strategian valmisteluun asukaskyselyllä sekä järjestämällä virtuaalinen työpaja. Henkilöstölle suunnatuissa työpajoissa pohdittiin erityisesti  henkilöstön pitovoimaan ja hyvään johtamiseen liittyviä tekijöitä. Hyvinvointialueen sidosryhmiltä pyydettiin elo-syyskuussa lausunnot hyvinvointialueen strategialuonnoksesta. Palvelustrategian sisältyvistä palvelujen järjestämisen keskeisistä periaatteista pyydettiin sidosryhmien lausunnot lokakuussa. Strategiakokonaisuutta käsiteltiin kehittämis- ja tulevaisuus lautakunnan ja palvelujen järjestämisen lautakunnan yhteisissä iltakouluissa 6.10 ja 12.10. Iltakouluissa strategiakokonaisuutta tarkasteltiin avainmittareiden avulla siten, että hyvinvointialuestrategiasta ja palvelustrategiasta muodostuu selkeä ja ehyt strategista johtamista, poliittista ohjausta ja kehittämistyötä ohjaava kokonaisuus. 

Strategiaa käsiteltiin aluehallituksen seminaareissa 1-2.11. sekä aluevaltuuston seminaarissa 10-11.11. Kehittämis- ja tulevaisuus lautakunta teki esityksen hyvinvointialueen strategian sisällöstä 26.10 kokouksessa ja palvelujen järjestämisen lautakunta palvelustrategian sisällöstä 23.11 kokouksessa. 

Hyvinvointialuestrategiaa ja palvelustrategiaa on valmisteltu erillisinä asiakirjoina. Julkaistavaan muotoon sisällöt on päätetty yhdistää, jotta strategiakokonaisuudesta saadaan ehyt ja toisiaan täydentävä kokonaisuus. Asiakirja tarinallistetaan ja visualisoidaan selkokielisempään muotoon ennen sen julkaisemista. Toimeksianto on annettu ulkoiselle toimijalle 15.11.2022. Tarinallistettu ja visualisoitu versio ei valmistu toimielin käsittelyn mukaisessa aikataulussa. Aluehallitus käsittelee strategiakokonaisuuden sisällön osalta esitettäväksi aluevaltuustolle 8.12.2022. Julkaistavaan versioon sisältöä itsessään ei muuteta vaan siitä tehdään viestinnällisesti selkokielisempi.
 

Ehdotus

Esittelijä

 • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus tekee esityksen hyvinvointialueen strategian ja palvelustrategian sisällöstä aluevaltuustolle.

Käsittely:

Muutosehdotus 1

Helinä Perttu teki käsittelyn kuluessa seuraavan muutosehdotuksen:

Poistetaan strategian sivulta 13, kohdan 11 alta, viimeinen kohta: 
"Lähipalvelu tuottaa käyttäjälleen enemmän lisäarvoa kuin vastaava 
keskitetty palvelu ollen samalla toiminnallisesti ja taloudellisesti
kustannusvaikuttava ratkaisu."

Puheenjohtajan tiedusteltua sitä aluehallitukselta, hyväksyttiin muutosehdotus yksimielisesti.

Muutosehdotus 2

Olli Savela teki Tiia Lintulan ja Mari Valveen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen, koskien strategian diaa 3:

Dia 3. Asukkaiden hyvinvointi strategian keskiössä. Palvelujen vaikuttavuus ja laatu kasvavat muutetaan muotoon palvelujen saatavuus, vaikuttavuus ja laatu paranevat.

Puheenjohtajan tiedusteltua sitä aluehallitukselta, hyväksyttiin muutosehdotus yksimielisesti.

Muutosehdotus 3

Olli Savela teki seuraavan muutosehdotuksen, koskien strategian dian 14 mittaria numero 2:

Dia 14. Poistetaan tavoite: Asukaskohtaiset kustannukset €/asukas eivät nouse (3 660 €/asukas).

Puheenjohtaja totesi, että Olli Savelan muutosehdotusta ei ollut kannattettu, joten se raukesi kannattamattomana.

 

Päätös

Hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

Tiedoksi

Aluevaltuusto 8.12.