Aluehallitus, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen valinta

KEUHDno-2022-74

Valmistelija

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Johanna Linna on pyytänyt eroa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen tehtävästä henkilökohtaisista syistä. 

Hyvinvointialueesta annetun lain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Hyvinvointialueesta annetun lain 79 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:  

"asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;
henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan hyvinvointialueen toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja, tulee
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen
varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Käytännössä lautakunnan nykyinen kokoonpano ei rajoita nyt käsillä olevaan tehtävään valintaa, joten siihen voidaan valita joko nainen tai mies.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

  • myöntää Johanna Linnalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen tehtävästä
  • valitsee Johanna Linnan tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Aluevaltuusto 8.12.