Aluehallitus, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja niiden perusteet 1.1.2023 alkaen

KEUHDno-2022-308

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) todetaan, että hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksulain 2 §:n mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää palvelusta perittävän maksun enimmäismäärä ja maksu määräytyväksi maksukyvyn mukaan. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää myös maksun tarkistamisesta indeksin muutoksen mukaisesti.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella peritään kulloinkin voimassa olevat enimmäismaksut. Palveluista, joista ei ole erikseen lainsäädännössä määrätty, voidaan periä hyvinvointialueen päättämä maksu, joka saa olla enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Asiakasmaksuasetuksessa (912/1992) säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Edellinen indeksitarkistus on tullut voimaan 1.1.2022.

Asiakasmaksujen perusteet on sisällytetty liitteenä oleviin asiakasmaksuihin.

Liitteenä on esitetty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen. Liitteessä on esitetty punaisella fontilla muutokset verrattuna Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asiakasmaksuihin.

Hyvinvointialuelain (611/2021) mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännössä on ollut lainsäädännöstä poikkeava määritelmä, jonka mukaan asiakasmaksuista päättää palveluiden järjestämisen lautakunta. Laki ohittaa hallintosäännön, joten asiakasmaksupäätös kuuluu aluevaltuustolle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella perittävät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja niiden perusteet liitteen mukaisesti 1.1.2023 alkaen.

Aluehallitus valtuuttaa rahoitus- ja talousjohtajan tekemään liitteeseen tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Aluevaltuusto 8.12.2022

Liitteet

Oheismateriaali