Aluehallitus, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän johtajan virkamuutoksen valmistelu johtajaylilääkäriksi osana Hyvinvointialueen liikkeenluovutusprosessia

KEUHDno-2022-284

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Henkilöstön asemasta sote-uudistuksessa säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (voimaanpanolaki). Voimaanpanolain 18 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollonhenkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeen luovutukseksi.

Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (25 §) määrittää liikkeen luovutuksen ja viranhaltijan aseman liikkeenluovutuksessa seuraavasti: työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle.

Viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen (24 §), jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän johtajan virkaan ja tehtäviin on kuulunut vastaavan lääkärin tehtävät. Kuntayhtymän johtajan virka, kuten muutkin siirtyvät hyvinvointialueelle sellaisenaan. Koska kuntayhtymän johtajan tehtävää ei enää ole, niin sen vuoksi kuntayhtymän johtaja siirretään hyvinvointialueelle muutettuun virkasuhteeseen kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 24 §:n mukaisesti. Kuntayhtymän johtajan kanssa käydään yt-lain edellyttämä keskustelu suostumuksesta siirtoon.

Hyvinvointialueelle valittu johtaja ei ole koulutustaustaltaan lääkäri, joten hän tarvitsee rinnalleen terveydenhuoltolain (57 §) edellyttämän hyvinvointialueen vastaavan lääkärin eli nyt esitettävän hyvinvointialueen johtajaylilääkärin. Hallintosäännön 57 § mukaan Terveydenhuollon toimintayksikön vastaavana lääkärinä toimii hyvinvointialuejohtaja, ellei aluehallitus toisin päätä. Hallintosäännön 152 § mukaan, mikäli hyvinvointialueen vastaavana lääkärinä toimii muu kuin hyvinvointialueen johtaja, hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksessa ja muissa toimielimissä lääketiedettä ja terveyttä koskevissa asioissa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä aluevaltuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.

Johtajaylilääkärin tehtävänä on johtaa ja valvoa toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa. Esityksenä on, että virkaan kuuluisi myös hyvinvointialueen kehitys- ja tutkimusjohtajan tehtävät sisältäen strategisen kehittämisen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan (TKI) hyvinvointialuetasoisen johtamisen, ohjaamisen ja kehittämisen. Lisäksi johtajaylilääkäri toimisi esittelijänä kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon jaostossa.  

Kelpousuusehtona johtajaylilääkärin virkaan olisi laillistetun lääkärin pätevyys, soveltuva erikoislääkäritutkinto ja lääketieteen tohtorin tutkinto.

Viran muuttamiseen liittyvä käsittely käynnistyy aluehallituksen iltakoulussa 22.11. Henkilöstöjaoston käsittelyn jälkeen virkamuutoksesta ja virkaan sisältyvistä tehtävistä päättää aluehallitus 29.11.2022 hallintosäännön 51§ mukaisesti.

Tehtäviin liittyvä lainsäädäntöpohja on esitetty liitteessä, joka toimitetaan kokoukseen hallituksen iltakoulun jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Henkilöstöjaosto päättää ehdottaa aluehallitukselle, että hallitus päättää:

 • vahvistaa johtajaylilääkärin kelpoisuusehdot seuraavasti: laillistetun lääkärin pätevyys, soveltuva erikoislääkäritutkinto ja lääketieteen tohtorin tutkinto
 • muuttaa kuntayhtymästä siirtyvän kuntayhtymän johtajan viran hyvinvointialueen johtajaylilääkärin viraksi 1.1.2023 alkaen
 • että, nykyinen kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen siirtyy muutettuun johtajaylilääkärin virkaan 1.1.2023 alkaen

Käsittely

Anna-​Liisa Lyytinen teki Kalevi Kanniston kannattamana muutosehdotuksen,​ että poistetaan kelpoisuusehdoista lääketieteen tohtorin tutkinto.
Puheenjohtaja totesi, ​että koska oli tehty kannatettu muutosehdotus,​ asiassa on äänestettävä. Äänestystapana oli nimenhuutoäänestys.

Äänestys 1

JAA = esittelijän ehdotus
EI = Anna-​Liisa Lyytisen muutosehdotus

Äänestyksen tulos: 3 JAA -​ääntä,​ 4 EI -​ääntä

Äänestykset

Jaa
Inka Utriainen
Tuija Linna-​Pirinen 
Heta Ravolainen-​Rinne

Ei
Anna-​Liisa Lyytinen 
Arto Järvinen
Kalevi Kannisto 
Kenneth Morelius

Päätös

Henkilöstöjaosto päätti ehdottaa aluehallitukselle,​että hallitus päättää:

 • vahvistaa johtajaylilääkärin kelpoisuusehdot seuraavasti: laillistetun lääkärin pätevyys,​ soveltuva erikoislääkäritutkinto.
 • muuttaa kuntayhtymästä siirtyvän kuntayhtymän johtajan viran hyvinvointialueen johtajaylilääkärin viraksi 1.1.2023 alkaen
 • että, ​nykyinen kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-​Parkkonen siirtyy muutettuun johtajaylilääkärin virkaan 1.1.2023 

Valmistelija

 • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää:

 1. vahvistaa johtajaylilääkärin kelpoisuusehdot seuraavasti: laillistetun lääkärin pätevyys,​​ soveltuva erikoislääkäritutkinto.
 2. muuttaa kuntayhtymästä siirtyvän kuntayhtymän johtajan viran hyvinvointialueen johtajaylilääkärin viraksi 1.1.2023 alkaen
 3. että,​ ​nykyinen kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-​​Parkkonen siirtyy muutettuun johtajaylilääkärin virkaan 1.1.2023 

Käsittely:

Sirkka Rousu ehdotti Irma Pahlmanin ja Annika Kokon kannattamana, että johtajaylilääkärin kelpoisuusvaatimuksiin lisätään lääketieteen tohtorin tutkinto.

Olli Savela ehdotti, että asia jätetään pöydälle kunnes aluevaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön.

Puheenjohtaja totesi, että koska Savelan ehdotusta pöydälle jättämisestä ei kannatettu, ehdotus on rauennut.

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että siihen lisätään uusi kohta: että johtajaylilääkäri toimii terveydenhuollon toimintayksikön vastaavana lääkärinä 1.1.2023 lukien. 

Esittelijän ehdotus otettiin kokouksen pohjaehdotukseksi.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiasta on äänestettävä. Äänestystavaksi todettiin äänestys sähköistä kokousjärjestelmää käyttäen, jota täydennettiin nimenhuutoäänestyksellä.

Äänestysjärjestys

JAA = esittelijän ehdotus

EI = Sirkka Rousun muutosehdotus (lisätään lääketieteen tohtorin tutkinto)

Äänestyksen tulos: 5 JAA -ääntä, 12 EI -ääntä Rousun muutosehdotus hyväksyttiin.

 

Olli Savela jätti päätökseen eriävän mielipiteen:

Johtavan ylilääkärin virkaan kuuluisivat myös hyvinvointialueen kehitys- ja tutkimusjohtajan tehtävät sisältäen strategisen kehittämisen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan (TKI) hyvinvointialuetasoisen johtamisen, ohjaamisen ja kehittämisen. Lisäksi johtajaylilääkäri toimisi esittelijänä kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnassa ja
sosiaali- ja terveydenhuollon jaostossa.

Kysymys on niin merkittävästä johtajan virasta, että sen perustamisesta tai virkamuutoksesta päättämisen pitäisi kuulua aluevaltuustolle, mikä edellyttää hallintosäännön muuttamista.
 

Päätös

Aluehallitus päätti

 1. vahvistaa johtajaylilääkärin kelpoisuusehdot seuraavasti: laillistetun lääkärin pätevyys,​​ soveltuva erikoislääkäritutkinto ja lääketieteen tohtorin tutkinto.
 2. muuttaa kuntayhtymästä siirtyvän kuntayhtymän johtajan viran hyvinvointialueen johtajaylilääkärin viraksi 1.1.2023 alkaen
 3. että,​ ​nykyinen kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-​​Parkkonen siirtyy muutettuun johtajaylilääkärin virkaan 1.1.2023 alkaen
 4. johtajaylilääkäri toimii terveydenhuollon toimintayksikön vastaavana lääkärinä 1.1.2023 lukien. 

 

Olli Savela jätti päätökseen eriävän mielipiteen, jonka perustelut ilmenevät pöytäkirjan käsittely -kohdasta.

Äänestystulokset

 • Kyllä 5 kpl 29%

  Taneli Kalliokoski, Olli Savela, Jorma Piisinen, Tarja Edry, Mari Valve

 • Ei 12 kpl 71%

  Tiia Lintula, Jaakko Rainio, Sirkka Rousu, Arto Lindberg, Virpi Räty, Irma Pahlman, Heta Ravolainen-Rinne, Annika Kokko, Helinä Perttu, Reija Taupila, Jussi Salonen, Kimmo Behm

Tiedoksi

Asianosainen, hr