Aluehallitus, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma 2023-2024

KEUHDno-2022-268

Valmistelija

  • Minna-Maarit Immonen, laatupäällikkö, minna-maarit.immonen@keusote.fi

Perustelut

Laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden edistäminen on osa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä. Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 7 §:n mukaan hyvinvointialue vastaa sille lailla säädettyjen tehtävien hoitamisesta, hyvinvointialueen asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta. Hyvinvointialue vastaa myös järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta sekä tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (612/2021) 27 §:n mukaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon laadun tulee turvata asiakas- ja potilasturvallisuus. Lisäksi lain 40 §:n mukaan hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma, jossa mm. kuvataan, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvallisuutta ja laatua seurataan sekä miten havaitut puutteet korjataan. Laatu, asiakas- ja
potilasturvallisuussuunnitelma on osa hyvinvointialueen omavalvontaohjelmaa.

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 8 §:ssä ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (341/2011) edellytetään, että terveydenhuollon organisaation on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta, asiakas- ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Suunnitelmassa on otettava huomioon potilasturvallisuuden edistäminen yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen kanssa. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen laatua, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelmaa kehitetään tarvittaessa kansallisen ohjauksen ja lainsäädäntömuutosten mukaisesti.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen laatu, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelma on laadittu vuosille 2023-2024 laatu- sekä asiakas- ja potilasturvallisuustyöryhmien toimesta. Suunnitelma pohjautuu strategiaan, kansallisiin säädöksiin, suosituksiin sekä laatua, asiakas- ja potilasturvallisuutta käsitteleviin ohjeisiin ja periaatteisiin. Suunnitelman tavoitteena on tukea henkilöstöä arjen työssä laadukkaan ja turvalliseen hoidon ja palvelujen toteutuksessa ja kehittämisessä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen laatu, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelmalla kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäistä turvallisuuskulttuuria ja edistetään STM:n asettaman kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022-2026 mukaisia tavoitteita.

Laatutyöryhmän sekä potilas- ja asiakasturvallisuustyöryhmän tehtävänä on laadunhallinnan vuosikellon ja tehtäviensä mukaisesti ylläpitää laatu, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelmaa sekä seurata ja arvioida tavoitteiden toteutumista. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyy laadun, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelma vuosille 2023-2024 on päätöksen liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus hyväksyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelman vuosille 2023-2024.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut; palvelujohtaja ja päälliköt, ikäihmisten ja vammaisten palvelut; palvelujohtaja ja päälliköt, terveyspalvelut ja sairaanhoito; palvelujohtaja ja päälliköt, integraatiojohtaja, laatupäällikkö, hallintopäällikkö, kehittämispäällikkö