Aluehallitus, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Nimeämispyyntö Kunta ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n hyvinvointialuejaostoon

KEUHDno-2022-236

Valmistelija

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä annetun lain (630/2021) 5 §:n mukaan Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:ssa on kuntajaosto, hyvinvointialuejaosto ja yritysjaosto. Lain 7 §:n mukaan hyvinvointialuejaostossa on 9 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Yksi jäsenistä ja varajäsen edustaa valtiovarainministeriötä. Valtiovarainministeriö määrää hyvinvointialuejaoston jäsenistä ja varajäsenistä kahdeksan hyvinvointialueiden ehdottamista henkilöistä.

Hyvinvointialuejaoston jäsenten ja varajäsenten, tulee olla hyvinvointialueiden tai hyvinvointiyhtymien keskeisessä luottamushenkilö- tai palvelussuhteessa olevia työnantajaa edustavia henkilöitä. Jäseniä määrättäessä on otettava huomioon jäsenistön vallitsevat poliittiset voimasuhteet sekä alueelliset ja muut tasapuolisuusnäkökohdat. Jäseneksi tai varajäseneksi jaostoon ei voida määrätä työ- ja virkaehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöön tai sen jäsenjärjestöön luottamushenkilö- tai palvelussuhteessa olevaa henkilöä.

Jaoston jäseniä määrättäessä on noudatettava naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia 609/1998.

Valtiovarainministeriö pyytää ehdotukset Kunta ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n hyvinvointialuejaoston jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudelle 1.1.2023 – 31.12.2025.

Lain mukaan kuntajaoston jäsenet ja varajäsenet määrätään kuntavaaleja seuraavan vuoden alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi ja hyvinvointialuejaoston jäsenet aluevaaleja seuraavan vuoden alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Koska hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 ja kuntavaalit ja aluevaalit järjestetään yhtä aikaa vuodesta 2025 alkaen, määrätään jaostojen ensimmäinen toimikausi ajalle 1.1.2023-31.12.2025.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää nimetä ehdokkaansa Kunta ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n hyvinvointialuejaoston jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudelle 1.1.2023-31.12.2025.

Käsittely:

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan. Muuttunut ehdotus kuului seuraavasti:

Aluehallitus päättää merkitä kutsukirjeen tiedoksi ja todeta että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta ei ole nimettäviä ehdokkaita. 

Esittelijän muutettu ehdotus otettiin kokouksen pohjaehdotukseksi.

Päätös

Aluehallitus päätti merkitä kutsukirjeen tiedoksi ja todeta että Keski-uudenmaan hyvinvointialueelta ei ole nimettäviä ehdokkaita. 

Tiedoksi

kirjaamo.vm(at)gov.fi 7.12.2022 mennessä